กลับสู่หน้าหลัก

คลิกดูคำสั่งย้อนหลัง

ปี 2555 - 2561 , ปี 2562

ปี 2563

ปี2564

คำสั่ง / ประกาศ เดือน ธันวาคม 2565

เวรรักษาการณ์เดือนมกราคม

เวรรักษาการณ์เดือนธันวาคม

คำสั่งที่ ลงวันที่ เรื่อง ดาวโหลด
336/2565 27/12/2565

แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาครูดีเด่น ชมรมครูเขตพระโขนง ปีการศึกษา 2565

329-323/2565 27/12/2565 แต่งตั้งครู  พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว   อยู่เวรรักษาการณ์เดือนมกราคม
326/2565 27/12/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
323/2565 27/12/2565 แต่งตั้งครูที่ปรึกษา ปีการศึกษา 2565 (เพิ่มเติม)
คำสั่ง / ประกาศ เดือน พฤศจิกายน 2565

เวรรักษาการณ์เดือนธันวาคม

เวรรักษาการณ์เดือนพฤศจิกายน

คำสั่งที่ ลงวันที่ เรื่อง ดาวโหลด
317/2565 15/12/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
313/2565 15/12/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการแนะแนวการศึกษาต่อภายนอกและประชาสัมพันธ์โรงเรียน
308/2565 1/12/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดูแลนักเรียนกลุ่มเสี่ยงหรือมีปัญหา
310/2565 30/11/2565

แต่งตั้งคณะกรรมการพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย

ประจำปี 2563-2564

298/2565 30/11/2565

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

กิจกรรมเตรียมตัวสู่รั้วมหาวิทยาลัย พิชิตคะแนน TGAT ปีการศึกษา 2565

291/2565 29/11/2565

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร

มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2565

304-307/2565 28/11/2565 แต่งตั้งครู  พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว   อยู่เวรรักษาการณ์เดือนธันวาคม
303/2565 24/11/2565 แต่งตั้งครูที่ปรึกษา ปีการศึกษา 2565 (เพิ่มเติม)
301/2565 23/11/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง
286/2565 21/11/2565

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2565

288/2565 21/11/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปี 2565
278/2565 21/11/2565

แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการพิจาราณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา และลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2566)

277/2565 21/11/2565

แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

/ลูกจ้างประจำ รอบการประเมิน ครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566)

290/2565 14/11/2565

แต่งตั้งคณะกรรมการเข้ารักการนิเทศติดตามและการประเมินผลการจัดการศึกษา

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

283/2565 8/11/2565

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้สู่สถานศึกษาพอเพียงต้นแบบ

กิจกรรมห้องเรียนติดดาว

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

280/2565 8/11/2565 แต่งตั้งกรรมการรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
282/2565 7/11/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
281/2565 4/11/2565

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ

แผนการเรียนวิทยาศษสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (ICT/AL)

274/2565 2/11/2565

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมท่องโลกแห่งเทคโนโลยีชีวภาพ และตามรอยอนุกรมวิธาน

สำหรับนักเรียนแผนการเรียนวิทยาศาสตร์สุขภาพ

273/2565 2/11/2565

แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำข้อตกลงพัฒนางาน

สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ประจำปีงบประมาณ 2566

272/2565 2/11/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการบันทึกข้อมูลผ่านระบบ Digital Performance Appraisal : DPA
คำสั่ง / ประกาศ เดือน ตุลาคม 2565

เวรรักษาการณ์เดือนพฤศจิกายน

เวรรักษาการณ์เดือนตุลาคม

คำสั่งที่ ลงวันที่ เรื่อง ดาวโหลด
266-270/2565 31/10/2565 แต่งตั้งครู  พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว   อยู่เวรรักษาการณ์เดือนพฤศจิกายน
271/2565 28/10/2565 แต่งตั้งหัวหน้าระดับ รองหัวหน้าระดับ ครูที่ปรึกษา ปีการศึกษา 2565 (เพิ่มเติม)
261/2565 28/10/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานนำเสนอนวัตกรรมการบริหารจัดการของโรงเรียน
264/2565 28/10/2565

แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นิเทศ กำกับ ติดตาม ให้คำปรึกษา

