กลับสู่หน้าหลัก

คลิกดูคำสั่งย้อนหลัง

ปี 2555 - 2561 , ปี 2562

ปี 2563

คำสั่ง / ประกาศ เดือน ธันวาคม 2564
เวรรักษาการณ์เดือนธันวาคม มกราคม
คำสั่งที่ ลงวันที่ เรื่อง ดาวโหลด
454/2564 28/12/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบกลางภาคในรูปแบบ Online ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
452/2564 21/12/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการกิจกรรมอบรม Coaching & Mentoring ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
450-451/2564 21/12/2564

แต่งตั้งครู  พนักงานราชการ  อยู่เวรรักษาการณ์ในวันหยุดราชการ (เพิ่มเติม)

444/2564 8/12/2564 แต่งตั้งข้าราชการครู รักษาการแทนรองผู้อำนวยการ และผู้ช่วยผู้อำนวยการ

442/2564 8/12/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานนิเทศภายในสถานศึกษา ประจำปีการศ฿กษา 2564 (ฉบับแก้ไข)
435/2564 8/12/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการแนะแนวการศึกษาต่อภายนอกและประชาสัมพันธ์โรงเรียน
420/2564 7/12/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (แก้ไข)
419/2564 7/12/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
418/2564 7/12/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการกลุ่มบริหารวิชาการ ปีการศึกษา 2564 (แก้ไข)
คำสั่ง / ประกาศ เดือน พฤศจิกายน 2564
เวรรักษาการณ์เดือนธันวาคม มกราคม

เวรรักษาการณ์เดือนพฤศจิกายน

คำสั่งที่ ลงวันที่ เรื่อง ดาวโหลด
241/2564 30/11/2564

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดงานแสดงความจงรักภักดีและรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

และวันพ่อแห่งชาติประจำปี 2564

426/2564 29/11/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินสัปดาห์แข่งขันกิจกรรมส่งเสริมทักษะภาษาไทยสู่ระดับประเทศ ประจำปีการศึกษา 2564
429/2564 26/11/2564

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564

421-424/2564 22/11/2564 แต่งตั้งครู  พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว  อยู่เวรรักษาการณ์เดือนธันวาคม มกราคม
427/2564 22/11/2564

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการฉีดวัคซีนโควิด 19 (Pfizer)

เข็มที่ 2 ให้กับผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ประจำปีการศึกษา 2564

417/2564 18/11/2564 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานปฏิบัติหน้าที่เพิ่มเติม
410/2564 16/11/2564 แต่งตั้งหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
409/2564 11/11/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานศูนย์เผชิญปัญหาวิกฤต/ฉุกเฉิน (แก้ไข) ในสถานการณ์ของเชื้อไวรัสโควิด-19
408/2564 11/11/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเตรียมการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
407/2564 11/11/2564 แต่งตั้งครูและบุคลากรปฏิบัติงานกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน (แก้ไข)
405/2564 8/11/2564 แต่งตั้งครูเวรรักษาการณ์คณะสี
396/2564 4/11/2564

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ W.T.S. PLATFORM

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

คำสั่ง / ประกาศ เดือน ตุลาคม 2564

เวรรักษาการณ์เดือนพฤศจิกายน

เวรรักษาการณ์เดือนตุลาคม

คำสั่งที่ ลงวันที่ เรื่อง ดาวโหลด
399/2564 28/10/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำสื่อและนวัตกรรมการสอนออนไลน์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
398/2564 28/10/2564 แต่งตั้งครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงบประมาณ
397/2564 28/10/2564

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการฉีดวัคซีนโควิด 19 (Pfizer)

เข็มที่ 2 ให้กับผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 และเข็มที่ 1 ให้กับผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ประจำปีการศึกษา 2564

392-395/2564 22/10/2564 แต่งตั้งครู  พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว  อยู่เวรรักษาการณ์เดือนพฤศจิกายน
391/2564 21/10/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานต้อนรับคณะผู้บริหารจากสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM)
390/2564 21/10/2564 การแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการส้รางสรรค์สื่อและนวัตกรรมเพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติตนของนักเรียนในช่วงเปิดภาคเรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด 19 (COVID-19)
389/2564 21/10/2564 การแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดเอกสารประกอบการเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
388/2564 21/10/2564 การแต่งตั้งและปรับเปลี่ยนครูที่ปรึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
384/2564 19/10/2564

แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองพิจารณาเลื่อนเงินเดือน

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2565)

383/2564 19/10/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา/ลูกจ้างประจำ รอบการประเมิน ครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565)
354/2564 12/10/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำวารสารโรงเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
381/2564 9/10/2564

