ปฏิทินโรงเรียน

ปีการศึกษา 2560

ภาคเรียนที่ 1

ภาคเรียนที่ 2

ตารางห้องสอบ / ตารางสอบ

ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2

ตารางห้องสอบปลายภาคเรียนที่ 2

เอกสารดาวโหลด

- มาตรฐานและตัวชี้วัด

- หลักสูตรโรงเรียน 2560

- แบบประเมินพฤติกรรมนักเรียน SDQ

- รายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 2560

- แบบขอสับเปลี่ยนเวรรักษาการณ์

- แบบขออนุญาตจอดรถค้างคืน

- กิจกรรมห้องเรียนสีขาว

- รายงานผลการเยี่ยมบ้าน

- แบบประกาศประชาสัมพันธ์

- แบบขออนุมัติดำเนินโครงงาน

- แบบฟอร์มโครงงานระดับชั้น

- ครูเวรวันจันทร์ 2/2560

- ครูเวรวันอังคาร 2/2560

- ครูเวรวันพุธ 2/2560

- ครูเวรวันพฤหัสบดี 2/2560

- ครูเวรวันศุกร์ 2/2560

- แบบสรุปปลการประเมิน ผลการปฎิบัติงานของพนักงานราชการ

- Sar กลุ่มสาระฯ 2560

- Sar รายบุคคล 2560

- ตัวอย่าง Sar

- ใบลา

- ขอจำหน่ายนักเรียน

-แจ้งนักเรียนขาดเรียน

-แบบบันทึกเวรประจำวัน

-แบบรายงานการใช้แหล่งเรียนรู้

-แบบรายงานโรงเรียนสีเขียว

แบบประเมิน

-แบบประเมินโรงเรียนสีเขียว

-แบบประเมินคุณภาพการศึกษา

 

 
 

 

***รายชื่อนักเรียนที่ไม่ผ่านกิจกรรมต่ายพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์***

***รายชื่อนักเรียนที่ไม่ผ่านกิจกรรมต่ายพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (เพิ่มเติม)***

พิธีปัจฉิมนิเทศ ม.6

อบรม ID PLAN

นิทรรศการศิลปะและดนตรี

กิจกรรมวันตรุษจีน

มอบเกียรติบัตรศิลปะหัตถกรรม

กิจกรรมตรวจสุขภาพ

 

 

 

 

 รอบรู้เรื่อง O-net
ตัวอย่างข้อสอบ O-NET ม.3 ปีการศึกษา 54