กลับสู่หน้าหลัก

คลิกดูคำสั่งย้อนหลัง

ปี 2555 - 2561 , ปี 2562

คำสั่ง / ประกาศ เดือน มกราคม 2563

เวรรักษาการณ์ในเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม

เวรรักษาการณ์ในเดือนธันวาคม-มกราคม

คำสั่งที่ ลงวันที่ เรื่อง ดาวโหลด
007/2563 23/1/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการรับการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา
009/2563 20/1/2563 แต่งตั้งคระกรรมการดำเนินการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติ O-NET ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต
020/2563 20/1/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมนิทรรศการและประเมินผลการนำเสนอโครงงานคุณธรรมระดับชั้น
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๒
013-016/2563 20/1/2563 แต่งตั้งครู  พนักงานราชการ ลูกจ้าง ลูกจ้างชั่วคราว อยู่เวรรักษาการณ์ เดือนกุมภาพันธ์ มีนาคม
011/2563 20/1/2563

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน นิทรรศการทางวิชาการและผลผลิตนักเรียน

“W.T. Digital school เปิดบ้านการเรียนรู้ สู่อนาคต”
012/2563 15/1/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการ "ผู้ปกครองพบครูเพื่อลูกรัก"
006/2563 8/1/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการทดสอบวัดความรู้ ( Pre-Entrance ม.1 ) ปีการศึกษา 2563
321/2562 8/1/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการเลิอกตั้งประธานสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563
316/2562 2/1/2563

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้สู่สถานศึกษาพอเพียงต้นแบบ

กิจกรรมห้องเรียนติดดาว