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการฉีดวัคซีนโควิด 19 (Pfizer)

ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ประจำปีการศึกษา 2564

382/2564 8/10/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมต้อนรับรองผู้อำนวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต
ประกาศ 7/10/2564 แนวทางการกำหนดชั่วโมงงการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู
374/2564 7/10/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดทำข้อตกลงการพัฒนางานสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู
368/2564 5/10/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564
คำสั่ง / ประกาศ เดือน กันยายน 2564

เวรรักษาการณ์เดือนตุลาคม

เวรรักษาการณ์เดือนสิงหาคม กันยายน

คำสั่งที่ ลงวันที่ เรื่อง ดาวโหลด
376/2564 30/9/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบปลายภาค (Online) ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
348/2564 30/9/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำข้อมูลสารสนเทศโรงเรียน ปีการศึกษา 2564
367/2564 30/9/2564 แต่งตั้งข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่ดำเนินการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
366/2564 30/9/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
359-362/2564 21/9/2564 แต่งตั้งครู  พนักงานราชการ ลูกจ้าง  อยู่เวรรักษาการณ์เดือนตุลาคม
516/2564 20/9/2564 แต่งตั้งคระกรรมการ ชมรม TO BE NUMBER ONE
357/2564 20/9/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมแข่งขันประกวดสื่อและนวัตกรรมการสอนอนไลน์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
353/2564 30/8/2564

แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองพิจารณาเลื่อนเงินเดือน

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 2 (1 เมษายน 2564 - 30 กันยายน 2564)

352/2564 27/8/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมมุทิตาจิตครูเกษียณ ประจำปี 2564
คำสั่ง / ประกาศ เดือน สิงหาคม 2564

เวรรักษาการณ์เดือนสิงหาคม กันยายน

คำสั่งที่ ลงวันที่ เรื่อง ดาวโหลด
344/2564 30/8/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรม THE HERO ท้าเปลี่ยนโลก
349/2564 27/8/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2565
325/2564 25/8/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน ปีการศึกษา 2564
346/2564 23/8/2564

แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน

ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา/ลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 2 (1 เมษายน 2564 - 30 กันยายน 2564)

345/2564 20/8/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมส่งเสริมทักษะทางสังคมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564
284/2564 17/8/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ปีการศึกษา 2564
335/2564 17/8/2564 แต่งตั้งคระกรรมการดำเนินกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
334/2564 17/8/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมการเรียนรู้ประชาคมอาเซียน
341/2564 12/8/2564

แต่งตั้งคณะกรรมการจ่ายเงิน คืนเงินสนับสนันค่าใช้จ่าย (เงินบำรุงการศึกษา)

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ให้กับผู้ปกครองและนักเรียน

330/2564 11/8/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสัปดาห์แข่งขันกิจกรรมส่งเสริมทักษะภาษาไทยสู่ระดับประเทศ
329/2564 11/8/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ วันภาษาไทยเเห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2564
คำสั่ง / ประกาศ เดือน กรกฎาคม 2564

เวรรักษาการณ์เดือนสิงหาคม กันยายน

เวรรักษาการณ์เดือนมิถุนายน กรกฎาคม

คำสั่งที่ ลงวันที่ เรื่อง ดาวโหลด
336/2564 30/7/2564

แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนมาตราฐานที่ 4

(ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ และเจตคติ เหมาะสมตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น)

328/2564 30/7/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบกลางภาค (Online) ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
331/2564 30/7/2564

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ

โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต ประจำปีการศึกษา 2564

321-234/2564 20/7/2564 แต่งตั้งครู  พนักงานราชการ ลูกจ้าง  อยู่เวรรักษาการณ์เดือนสิงหาคม กันยายน
327/2564 20/7/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2564
318/2564 20/7/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานสัปดาห์ "วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา" ประจำปีการศึกษา 2564
317/2564 14/07/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต ปีการศึกษา 2564 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม)
301/2564 14/07/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานแนะแนว
300/2564 14/07/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
299/2564 14/07/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
298/2564 14/07/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
297/2564 14/07/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
296/2564 14/07/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
295/2564 14/07/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
294/2564 14/07/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ศูนย์การเรียนคอมพิวเตอร์)
293/2564 14/07/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
292/2564 14/07/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
291/2564 14/07/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
290/2564 14/07/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการกลุ่มบริหารวิชาการ ปีการศึกษา 2564
คำสั่ง / ประกาศ เดือน มิถุนายน 2564