คณะกรรมการในการปฎิบัติหน้าที่ของครูเวรประจำวัน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

263/2565 28/10/2565

แต่งตั้งข้าราชการครูให้ปฎิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

และผู้ช่วยผู้อำนวยการสถานศึกษา

265-266/2565 28/10/2565 แต่งตั้งครู  พนักงานราชการ  อยู่เวรรักษาการณ์ในวันหยุดราชการ (เพิ่มเติม)
260/2565 27/10/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมต้อนรับรองผู้อำนวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต
244/2565 6/10/2565

มอบหมายผู้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน

คำสั่ง / ประกาศ เดือน กันยายน 2565

เวรรักษาการณ์เดือนตุลาคม

เวรรักษาการณ์เดือนกันยายน

คำสั่งที่ ลงวันที่ เรื่อง ดาวโหลด
259/2565 30/9/2565

แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงข้อมูลสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน

ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2

258/2565 30/9/2565

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเตรียมความพร้อมในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ

หัวข้อพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษตามแนวทาง CEFR

257/2565 30/9/2565 แต่งตั้งกรรมการรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
245/2565 30/9/2565 มอบหมายผู้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
240/2565 30/9/2565

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
248-2561/2565 30/9/2565 แต่งตั้งครู  พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว   อยู่เวรรักษาการณ์เดือนตุลาคม
239/2565 23/9/2565

แต่งตั้งคณะกรรมการนำเสนอข้อมูลสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน

ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2

243/2565 22/9/2565

แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ครั้งที่ 7/2565

("จันทร์สุดท้าย ปลายกันยา กชิณาครุปูชนีย์)

234/2565 9/9/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
235/2565 8/9/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานมุฑิตาจิต ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีการศึกษา 2565
233/2565 6/9/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
221/2565 4/9/2565

แต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม การทำจิต

สาธารณะปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวร่วมกับคณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียนโรงเรียนตราษตระการคุณ

และจัดกิจกรรมพัฒนาองศ์กร ประจำปีงบประมาณ 2565

230/2565 4/9/2565

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

229/2565 1/9/2565

แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานสถานศึกษาออนไลน์

ประจำปีงบประมาณ 2565 (ITA Online 2022)

คำสั่ง / ประกาศ เดือน สิงหาคม 2565

เวรรักษาการณ์เดือนกันยายน

เวรรักษาการณ์เดือนสิงหาคม

คำสั่งที่ ลงวันที่ เรื่อง ดาวโหลด
224/2565 31/8/2565

แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้และทำกิจกรรมจิตอาสา

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

216-219/2565 30/8/2565 แต่งตั้งครู  พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว   อยู่เวรรักษาการณ์เดือนกันยายน
228/2565 26/8/2565

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน ฟื้นฟูทักษะการอยู่ค่ายลูกเสือ เนตรนารีและยุวกาชาด

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

227/2565 26/8/2565

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเตรียมความพร้อมในการแข่งขันการประกวดและการแข่งขันทักษะวิชาการ

ปีการศึกษา 2565 "นวัตกรรม เทคโนโลยี 46 ICT พัฒนาสู่มาตราฐานสากล" ของกลุ่มโรงเรียนผู้นำ 46ICT

โรงเรียนในฝันและเครือข่าย

225/2565 25/8/2565

แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินรายงานผลพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (ด้านที่ 3 ตอนที่ 1)

ปีการศึกษา 2562 และ 2563

222/2565 25/8/2565

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

กิจกรรมค่าย Math Fun Day

220/2565 25/8/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกครูดีในดวงใจ
212/2565 25/8/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมมุฑิตาจิตครูเกษียณ "กษิณาจตุรคครุปูชนีย์ศรีวธ." ประจำปี 2565
223/2565 22/8/2565

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดทำข้อมูลแบบประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน

ระดับมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2565

209/2565 22/8/2565 อนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปราชการ
204/2565 22/8/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรม การประกวดสุภาพบุรุษ ว.ธ./กุลสตรีศรี ว.ธ.
210/2565 18/8/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำวารสารโรงเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
207/2565 18/8/2565 การเปลี่ยนแปลงครูที่ปรึกษาประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
206/2565 18/8/2565 การเปลี่ยนแปลงครูและบุคลากรปฏิบัติงานกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
211/2565 17/8/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุดสุดหรรษา ปีการศึกษา 2565
195/2565 16/8/2565 แต่งตั้งคระกรรมการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง ปีงบประมาณ 2565
194/2565 16/8/2565

แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ "Professional Learning Community: PLC "

ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

203/2565 8/8/2565

แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2565

159/2565 8/8/2565 แต่งตั้งครูและบุคลากรปฏิบัติงานกลุ่มบริหารกิจกรรมการนักเรียน
202/2565 5/8/2565

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมการอภิปรายปัญหาสภานักเรียน

โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต - โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง

201/2565 5/8/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรม STAR SCHOOL
193/2565 5/8/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ ENGLISH CAMP
200/2565 5/8/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2566
173/2565 5/8/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
190/2565 4/8/2565

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

ประจำปีการศึกษา 2565

168/2565 3/8/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมนิเทศวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2565
191/2565 3/8/2565

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2565

181/2565 3/8/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมการเรียนรู้ประชาคมอาเซียน
182/2565 2/8/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพัฒนาคุณธรรมจิตอาสาโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต
198/2565 2/8/2565

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการอยู่ค่ายลูกเสือ เนตรนารีและยุวกาชาด

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

115/2565 1/8/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต ปีการศึกษา 2565
112/2565 1/8/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานแนะแนว ปีการศึกษา 2565
111/2565 1/8/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ปีการศึกษา 2565
110/2565 1/8/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ปีการศึกษา 2565
109/2565 1/8/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
108/2565 1/8/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
107/2565 1/8/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
106/2565 1/8/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
105/2565 1/8/2565

แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

(ศูนย์การเรียนคอมพิวเตอร์)

104/2565 1/8/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
103/2565 1/8/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
102/2565 1/8/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
187/2565 1/8/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานส่งเสริมทักษะทางสังคม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
คำสั่ง / ประกาศ เดือน กรกฏาคม 2565

เวรรักษาการณ์เดือนกรกฏาคม

คำสั่งที่ ลงวันที่ เรื่อง ดาวโหลด
183-186/2565 27/7/2565 แต่งตั้งครู  พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว   อยู่เวรรักษาการณ์เดือนสิงหาคม
196/2565 27/7/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน batttle ประชันวงดุริยางศ์ กรุงเทพ vs โคราช
179/2565 27/7/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์สุขภาพ สำหรับนักเรียนแผนการเรียนวิทยาศาสตร์สุขภาพ
192/2565 26/7/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการเข้าร่วมพิธีไหว้ครูนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2565
176/2565 24/7/2565

แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมงานเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร

มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 70 พรรษา

189/2565 24/7/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน วันภาษาไทยเเห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2565
188/2565 24/7/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสัปดาห์แข่งขันกิจกรรมส่งเสริมทักษะภาษาไทยสู่ระดับประเทศ
177/2565 12/7/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิธีรับมอบหมวกและผ้าพันคอจิตอาสา เพื่อร่วมเป็นจิตอาสาพระราชทาน 904
175/2565 12/7/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาสถานศึกษา ปีงบประมาณ 2565
161/2565 11/7/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดทำเสื้อกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2565
169/2565 8/7/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
115/2565 8/7/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต ปีการศึกษา 2565
167/2565 5/7/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรม เชฟ วธ สู่ความเป็ฯเลิศ ปีการศึกษา 2565
คำสั่ง / ประกาศ เดือน มิถุนายน 2565

เวรรักษาการณ์เดือนกรกฏาคม

เวรรักษาการณ์เดือนมิถุนายน

คำสั่งที่ ลงวันที่ เรื่อง ดาวโหลด
164/2565 30/6/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา
155-158/2565 24/6/2565 แต่งตั้งครู  พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว   อยู่เวรรักษาการณ์เดือนกรกฏาคม
154/2565 24/6/2565

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้สู่สถานศึกษาพอเพียงต้นแบบ

กิจกรรมห้องเรียนติดดาว

153/2565 24/6/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ปีการศึกษา 2565
147/2565 17/6/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรม THE HERO ท้าเปลี่ยนโลก
150/2565 15/6/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกหน่วยการเรียนรู้และแผนจัดการเรียนรู้ แบบ Active Learning
152/2565 14/6/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด ม.1
149/2565 10/6/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการอบรม ทบทวน หลักสูตรวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2565
143/2565 10/6/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสัปดาห์ 26 มิถุนายน 2565 "บรมครูกวีศรีสุนทร" ประจำปีการศึกษา 2565
141/2565 6/6/2565 แต่งตั้งครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงบประมาณ
140/2565 6/6/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565
136/2565 5/6/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประกอบพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ
คำสั่ง / ประกาศ เดือน พฤษภาคม 2565

เวรรักษาการณ์เดือนมิถุนายน

เวรรักษาการณ์เดือนพฤษภาคม

คำสั่งที่ ลงวันที่ เรื่อง ดาวโหลด
124/2565 25/5/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการประชุมผู็ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (ฉบับแก้ไข)
134/2565 31/5/2565

แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 44 พรรษา

138/2565 31/5/2565

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน

และเงินอุดหนุนยากจนพิเศษ กสศ. โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต ปีการศึกษา 2565

137/2565 31/5/2565

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2565

129/2565 31/5/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565
128/2565 31/5/2565

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเยี่ยมบ้านนักเรียน และวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล (SDQ)

ตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ปีการศึกษา 2565

123/2565 30/5/2565 แต่งตั้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือ-เนตรนารี และยุวกาชาด ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
116-119/2565 27/5/2565 แต่งตั้งครู  พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว   อยู่เวรรักษาการณ์เดือนมิถุนายน
133/2565 27/5/2565 แต่งตั้งหัวหน้างานเทคโนโลยี
132/2565 26/5/2565

แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นิเทศ กำกับ ติดตาม ให้คำปรึกษา

คณะกรรมการในการปฏิบัติหน้าที่ครูเวรประจำวัน

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

127/2565 26/5/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานเทศน์มหาชาติ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต
120/2565 26/5/2565

แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการพิจาราณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

และลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2565)

121/2565 24/5/2565

แต่งตั้งคณะกรรมการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล Data Management Center (DMC)

ประจำปีการศึกษา 2565

093/2565 16/5/2565 แต่งตั้งครูเวรรักษาการณ์คณะสี
099/2565 12/5/2565

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเตรียมการตรวจคัดกรองการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2565

100/2565 12/5/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบงานวันวิสาขบูชา
092/2565 3/5/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการปฐมนิเทศนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2565
คำสั่ง / ประกาศ เดือน เมษายน 2565

เวรรักษาการณ์เดือนพฤษภาคม

เวรรักษาการณ์เมษายน

คำสั่งที่ ลงวันที่ เรื่อง ดาวโหลด
095/2565 29/4/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกผู้ประกอบการร้านค้าเพื่อจำหน่ายอาหารในโรงเรียน ปีการศึกษา 2565
073/2565 29/4/2565 แต่งตั้งคระกรรมการจัดทำคู่มือนักเรียน ผู้ปกครองและครู ปีการศึกษา 2565
079/2565 5 / 4 /2565 แต่งตั้งหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
087-090/2565 20/4/2565 แต่งตั้งครู  พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว   อยู่เวรรักษาการณ์เดือนพฤษภาคม

สมาคมฯ

001/2565

11/4/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2565
081/2565 11/4/2565 แต่งตั้งครูที่ปรึกษา ปีการศึกษา 2565
076/2565 7/4/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน W.T.S. Platform (Credid Bank)
078/2565 4/4/2565

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการแจกเอกสารการจบการศึกษา

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ มัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศ฿กษา 2564

075/2565 4/4/2565 มอบหมายผู้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
062/2565 1/4/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดเลือกตั้งครูหัวหน้าระดับชั้น และครูหัวหน้าคณะสี ปีการศึกษา 2565
061/2565 1/4/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดครูที่ปรึกษา ปีการศึกษา 2565
065-068/2565 1/4/2565 แต่งตั้งครู  พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว   อยู่เวรรักษาการณ์เดือนเมษายน
คำสั่ง / ประกาศ เดือน มีนาคม 2565

เวรรักษาการณ์เดือนมีนาคม

คำสั่งที่ ลงวันที่ เรื่อง ดาวโหลด
070/2565 30/3/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาทักษะทางเทคโนโลยีด้วยโปรแกรม Canva และ OBS
059/2565 28/03/2565

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการรับรายงานตัวและมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565

063-064/2565 20/3/2565 แต่งตั้งครู  พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว   อยู่เวรรักษาการณ์ในวันหยุดราชการ (เพิ่มเติม)
058/2565 20/3/2565

แต่งตั้งคณะกรรมดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565

054-055/2565 13/3/2565 แต่งตั้งครู  พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว   อยู่เวรรักษาการณ์ในวันหยุดราชการ (เพิ่มเติม)
050/2565 7/3/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการรับการประเมินภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564
045/2565 7/3/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการรับสมัครนักเรียนออนไลน์ ปีการศึกษา 2565
047-048/2565 6/3/2565 แต่งตั้งครู  พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว   อยู่เวรรักษาการณ์ในวันหยุดราชการ (เพิ่มเติม)
037/2565 1/3/2565

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบปลายภาคในรูปแบบ Online

ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

คำสั่ง / ประกาศ เดือน มกราคม 2565

เวรรักษาการณ์เดือนมีนาคม

เวรรักษาการณ์เดือนกุมภาพันธ์

คำสั่งที่ ลงวันที่ เรื่อง ดาวโหลด
384/2564 28/2/2565

แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองพิจารณาเลื่อนเงินเดือน

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2565) แก้ไข

383/2564 28/2/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา/ลูกจ้างประจำ รอบการประเมิน ครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565) แก้ไข
041-042/2565 27/2/2565

แต่งตั้งครู  พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว   อยู่เวรรักษาการณ์ในวันหยุดราชการ (เพิ่มเติม)

030/2565 25/2/2565

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการรับนักเรียน ประเภทห้องเรียนพิเศษ

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565

032-035/2565 22/2/2565 แต่งตั้งครู  พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว   อยู่เวรรักษาการณ์เดือนมีนาคม
021/2565 14/2/2565

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (เดิม)

เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565

027/2565 11/2/2565

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบปลายภาครูปแบบ Online ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

024/2565 11/2/2565

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติ O-NET ม.3 ปีการศึกษา 2564

โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต

028/2565 10/2/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2564
025/2565 7/2/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบงานวันมาฆบูชา
023/2565 3/2/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตลาดนัดหลักสูตร ม.3
022/2565 30/1/2565

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการตรวจคัดกรองการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ประจำปีการศึกษา 2564

014/2565 25/1/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565
016-019/2565 25/1/2565 แต่งตั้งครู  พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว   อยู่เวรรักษาการณ์เดือนกุมภาพันธ์
015/2565 20/1/2565

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานนิทรรศการทางวิชาการและผลผลิตนักเรียน

“W.T.S. Open House 2022 Go To Your Genius”
456/2564 20/1/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำระบบทะเบียนประวัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในระบบอิเล็กทรอนิกส์
455/2564 20/1/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานปีใหม่ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2565
11-12/2565 13/1/2565 แต่งตั้งครู  พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว   อยู่เวรรักษาการณ์ในวันหยุดราชการ (เพิ่มเติม)
9/2565 13/1/2565

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมส่งเสริมทักษะทางสังคมศึกษา

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

8/2565 13/1/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการทดสอบวัดความรู้ ( Pre - Entrance ม.1) ปีการศึกษา 2565 รูปแบบออนไลน์
439/2564 11/1/2564

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการตรวจความสะอาดของพื้นที่เพื่อให้เป็นไปตามมาตราการ

ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

438/2564 11/1/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มบริหารทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2564 (แก้ไข)
4/2565 10/1/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดทำวิดีโอประชาสัมพันธ์โรงเรียน
3/2565 5/1/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานสัปดาห์วันครู
1-2/2565 5/1/2565 แต่งตั้งครู  พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว   อยู่เวรรักษาการณ์ในวันหยุดราชการ (เพิ่มเติม)