กลับสู่หน้าหลัก

คลิกดูคำสั่งย้อนหลัง

ปี 2555 - 2561 , ปี 2562

ปี 2563

คำสั่ง / ประกาศ เดือน มิถุนายน 2564

เวรรักษาการณ์เดือนมิถุนายน กรกฎาคม

คำสั่งที่ ลงวันที่ เรื่อง ดาวโหลด
275/2564 21/6/2564 แต่งตั้งครูและบุคลากรปฎิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล
279/2564 18/6/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มบริหารทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2564
277/2564 14/6/2564

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเยี่ยมบ้านนักเรียน และวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล (SDQ)

ตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ปีการศึกษา 2564
281-282/2564 13/6/2564 แต่งตั้งครู  พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว อยู่เวรรักษาการณ์ในวันหยุดราชการ (เพิ่มเติม)
273/2564 13/6/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการบริการกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหารรายงานตัวปีการศึกษา 2564
276/2564 10/6/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานทุนการศึกษา โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต ปีการศึกษา 2564
265/2564 10/6/2564 แต่งตั้งครูและบุคลากรปฏิบัติงานกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
268/2564 8/6/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล Data Managerment Center (DMC) ประจำปีการศึกษา 2564
271/2564 8/6/2564

แต่งตั้งคณะกรรมการจ่ายเงินค่าอุปกรณ์การเรียนและค่าเครื่องแบบนักเรียน

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

269/2564 6/6/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการปฐมนิเทศนักเรียนระดับชั้น ม.1 - ม.6 (Online) ปีการศึกษา 2564
267/2564 1/6/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษากิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนออนไลน์ปีการศึกษา 2564
คำสั่ง / ประกาศ เดือน พฤษภาคม 2564

เวรรักษาการณ์เดือนมิถุนายน กรกฎาคม

เวรรักษาการณ์เดือนเมษายน_พฤษภาคม

คำสั่งที่ ลงวันที่ เรื่อง ดาวโหลด
247-250/2564 27/5/2564 แต่งตั้งครู  พนักงานราชการ ลูกจ้าง  อยู่เวรรักษาการณ์เดือนมิถุนายน กรกฎาคม
259/2564 23/5/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบงานวันวิสาขบูชา
244/2564 20/5/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่งครู
รายปีการศึกษา (วฐ.2) ปีการศึกษา 2563
254/2564 18/5/2564 แต่งตั้งรองผู้อำนวยการ และผู้ช่วยผู้อำนวยการรักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน
238/2564 18/5/2564

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการรับรายงานตัวและมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564

237/2564 18/5/2564

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564

253/2564 17/5/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดชุดหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2564
226/2564 7/5/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการระดับชั้นประจำปีการศึกษา 2564
223/2564 5/5/2564 แต่งตั้งรองผู้อำนวยการ และผู้ช่วยผู้อำนวยการรักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน (แก้ไข)
245-246/2564 4/5/2564 แต่งตั้งครู  พนักงานราชการ  อยู่เวรรักษาการณ์ในวันหยุดราชการ (เพิ่มเติม)
คำสั่ง / ประกาศ เดือน เมษายน 2564

เวรรักษาการณ์เดือนเมษายน_พฤษภาคม

คำสั่งที่ ลงวันที่ เรื่อง ดาวโหลด
242/2564 30/4/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564
224/2564 30/4/2564 แต่งตั้งครูเวรรักษาการณ์คณะสี
236/2564 20/4/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการรับสมัครนักเรียนออนไลน์ ปีการศึกษา 2564
217/2564 9/4/2564

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประชุมเชิงปฏติบัติการ แนวปฏิบัติในการส่งเสริมประสิทธิภาพประสิทธิผล

ในการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต

223/2564 9/4/2564 แต่งตั้งรองผู้อำนวยการ และผู้ช่วยผู้อำนวยการรักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน
222/2564 9/4/2564 แต่งตั้งครูที่ปรึกษา ปีการศึกษา 2564
218/2564 9/4/2564 แต่งตั้งหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
156/2564 5/4/2564 แต่งจั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต ปีการศึกษา 2564
213/2564 1/4/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานศูนย์เผชิญปัญหาวิกฤต/ฉุกเฉิน
คำสั่ง / ประกาศ เดือน มีนาคม 2564

