กลับสู่หน้าหลัก

คลิกดูคำสั่งย้อนหลัง ปี 2555 - 2561
คำสั่ง / ประกาศ เดือน ธันวาคม 2562

เวรรักษาการณ์ในเดือนธันวาคม-มกราคม

คำสั่งที่ ลงวันที่ เรื่อง ดาวโหลด
325/2562 26/12/2562

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบกลางภาคออนไลน์ วิชาโครงงานคอมพิวเตอร์

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

324/2562 26/12/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
318/2562 26/12/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมวันปีใหม่ วันเด็ก
317/2562 18/12/2562 แต่งตั้งครู  พนักงานราชการ  อยู่เวรรักษาการณ์ในวันหยุดราชการ ( เพิ่มเติม )
312/2562 18/12/2562

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด

กิจกรรม TO BE NUMBER ONE

311/2562 18/12/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมวัน Internationnal Day
305/2562 12/12/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มบริหารทั่วไป ปีการศึกษา 2562
291/2562 9/12/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการแนะแนวการศึกษาต่อภายนอกและประชาสัมพันธืโรงเรียน
304/2562 6/12/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้และทำกิจกรรมจิตอาสา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖
303/2562 6/12/2562

แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้และทำกิจกรรมจิตอาสา
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕

302/2562 6/12/2562

แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้และทำกิจกรรมจิตอาสา
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔

298/2562 4/12/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติงานพระราชทางเพลิงศพ พระราชวชิรโสภณ (น.ธ.เอก,ป.ธ.๕.,BA.)
คำสั่ง / ประกาศ เดือน พฤศจิกายน 2562

เวรรักษาการณ์ในเดือนธันวาคม-มกราคม

เวรรักษาการณ์ในเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน

คำสั่งที่ ลงวันที่ เรื่อง ดาวโหลด
297/2562 27/11/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต
293/2562 27/11/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเตรียมความพร้อมเพื่อรับการตรวจเยี่ยมสถานศึกษา เพื่อพิจารณาคัดเลือกให้ได้รับ “รางวัลเกียรติคุณ สัญญา ธรรมศักดิ์” ในโครงการเชิดชูเกียรติสถานศึกษาที่สร้างคนดีให้สังคม
ด้วยการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมดีเด่น ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
292/2562 27/11/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม น้อมนำพระราโชบายสู่การปฏิบัติ
290/2562 24/11/2562

แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานแสดงความจงรักภักดีและรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระบรม
ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เป็นวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติประจำปี ๒๕๖๒

287/2562 22/11/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบ Pre O-Net ปีการศึกษา 2562 ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
282/2562 22/11/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิธีเข้าประจำกองและประดับบ่าลูกเสือ-เนตรนารี ม.1
281/2562 22/11/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเนื่องในวันวชิราวุธ
280/2562 22/11/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
279/2562 22/11/2562

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

278/2562 22/11/2562  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ  เนตรนารี  ยุวกาชาดและทัศนศึกษา
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1
272-275/2562 22/11/2562 แต่งตั้งครู  พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว อยู่เวรรักษาการณ์ในเดือนธันวาคม-มกราคม
286/2562 18/11/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน “ราตรี ชมพู-เขียว คืนสู่เหย้าชาว ว.ธ. ๒๕๖๒”
266/2562 18/11/2562

แต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาดูงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

260/2562 18/11/2562 แต่งตั้งครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงบประมาณ
258/2562 7/11/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
259/2562 5/11/2562 แต่งตั้งครูที่ปรึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ (เพิ่มเติม)
257/2562 5/11/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมกีฬาสานสัมพันธ์สหวิทยาเขตเบญจสิริ ครั้งที่ 19
253/2562 5/11/2562 แต่งตั้งครูเวรรักษาการณ์คณะสี
คำสั่ง / ประกาศ เดือน ตุลาคม 2562

