กลับสู่หน้าหลัก

คลิกดูคำสั่งย้อนหลัง

ปี 2555 - 2561 , ปี 2562

คำสั่ง / ประกาศ เดือน ธันวาคม 2563

เวรรักษาการณ์เดือนธันวาคม มกราคม

คำสั่งที่ ลงวันที่ เรื่อง ดาวโหลด
316-317/2563 24/12/2563

แต่งตั้งครู  พนักงานราชการ  อยู่เวรรักษาการณ์ในวันหยุดราชการ (เพิ่มเติม)

315/2563 24/12/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฎิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1 ( 1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564 )
305/2563 24/12/2563 การจ้างลูกจ้างชั่วคราว จากเงินนอกงบประมาณ
290/2563 22/12/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการรับลูกจ้างชั่วคราว
294/2563 16/12/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564
252/2563 8/12/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมวัน International Day
267/2563 8/12/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำข้อมูลสารสนเทศโรงเรียน ปีการศึกษา 2563
265/2563 8/12/2563

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสัปดาห์แข่งขันกิจกรรมส่งเสริมทักษะภาษาไทยสู่ระดับประเทศ

ประจำปีการศึกษา 2563

255/2563 8/12/2563 แต่งตั้งครูปฏิบัติหน้าที่ประจำห้องพยาบาล
237/2563 8/12/2563 แต่งตั้งข้าราชการครูรักษาการแทนรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคลและกลุ่มบริหารทั่วไป
270/2563 4/12/2563 แต่งตั้งคระกรรมการเผชิญสถาณการณ์เฉพาะกิจ
269/2563 4/12/2563 แต่งตั้งคระกรรมการคัดกรองนักเรียนระดับสถานศึกษา
262/2563 4/12/2563 แต่งตั้งครูเวรรักษาการณ์คณะสี
260/2563 1/12/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
254/2563 1/12/2563

แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานแสดงความจงรักภักดีและรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เป็นวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติประจำปี ๒๕๖๓

253/2563 1/12/2563 แต่งตั้งคระกรรมการระดับชั้น ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
คำสั่ง / ประกาศ เดือน พฤศจิกายน 2563

เวรรักษาการณ์เดือนธันวาคม มกราคม

เวรรักษาการณ์ในเดือนพฤศจิกายน

คำสั่งที่ ลงวันที่ เรื่อง ดาวโหลด
245/2563 30/11/2563 แต่งตั้งครูที่ปรึกษา ปีการศึกษา 2563 (เพิ่มเติม)
238-241/2563 24/11/2563 แต่งตั้งครู  พนักงานราชการ ลูกจ้าง  อยู่เวรรักษาการณ์ ประจำเดือนธันวาคม มกราคม
244/2563 17/11/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต
243/2563 17/11/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการอบรม แนวปฏิบัติตามนโยบายการเพิ่มประสิทธิภาพประสิทธิผลในการปฎิบัิติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางศึกษา
คำสั่ง / ประกาศ เดือน ตุลาคม 2563

เวรรักษาการณ์ในเดือนพฤศจิกายน

เวรรักษาการณ์ในเดือนตุลาคม

คำสั่งที่ ลงวันที่ เรื่อง ดาวโหลด
192/2563 30/10/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและกลั่นกรองข้อมูลผลงานที่เกิดจากการปฎิบัติหน้าที่ของผู้ดำรงตำแหน่งครู ปีการศึกษา 2563
233/2563 29/10/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบปลายภาคออนไลน์ วิชาวิทยาการคำนาณ 3 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีทีี่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
232/2563 29/10/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
ประกาศ 29/10/2563

กำหนดชั่วโมงการปฎิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน

ปีการศึกษา 2563

ประกาศ 29/10/2563

กำหนดชั่วโมงการปฎิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน

ปีการศึกษา 2562

227/2563 20/10/2563 แต่งตั้งรองผู้อำนวยการรักษาการปฎิบัติงานกลุ่มบริหารทั่วไป
221/2563 19/10/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมอบรม Coaching & Mentoring ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
222-225/2563 16/10/2563 แต่งตั้งครู  พนักงานราชการ ลูกจ้าง  อยู่เวรรักษาการณ์ ประจำเดือนพฤศจิกายน
216/2563 16/10/2563

แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการนิเทศการจัดการเรียนรู้
กิจกรรมชุมนุม กิจกรรรมลูกเสือเนตรนารี กิจกรรมยุวกาชาด
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ (เพิ่มเติม)

214/2563 15/10/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประเมิน การอ่าน คิด วิเคาระห์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
217/2563 10/9/2563 แต่งตั้งครูและบุคลากรทางการศึกษาปฎิบัติหน้าที่งานกลุ่มบริหารงบประมาณ
215/2563 10/9/2563 แต่งตั้งครูที่ปรึกษา ปีการศึกษา 2563 (เพิ่มเติม)
คำสั่ง / ประกาศ เดือน กันยายน 2563

เวรรักษาการณ์ในเดือนตุลาคม

เวรรักษาการณ์ในเดือนสิงหาคม-กันยายน

คำสั่งที่ ลงวันที่ เรื่อง ดาวโหลด
200/2563 28/9/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมมุฑิตาจิต "กตเวฑิตารัตนมณีศรีวธ." ปีการศึกษา 2563
186-189/2563 28/9/2563 แต่งตั้งครู  พนักงานราชการ ลูกจ้าง  อยู่เวรรักษาการณ์ ประจำเดือนตุลาคม
191/2563 21/9/2563

การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฎิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2563)

เบญจสิริ

1/2563

18/9/2563

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาวิชาชีพครูตามหลักเกณฑ์และวิธีการ

ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ

(ว ๒๑/๒๕๖๐)

201/2563 17/9/2563 แต่งตั้งคระกรรมการดำเนินกิจกรรมมุฑิตาจิตครูเกษียณ ประจำปี 2563
193/2563 17/9/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมค่ายส่งเสริมวินับและความรับผิดชอบ ประจำปีงบประมาณ 2563
สพม.2 182/2563 16/9/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการขับเคลื่อนกิจกรรม โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) และโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวนและออกแบบเทคโนโลยี (Coding and Desing Technology)
202/2563 16/9/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำวารสารโรงเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
190/2563 15/9/2563 หน้าที่รับผิดชอบของครูที่ปรึกษา ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019
180/2563 15/9/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC: ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563
183/2563 15/9/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการประชุมเชิงปฎิบัติการจัดทำแผนปฎิบัติการ ปีงบประมาณ 2564
181/2563 10/9/2563

แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2563

คำสั่ง / ประกาศ เดือน สิงหาคม 2563

เวรรักษาการณ์ในเดือนสิงหาคม-กันยายน

คำสั่งที่ ลงวันที่ เรื่อง ดาวโหลด
184/2563 31/8/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการอบรมสภานักเรียนและนักเรียนแกนนำ ปีการศึกษา 2563
177/2563 24/8/2563

แต่งตั้งคณะกรรมการประเมิณคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานสถานศึกษาออนไลน์

ประจำปีงบประมาณ 2563 (ITA Online 2020)

176/2563 24/8/2563 แต่งตั้งครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงบประมาณ
175/2563 24/8/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการการประเมินผลการปฏิบัติงานลูกจ้างชั่วคราว
ที่จ้างจากเงินรายได้สถานศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2564
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
174/2563 24/8/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน
ของพนักงานราชการ โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต
173/2563 20/8/2563

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้สู่สถานศึกษาพอเพียงต้นแบบ

กิจกรรมห้องเรียนติดดาว

172/2563 20/8/2563

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบกลางภาคออนไลน์ วิชาวิทยาการคำนวน 3

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

171/2563 20/8/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
168-169/2563 18/8/2563 แต่งตั้งครู  พนักงานราชการ  อยู่เวรรักษาการณ์ในวันหยุดราชการ (เพิ่มเติม)
157/2563 13/8/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานนิเทศภายในโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2563
161/2563 7/8/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมให้สัมภาษณ์ เทปพิเศษ
162/2563 6/8/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปีการศึกษา 2563
154/2563 4/8/2563 แต่งตั้งครูที่ปรึกษา ปีการศึกษา 2563 (เพิ่มเติม)
159/2563 3/8/2563

แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ ประจำปี  2563
คำสั่ง / ประกาศ เดือน กรกฎาคม 2563