เวรรักษาการณ์เดือนมิถุนายน กรกฎาคม

คำสั่งที่ ลงวันที่ เรื่อง ดาวโหลด
308/2564 7/7/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการประชุมผู้ปกครองนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ICT/IEP ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
283/2564 29/6/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสัปดาห์ "สดุดีสุนทรภู่ ครูกวีสี่แผ่นดิน" ประจำปีการศึกษา 2564
306-307/2564 29/6/2564 แต่งตั้งครู  พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว  อยู่เวรรักษาการณ์ในวันหยุดราชการ (เพิ่มเติม)
274/2564 29/6/2564

แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่จัดการเรียนการสอน

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

286/2564 25/6/2564

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน

และเงินอุดหนุนยากจนพิเศษ กสศ. โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต ปีการศึกษา 2564

285/2564 25/6/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2564
275/2564 21/6/2564 แต่งตั้งครูและบุคลากรปฎิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล
279/2564 18/6/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มบริหารทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2564
277/2564 14/6/2564

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเยี่ยมบ้านนักเรียน และวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล (SDQ)

ตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ปีการศึกษา 2564
281-282/2564 13/6/2564 แต่งตั้งครู  พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว อยู่เวรรักษาการณ์ในวันหยุดราชการ (เพิ่มเติม)
273/2564 13/6/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการบริการกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหารรายงานตัวปีการศึกษา 2564
276/2564 10/6/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานทุนการศึกษา โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต ปีการศึกษา 2564
265/2564 10/6/2564 แต่งตั้งครูและบุคลากรปฏิบัติงานกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
268/2564 8/6/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล Data Managerment Center (DMC) ประจำปีการศึกษา 2564
271/2564 8/6/2564

แต่งตั้งคณะกรรมการจ่ายเงินค่าอุปกรณ์การเรียนและค่าเครื่องแบบนักเรียน

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

269/2564 6/6/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการปฐมนิเทศนักเรียนระดับชั้น ม.1 - ม.6 (Online) ปีการศึกษา 2564
267/2564 1/6/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษากิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนออนไลน์ปีการศึกษา 2564
คำสั่ง / ประกาศ เดือน พฤษภาคม 2564

เวรรักษาการณ์เดือนมิถุนายน กรกฎาคม

เวรรักษาการณ์เดือนเมษายน_พฤษภาคม

คำสั่งที่ ลงวันที่ เรื่อง ดาวโหลด
247-250/2564 27/5/2564 แต่งตั้งครู  พนักงานราชการ ลูกจ้าง  อยู่เวรรักษาการณ์เดือนมิถุนายน กรกฎาคม
259/2564 23/5/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบงานวันวิสาขบูชา
244/2564 20/5/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่งครู
รายปีการศึกษา (วฐ.2) ปีการศึกษา 2563
254/2564 18/5/2564 แต่งตั้งรองผู้อำนวยการ และผู้ช่วยผู้อำนวยการรักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน
238/2564 18/5/2564

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการรับรายงานตัวและมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564

237/2564 18/5/2564

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564

253/2564 17/5/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดชุดหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2564
226/2564 7/5/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการระดับชั้นประจำปีการศึกษา 2564
223/2564 5/5/2564 แต่งตั้งรองผู้อำนวยการ และผู้ช่วยผู้อำนวยการรักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน (แก้ไข)
245-246/2564 4/5/2564 แต่งตั้งครู  พนักงานราชการ  อยู่เวรรักษาการณ์ในวันหยุดราชการ (เพิ่มเติม)
คำสั่ง / ประกาศ เดือน เมษายน 2564

เวรรักษาการณ์เดือนเมษายน_พฤษภาคม

คำสั่งที่ ลงวันที่ เรื่อง ดาวโหลด
242/2564 30/4/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564
224/2564 30/4/2564 แต่งตั้งครูเวรรักษาการณ์คณะสี
236/2564 20/4/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการรับสมัครนักเรียนออนไลน์ ปีการศึกษา 2564
217/2564 9/4/2564

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประชุมเชิงปฏติบัติการ แนวปฏิบัติในการส่งเสริมประสิทธิภาพประสิทธิผล

ในการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต

223/2564 9/4/2564 แต่งตั้งรองผู้อำนวยการ และผู้ช่วยผู้อำนวยการรักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน
222/2564 9/4/2564 แต่งตั้งครูที่ปรึกษา ปีการศึกษา 2564
218/2564 9/4/2564 แต่งตั้งหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
156/2564 5/4/2564 แต่งจั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต ปีการศึกษา 2564
213/2564 1/4/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานศูนย์เผชิญปัญหาวิกฤต/ฉุกเฉิน
คำสั่ง / ประกาศ เดือน มีนาคม 2564

