ปฏิทินโรงเรียน

ปีการศึกษา 2561

ภาคเรียนที่ 1

ภาคเรียนที่ 2

ตารางห้องสอบ / ตารางสอบ

- ห้องสอบปลายภาคภาค 2/2561

- ตารางสอบปลายภาค 2/2561

ครูเวรประจำวัน 1/2561

- คณะสีอัญชัน

- คณะสีนนทรี

- คณะสีปาริชาต

- คณะสีเอื้องช่อแสด

- คณะสีอินทนิล

 
 

ทะเบียนนักเรียน

• วันที่ 28 มีนาคม 2562 ซ้อมพิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียน ม.3 ม.6 เวลา 7.00 - 12.00 น. ณ หอประชุมโรงเรียน
• วันที่ 29 มีนาคม 2562 พิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียน ม.3 ม.6 เวลา 7.00 - 12.00 น. ณ หอประชุมโรงเรียน
• วันที่ 22-27 มีนาคม 2562 รับสมัครนักเรียน ม.1 ม.4 ปีการศึกษา 2562 เวลา 7.00 - 16.00 น. ณ หอประชุมโรงเรียน

รอบรู้เรื่อง O-net
ตัวอย่างข้อสอบ O-NET ม.3 ปีการศึกษา 54