งานแผนงาน

ทิศทางการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา

งานประกันคุณภาพ

รายงานประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2559

รายงานประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2560

รายงานประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2561

แนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ปี 2561

ปฏิทินปฏิบัติงานการจัดกิจกรรมโครงงานคุณธรรมระดับชั้นตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา  2562

รายชื่อนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562

รายชื่อนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2562

รายชื่อนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562

รายชื่อนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2562รอบรู้เรื่อง O-net
ตัวอย่างข้อสอบ O-NET ม.3 ปีการศึกษา 54