เวรรักษาการณ์เดือนเมษายน_พฤษภาคม

เวรรักษาการณ์เดือนกุมภาพันธ์ มีนาคม

คำสั่งที่ ลงวันที่ เรื่อง ดาวโหลด
191/2564 21/3/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2564
208/2564 31/3/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการประชุมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา สองคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)
207/2564 31/3/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำคู่มือนักเรียน ผู้ปกครองและครู ปีการศึกษา 2564
206/2564 30/3/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการอบรมนักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่ ประจำปีการศึกษา 2563
201/2564 25/3/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานนิเทศภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564
058/2564 25/3/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563
197-200/2564 24/3/2564 แต่งตั้งครู  พนักงานราชการ ลูกจ้าง  อยู่เวรรักษาการณ์เดือนเมษายน พฤษภาคม
184/2564 24/3/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
192/2564 18/3/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ระดับ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2564
190/2564 18/3/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564
315/2563 18/3/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการพิจาราณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 (1ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564)
193/2564 16/3/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการปัจฉิมนิเทศนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563
188/2564 11/3/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติ O-NET ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต
186/2564 11/3/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและกลั่นกรองข้อมูลการประเมินผลงานที่เกิดจากปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่ง ครู รายปีการศึกษา (วฐ.2) ปีการศึกษา 2563
183/2565 5/3/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบปลายภาคออนไลน์ วิชาวิทยาการคำนาณ 3 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีทีี่ 6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
180/2564 5/3/2564

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

179/2564 5/3/2564

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

คำสั่ง / ประกาศ เดือน กุมภาพันธ์ 2564

เวรรักษาการณ์เดือนกุมภาพันธ์ มีนาคม

คำสั่งที่ ลงวันที่ เรื่อง ดาวโหลด
078/2564 3/3/2564 แต่งตั้งข้าราชการครูให้ปฎิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถานศึกษา
071/2564 3/3/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำวารสารโรงเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
064/2564 25/2/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน ประชุมนักเรียนและผู้ปกครอง ม.3 เพื่อชี้เเจงเกณฑ์การรับนักเรียน ม.4 ปีการศึกษา 2564
063/2564 25/2/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย
045/2564 25/2/2564

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการพัฒนาให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ

262/2563 24/2/2564 แต่งตั้งครูเวรรักษาการณ์คณะสี (เพิ่มเติม)
057/2564 24/2/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการพิจาราณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 (1ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564)
055/2564 19/2/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบงานวันมาฆบูชา
054/2564 18/2/2564 แต่งตั้งข้าราชการครูให้ปฎิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้ช่วยผู้อำนวยการสถานศึกษา
053/2564 17/2/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (My Office)
048/2564 8/2/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมวันปีใหม่ วันเด็ก
044/2564 8/2/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการแนะแนวการศึกษาต่อภายนอกและประชาสัมพันธ์โรงเรียน
030/2564 3/2/2564 แต่งตั้งครูที่ปรึกษา ปีการศึกษา 2563 (เพิ่มเติม)
035/2564 3/2/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการจ่ายเงินค่าอุปกรณ์การเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
028/2564 3/2/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิจารณาทุนการศึกษา
029/2564 2/2/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการทดสอบวัดความรู้ ( Pre - Entrance ม.1) ปีการศึกษา 2564
คำสั่ง / ประกาศ เดือน มกราคม 2564

เวรรักษาการณ์เดือนกุมภาพันธ์ มีนาคม

เวรรักษาการณ์เดือนธันวาคม มกราคม

คำสั่งที่ ลงวันที่ เรื่อง ดาวโหลด
017/2564 29/1/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์
024/2564 28/1/2564 แต่งตั้งกรรมการรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
020-023/2564 25/1/2564 แต่งตั้งครู  พนักงานราชการ ลูกจ้าง  อยู่เวรรักษาการณ์เดือนกุมภาพันธ์ มีนาคม
019/2564 25/1/2564

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ ประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์

(My Office)

018/2564 25/1/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้งานโปรแกรม Adobe Premiere และโปรแกรม Camtasia Studio
014/2564 19/1/2564 แต่งตั้งกรรมการรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
010/2564 8/1/2564 แต่งตั้งครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงานกลุ่มบริหารทั่วไป
003/2563 4/1/2563 มอบหมายหน้าที่รองผู้อำนวยการโรงเรียนในช่วงปิดสถานศึกษา
031/2563 4/1/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการของสถานศึกษา
001-002/2564 3/1/2564

แต่งตั้งครู  พนักงานราชการ ลูกจ้าง  อยู่เวรรักษาการณ์ในวันหยุดราชการ (เพิ่มเติม)