เวรรักษาการณ์ในเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน

คำสั่งที่ ลงวันที่ เรื่อง ดาวโหลด
245/2562 9/10/2562

แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2562

246/2562 1/10/2562

แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนาระบบบริหารจัดการคุณภาพ

ตามเกณฑ์ OBECQA

คำสั่ง / ประกาศ เดือน กันยายน 2562

เวรรักษาการณ์ในเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน

เวรรักษาการณ์ในเดือนสิงหาคม - กันยายน

คำสั่งที่ ลงวันที่ เรื่อง ดาวโหลด
243/2562 26/9/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดการประชุม “ร้อยรักสามัคคี ถอดบทเรียนความดี จากพี่สู่น้อง”
240/2562 26/9/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเกษียณอายุราชการและแสดงมุทิตาจิต
232/2562 25/9/2562

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องทักษะภาษาอังกฤษที่สำคัญสำหรับครูในศตวรรษที่ 21

(Essential English Skills for Teachers in 21 " Century)

199/2562 21/8/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนประจำปีการศึกษา 2562
221-224/2562 18/9/2562 แต่งตั้งครู  พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว อยู่เวรรักษาการณ์ในเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน
197/2562 17/9/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์/ศูนย์การเรียนคอมพิวเตอร์
193/2562 17/9/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานแนะแนว ปีการศึกษา 2562
192/2562 17/9/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
191/2562 17/9/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
190/2562 17/9/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
189/2562 17/9/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
188/2562 17/9/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา
187/2562 17/9/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
186/2562 17/9/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
185/2562 17/9/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
184/2562 17/9/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
183/2562 17/9/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
182/2562 17/9/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการกลุ่มบริหารงานวิชาการ ปีการศึกษา 2562
220/2562 16/9/2562

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เรื่อง การพัฒนาองค์กร

และจัดทำแผนกลยุทธ์โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต

195/2562 9/9/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำวารสารโรงเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
217/2562 9/9/2562

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

การสอบออนไลน์ วิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ 3 มิติ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

216/2562 9/9/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
  6/9/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมมุฑิตาจิต "กตเวทิตาคุรุปูชนีย์ศรี ว.ธ." ปีการศึกษา 2562
215/2562 6/9/2562

แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2563-2567)

และแผนปฎิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

219/2562 5/9/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบ การอ่าน คิด วิเคราะห์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
213/2562 5/9/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการโครงการ ผู้ปกครองพบครูเพื่อลูกรัก
212/2562 4/9/2562

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน เนชั่นแมน - สพฐ. ฟุตซอลลีก รุ่นอายุ 17 ปี

คำสั่ง / ประกาศ เดือน สิงหาคม 2562

เวรรักษาการณ์ในเดือนสิงหาคม - กันยายน

คำสั่งที่ ลงวันที่ เรื่อง ดาวโหลด
208/2562 30/8/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการอบรม “โครงการโรงเรียนคุณธรรมน้อมนำพระราโชวาทสู่การปฏิบัติ”
201/2562 26/8/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรม การประกวดสุภาพบุรุษ ว.ธ./กุลสตรีศรี ว.ธ.
198/2562 26/8/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรม อ่าน คิด วิเคราะห์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
202/2562 23/8/2562 อบรมจิตอาสา เรื่อง “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย”
200/2562 20/8/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุดสุดหรรษา ปีการศึกษา 2562
180/2562 15/8/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๒
คำสั่ง / ประกาศ เดือน กรกฎาคม 2562

เวรรักษาการณ์ในเดือนสิงหาคม - กันยายน

เวรรักษาการณ์ในเดือนมิถุนายน กรกฎาคม

คำสั่งที่ ลงวันที่ เรื่อง ดาวโหลด
196.../2562* 9/8/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒
196.../2562* 9/8/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ (English camp)
178/2562 9/8/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2562
173/2562 31/7/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้สู่สถานศึกษาพอเพียงต้นแบบ กิจกรรมห้องเรียนติดดาว
172/2562 31/7/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมการเรียนรู้ประชาคมอาเซียน
171/2562 31/7/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด ม.1
176/2562 31/7/2562

แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานวันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ ประจำปี  ๒๕๖๒