เวรรักษาการณ์ในเดือนสิงหาคม-กันยายน

เวรรักษาการณ์ในเดือนกรกฎาคม

คำสั่งที่ ลงวันที่ เรื่อง ดาวโหลด
139/2563 24/7/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการรับการประเมินประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562
135/2563 21/7/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
132/2563 20/7/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมงานเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๘ พรรษา
128-131/2563 20/7/2563 แต่งตั้งครู  พนักงานราชการ ลูกจ้าง ลูกจ้างชั่วคราว อยู่เวรรักษาการณ์ เดือนสิงหาคม - กันยายน
126-127/2563 13/7/2563

แต่งตั้งครู  พนักงานราชการ ลูกจ้าง  อยู่เวรรักษาการณ์ในวันหยุดราชการ (เพิ่มเติม)

121/2563 13/7/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน และมอบทุนการศึกษานักเรียน
116/2563 3/7/2563 แต่งตั้งลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานกลุ่มบริหารทั่วไป
115/2563 3/7/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มบริหารทั่วไป ปีการศึกษา 2563
114/2563 3/7/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบห้องเรียน ห้องสำนักงาน และห้องบริการ ประจำปีการศึกษา 2563
113/2563 3/7/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรม เรารักษ์โรงเรียน ปีการศึกษา 2563
120/2563 2/7/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำข้อมูลสารสนเทศนักเรียนรายบุคคล ปีการศึกษา 2563
112/2563 1/7/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
คำสั่ง / ประกาศ เดือน มิถุนายน 2563

เวรรักษาการณ์ในเดือนกรกฎาคม

เวรรักษาการณ์ในเดือนมิถุนายน

คำสั่งที่ ลงวันที่ เรื่อง ดาวโหลด
117/2563 30/6/2563 แต่งตั้งครูเวรรักษาการณ์คณะสี
108-111/2563 22/6/2563 แต่งตั้งครู  พนักงานราชการ ลูกจ้าง ลูกจ้างชั่วคราว อยู่เวรรักษาการณ์ เดือนกรกฎาคม
106/2563 19/6/2563 แต่งตั้งครูที่ปรึกษา ปีการศึกษา 2563 (เพิ่มเติม)
104/2563 16/6/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานต้อนรับการศึกษาดูงานของคณะอนุกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา
097/2563 8/6/2563

แต่งตั้งคณะกรรมการวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล (SDQ) และการเยี่ยมบ้านนักเรียนด้วย

D school Application ตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ปีการศึกษา 2563

101/2563 8/6/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประชุมตรวจราชการ เพื่อขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
098/2563 8/6/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานทุนการศึกษา โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต ปีการศึกษา 2563
099/2563 5/6/2563

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการรับมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563

คำสั่ง / ประกาศ เดือน พฤษภาคม 2563

เวรรักษาการณ์ในเดือนมิถุนายน

คำสั่งที่ ลงวันที่ เรื่อง ดาวโหลด
093/2563 21/5/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดชุดหนังสือเรียน ประจำปีการศึกษา 2563
091/2563 21/5/2563 แต่งตั้งข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา มาปฏิบัติหน้าที่ราชการ
092/2563 20/5/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการอบรมการใช้โปรแกรม Microsoft Team ในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์
090/2563 20/5/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการอบรมการใช้โปรแกรม Moodle ในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563์
088/2563 20/5/2563 แต่งตั้งคณะทำงานออกแบบการเรียนการสอนออนไลน์ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 5
087/2563 20/5/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563
085/2563 7/5/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำบทเรียนออนไลน์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
084/2563 7/5/2563 แต่งตั้งครูแกนนำดำเนินการจัดการสอนออนไลน์
083/2563 7/5/2563 แต่งตั้งข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่จัดการเรียนการสอนออนไลน์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
076/2563 7/5/2563 แต่งตั้งข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่จัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
079-082/2563 5/5/2563 แต่งตั้งครู  พนักงานราชการ ลูกจ้าง ลูกจ้างชั่วคราว อยู่เวรรักษาการณ์ เดือนมิถุนายน
077-078/2563 5/5/2563 แต่งตั้งครู  พนักงานราชการ  อยู่เวรรักษาการณ์ในวันหยุดราชการ (เพิ่มเติม)
คำสั่ง / ประกาศ เดือน เมษายน 2563

เวรรักษาการณ์ในเดือนเมษายน-พฤษภาคม

คำสั่งที่ ลงวันที่ เรื่อง ดาวโหลด
073/2563 30/4/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการรับสมัครนักเรียนอนไลน์ ปีการศึกษา 2563
052/2563 24/4/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน ปีการศึกษา 2563
069/2563 24/4/2563 แต่งตั้งครูที่ปรึกษา ปีการศึกษา 2563
066/2563 17/4/2563

แต่งตั้งคณะกรรมการรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว

 

คำสั่ง / ประกาศ เดือน มีนาคม 2563

เวรรักษาการณ์ในเดือนเมษายน-พฤษภาคม

เวรรักษาการณ์ในเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม

คำสั่งที่ ลงวันที่ เรื่อง ดาวโหลด
057-058/2563 18/3/2563

แต่งตั้งครู  พนักงานราชการ  อยู่เวรรักษาการณ์ในวันหยุดราชการ (เพิ่มเติม)

แต่งตั้งลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว อยู่เวรรักษาการณ์ในวันหยุดราชการ (เพิ่มเติม)

055/2563 14/3/2563

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมค่ายส่งเสริมวินัยและความรับผิดชอบ

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2562

054/2563 12/3/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดครูที่ปรึกษา ปีการศึกษา 2563
047-050/2563 12/3/2563 แต่งตั้งครู  พนักงานราชการ ลูกจ้าง ลูกจ้างชั่วคราว อยู่เวรรักษาการณ์ เดือนเมษายน พฤษภาคม
053/2563 10/3/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2563 (แก้ไข)
051/2563 9/3/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2563
คำสั่ง / ประกาศ เดือน กุมภาพันธ์ 2563

เวรรักษาการณ์ในเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม

คำสั่งที่ ลงวันที่ เรื่อง ดาวโหลด
017/2562 22/02/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
029/2563 21/02/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
032/2563 21/02/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำคู่มือนักเรียน ผู้ปกครองและครู ปีการศึกษา 2563
036/2563 18/2/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบข้อสอบมาตรฐานปลายปีของนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.2 ปีการศึกษา 2562
034/2563 18/2/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการรับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษระดับ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563
028/2563 14/02/2563

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบปลายภาคออนไลน์ วิชาโครงงานคอมพิวเตอร์

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

027/2563 14/02/2563

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

018/2563 11/02/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2562
033/2563 07/02/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ
025/2563 07/02/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำวารสารโรงเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
256/2562 06/02/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานนิเทศภายในโรงเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
026/2563 05/02/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบ  การอ่าน คิด วิเคราะห์  ภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา  2562
023/2563 03/02/2563

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการรับนักเรียนและดำเนินการสอบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563

คำสั่ง / ประกาศ เดือน มกราคม 2563

เวรรักษาการณ์ในเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม

เวรรักษาการณ์ในเดือนธันวาคม-มกราคม

คำสั่งที่ ลงวันที่ เรื่อง ดาวโหลด
021/2563 31/1/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบงานวันมาฆบูชา
007/2563 23/1/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการรับการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา
009/2563 20/1/2563 แต่งตั้งคระกรรมการดำเนินการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติ O-NET ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต
020/2563 20/1/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมนิทรรศการและประเมินผลการนำเสนอโครงงานคุณธรรมระดับชั้น
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๒
013-016/2563 20/1/2563 แต่งตั้งครู  พนักงานราชการ ลูกจ้าง ลูกจ้างชั่วคราว อยู่เวรรักษาการณ์ เดือนกุมภาพันธ์ มีนาคม
011/2563 20/1/2563

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน นิทรรศการทางวิชาการและผลผลิตนักเรียน

“W.T. Digital school เปิดบ้านการเรียนรู้ สู่อนาคต”
012/2563 15/1/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการ "ผู้ปกครองพบครูเพื่อลูกรัก"
006/2563 8/1/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการทดสอบวัดความรู้ ( Pre-Entrance ม.1 ) ปีการศึกษา 2563
321/2562 8/1/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการเลิอกตั้งประธานสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563
316/2562 2/1/2563

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้สู่สถานศึกษาพอเพียงต้นแบบ

กิจกรรมห้องเรียนติดดาว