เวรรักษาการณ์เดือนเมษายน_พฤษภาคม

เวรรักษาการณ์เดือนกุมภาพันธ์ มีนาคม

คำสั่งที่ ลงวันที่ เรื่อง ดาวโหลด
191/2564 21/3/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2564
208/2564 31/3/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการประชุมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา สองคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)
207/2564 31/3/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำคู่มือนักเรียน ผู้ปกครองและครู ปีการศึกษา 2564
206/2564 30/3/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการอบรมนักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่ ประจำปีการศึกษา 2563
058/2564 25/3/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563
197-200/2564 24/3/2564 แต่งตั้งครู  พนักงานราชการ ลูกจ้าง  อยู่เวรรักษาการณ์เดือนเมษายน พฤษภาคม
184/2564 24/3/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
192/2564 18/3/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ระดับ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2564
190/2564 18/3/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564
315/2563 18/3/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการพิจาราณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 (1ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564)
193/2564 16/3/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการปัจฉิมนิเทศนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563
188/2564 11/3/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติ O-NET ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต
186/2564 11/3/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและกลั่นกรองข้อมูลการประเมินผลงานที่เกิดจากปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่ง ครู รายปีการศึกษา (วฐ.2) ปีการศึกษา 2563
183/2565 5/3/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบปลายภาคออนไลน์ วิชาวิทยาการคำนาณ 3 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีทีี่ 6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
180/2564 5/3/2564

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

179/2564 5/3/2564

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

คำสั่ง / ประกาศ เดือน กุมภาพันธ์ 2564

เวรรักษาการณ์เดือนกุมภาพันธ์ มีนาคม

คำสั่งที่ ลงวันที่ เรื่อง ดาวโหลด
078/2564 3/3/2564 แต่งตั้งข้าราชการครูให้ปฎิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถานศึกษา
071/2564 3/3/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำวารสารโรงเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
064/2564 25/2/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน ประชุมนักเรียนและผู้ปกครอง ม.3 เพื่อชี้เเจงเกณฑ์การรับนักเรียน ม.4 ปีการศึกษา 2564
063/2564 25/2/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย
045/2564 25/2/2564

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการพัฒนาให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ

262/2563 24/2/2564 แต่งตั้งครูเวรรักษาการณ์คณะสี (เพิ่มเติม)
057/2564 24/2/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการพิจาราณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 (1ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564)
055/2564 19/2/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบงานวันมาฆบูชา
054/2564 18/2/2564 แต่งตั้งข้าราชการครูให้ปฎิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้ช่วยผู้อำนวยการสถานศึกษา
053/2564 17/2/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (My Office)
048/2564 8/2/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมวันปีใหม่ วันเด็ก
044/2564 8/2/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการแนะแนวการศึกษาต่อภายนอกและประชาสัมพันธ์โรงเรียน
030/2564 3/2/2564 แต่งตั้งครูที่ปรึกษา ปีการศึกษา 2563 (เพิ่มเติม)
035/2564 3/2/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการจ่ายเงินค่าอุปกรณ์การเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
028/2564 3/2/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิจารณาทุนการศึกษา
029/2564 2/2/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการทดสอบวัดความรู้ ( Pre - Entrance ม.1) ปีการศึกษา 2564
คำสั่ง / ประกาศ เดือน มกราคม 2564

เวรรักษาการณ์เดือนกุมภาพันธ์ มีนาคม

เวรรักษาการณ์เดือนธันวาคม มกราคม

คำสั่งที่ ลงวันที่ เรื่อง ดาวโหลด
017/2564 29/1/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์
024/2564 28/1/2564 แต่งตั้งกรรมการรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
020-023/2564 25/1/2564 แต่งตั้งครู  พนักงานราชการ ลูกจ้าง  อยู่เวรรักษาการณ์เดือนกุมภาพันธ์ มีนาคม
019/2564 25/1/2564

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ ประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์

(My Office)

018/2564 25/1/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้งานโปรแกรม Adobe Premiere และโปรแกรม Camtasia Studio
014/2564 19/1/2564 แต่งตั้งกรรมการรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
010/2564 8/1/2564 แต่งตั้งครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงานกลุ่มบริหารทั่วไป
003/2563 4/1/2563 มอบหมายหน้าที่รองผู้อำนวยการโรงเรียนในช่วงปิดสถานศึกษา
031/2563 4/1/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการของสถานศึกษา
001-002/2564 3/1/2564

แต่งตั้งครู  พนักงานราชการ ลูกจ้าง  อยู่เวรรักษาการณ์ในวันหยุดราชการ (เพิ่มเติม)