170/2562 24/4/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเขียนแบบรายงานข้อมูลสถานศึกษา เพื่อพิจารณาคัดเลือกเป็นสถานศึกษา
ที่ได้รับรางวัลเกียรติคุณ สัญญา ธรรมศักดิ์ ในโครงการเชิดชูเกียรติสถานศึกษาที่สร้างคนดีให้สังคม
ด้วยการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมดีเด่น ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
169/2562 22/7/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างบุคคลแห่งการเรียนรู้ กิจกรรม MATH FUN DAY
194/2562 26/7/2562

แต่งตั้งคณะกรรมการนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี

ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒
167/2562 15/7/2562

แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร
มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๗ พรรษา

160-163/2562 15/7/2562 แต่งตั้งครู  พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว อยู่เวรรักษาการณ์ในเดือนสิงหาคม - กันยายน
159/2562 12/7/2562 แต่งตั้งครูและบุคลากรปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล
158/2562 5/7/2562

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการรับการติดตาม ตรวจเยี่ยม ประเมินการบริหารจัดการด้วยระบบ

คุณภาพตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBECQA)

157/2562 4/7/2562

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบกลางภาคออนไลน์ วิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ 3 มิติ์

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

156/2562 4/7/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
คำสั่ง / ประกาศ เดือน มิถุนายน 2562

เวรรักษาการณ์ในเดือนมิถุนายน กรกฎาคม

คำสั่งที่ ลงวันที่ เรื่อง ดาวโหลด
149/2562 25/6/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบ Pre O-Net ปีการศึกษา 2562 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
147/2562 25/6/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา
145/2562 24/6/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรม ลูก ว.ธ. รวมใจต้านภัยยาเสพติด ปีการศึกษา 2562
127/2562 22/6/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2562
138/2562 21/6/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมฝรั่งเศสหรรษา
143/2562 18/6/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ
135/2562 13/6/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานเทศน์มหาชาติ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต
126/2562 12/6/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสัปดาห์แข่งขันทักษะวิชาการ และสัปดาห์สุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2562
128/2562 11/6/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2562
123/2562 10/6/2562 แต่งตั้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือ - เนตรนารี - ยุวกาชาด  ปีการศึกษา 2562
125/2562 6/6/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมอบรมสภานักเรียนและนักเรียนแกนนำ ปีการศึกษา 2562
คำสั่ง / ประกาศ เดือน พฤษภาคม 2562

เวรรักษาการณ์ในเดือนมิถุนายน กรกฎาคม

เวรรักษาการณ เดือนเมษายน_พฤษภาคม

คำสั่งที่ ลงวันที่ เรื่อง ดาวโหลด
120/2562 31/5/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๒
121/2562 31/5/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
113/2562 30/5/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานทุนการศึกษา โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต ปีการศึกษา 2562
118/2562 29/5/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๔๑ พรรษา
109/2562 24/5/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประกอบพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ
106/2562 24/5/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการการตัดสินการออกแบบเสื้อกีฬาภายใน
100-103/2562 24/5/2562 แต่งตั้งครู  พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว อยู่เวรรักษาการณ์ในเดือนมิถุนายน กรกฎาคม
104/2562 22/5/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการประชุมผู้ปกครองนักเรียน  ภาคเรียนที่ ๑  ปีการศึกษา  ๒๕๖๒
099/2562 14/5/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานมอบเข็มสัญลักษณ์
089/2562 14/5/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบงานวันวิสาขบูชา
091/2562 8/5/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรม back to school ปีการศึกษา ๒๕๖๒
088/2562 8/5/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการปฐมนิเทศนักเรียน ม.๑ และ ม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
086/2562 8/5/2562 แต่งตั้งครูเวรรักษาการณ์คณะสี
คำสั่ง / ประกาศ เดือน เมษายน 2562

เวรรักษาการณ เดือนเมษายน_พฤษภาคม

คำสั่งที่ ลงวันที่ เรื่อง ดาวโหลด
075/2562 29/03/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเขียนรายงานการประเมินโรงเรียนตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล OBECQA
072/2561 02/04/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจาราณาการสอบแก้ตัวรอบพิเศษช่วงปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2561
สมาคมฯ 001/2562 02/04/2562 แต่งตั้งคระกรรมการดำเนินกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2562
คำสั่ง / ประกาศ เดือน มีนาคม 2562

เวรรักษาการณ เดือนเมษายน_พฤษภาคม

เวรรักษาการณ เดือนกุมภาพันธ์_มีนาคม

คำสั่งที่ ลงวันที่ เรื่อง ดาวโหลด
073/2562 31/03/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำตารางเรียนตารางสอน  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
058-061/2562 27/03/2562 แต่งตั้งครู  พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว อยู่เวรรักษาการณ์ในเดือนเมษายน พฤษภาคม
065/2562 22/03/2562 แต่งตั้งครูที่ปรึกษา ปีการศึกษา 2562
063/2562 21/03/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการรับการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาและรับการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา ประจำเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2561
051/2562 19/03/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน ปีการศึกษา 2562
064/2562 19/03/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต ปีการศึกษา 2562
062/2562 19/03/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย
050/2562 18/03/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2562
057/2562 14/03/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดพิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียน ปีการศึกษา 2561
035/2562 14/03/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
056/2562 11/3/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดครูที่ปรึกษา ปีการศึกษา 2562
คำสั่ง / ประกาศ เดือน กุมภาพันธ์ 2562

เวรรักษาการณ เดือนกุมภาพันธ์_มีนาคม

คำสั่งที่ ลงวันที่ เรื่อง ดาวโหลด
048/2562 28/2/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน "ใต้ร่มพระบารมี 237 ปี กรุงรัตนโกสินทร์ "
042/2562 28/2/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำคู่มือนักเรียน ผู้ปกครองและครู ปีการศึกษา 2562
044/2562 27/2/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการเข้าค่ายคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ประจำปีการศึกษา 2561
036/2562 21/2/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำวารสารโรงเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
023/2562 20/2/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการรับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ระดับชั้น ม.1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2562
022/2562 20/2/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
027/2562 12/2/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบงานวันมาฆบูชา
026/2562 7/2/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการพิธีปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2561
025/2562 5/2/2562

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบปลายภาคออนไลน์ วิชาโครงงานคอมพิวเตอร์

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

021/2562 5/2/2562

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

015/2562 5/2/2562

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการรับนักเรียนและดำเนินการสอบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562

024/2562 5/2/2562

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการกิจกรรมอบรม Coaching & Mentoring

ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

คำสั่ง / ประกาศ เดือน มกราคม 2562

เวรรักษาการณ เดือนกุมภาพันธ์_มีนาคม

เวรรักษาการณ เดือนธันวาคม มกราคม

คำสั่งที่ ลงวันที่ เรื่อง ดาวโหลด
020/2562 29/1/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติ O-NET ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต
010-013/2562 29/01/2562 แต่งตั้งครู  พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว อยู่เวรรักษาการณ์ใน เดือนกุมภาพันธ์ , มีนาคม
373/2561 20/11/2561

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน นิทรรศการทางวิชาการและผลผลิตนักเรียน

"W.T, Open House 2019"

003/2562 8/1/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจจกรรม เทศกาลตรุษจีนพาเพลิน
014/2562 14/1/2562

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบ "การรู้เรื่องการอ่าน ( Read Literacy ) ตามแนวทาง PISA "

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

017/2562 14/1/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและประเมินครูดีเด่นระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
016/2562 17/1/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน "เนชั่นแมน - สพฐ.ฟุตซอลลีก" รุ่นอายุ 15 ปี
004/2562 8/1/2562 แต่งตั้งครูและบุคลากรทางการศึกษาปฎิบัติงานกลุ่มบริหารงบประมาณ
426/2561 28/12/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน " มหรสพทางปัญญา The Icon Arts WT Academic Day"
005/2562 8/1/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงาน “วชิรธรรมสาธิตมินิมาราธอน ครั้งที่ ๑”  เดินวิ่งเฉลิมพระเกียรติ 
ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี
001/2562 2/1/2562

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ สถานศึกษาสีขาว

กิจกรรม " TO BE NUMBER ONE "

423/2561 28/12/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไขในสถานศึกษา