กลับสู่หน้าหลัก

คลิกดูคำสั่งย้อนหลัง ปี 2555 - 2561
คำสั่ง / ประกาศ เดือน มีนาคม 2562

เวรรักษาการณ เดือนกุมภาพันธ์_มีนาคม

คำสั่งที่ ลงวันที่ เรื่อง ดาวโหลด
050/2562 18/03/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2562
057/2562 14/03/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดพิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียน ปีการศึกษา 2561
035/2562 14/03/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
056/2562 11/3/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดครูที่ปรึกษา ปีการศึกษา 2562
คำสั่ง / ประกาศ เดือน กุมภาพันธ์ 2562

เวรรักษาการณ เดือนกุมภาพันธ์_มีนาคม

คำสั่งที่ ลงวันที่ เรื่อง ดาวโหลด
048/2562 28/2/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน "ใต้ร่มพระบารมี 237 ปี กรุงรัตนโกสินทร์ "
042/2562 28/2/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำคู่มือนักเรียน ผู้ปกครองและครู ปีการศึกษา 2562
044/2562 27/2/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการเข้าค่ายคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ประจำปีการศึกษา 2561
036/2562 21/2/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำวารสารโรงเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
023/2562 20/2/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการรับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ระดับชั้น ม.1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2562
022/2562 20/2/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
027/2562 12/2/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบงานวันมาฆบูชา
026/2562 7/2/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการพิธีปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2561
025/2562 5/2/2562

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบปลายภาคออนไลน์ วิชาโครงงานคอมพิวเตอร์

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

021/2562 5/2/2562

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

015/2562 5/2/2562

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการรับนักเรียนและดำเนินการสอบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562

024/2562 5/2/2562

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการกิจกรรมอบรม Coaching & Mentoring

ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

คำสั่ง / ประกาศ เดือน มกราคม 2562

เวรรักษาการณ เดือนกุมภาพันธ์_มีนาคม

เวรรักษาการณ เดือนธันวาคม มกราคม

คำสั่งที่ ลงวันที่ เรื่อง ดาวโหลด
020/2562 29/1/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติ O-NET ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต
010-013/2562 29/01/2562 แต่งตั้งครู  พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว อยู่เวรรักษาการณ์ใน เดือนกุมภาพันธ์ , มีนาคม
373/2561 20/11/2561

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน นิทรรศการทางวิชาการและผลผลิตนักเรียน

"W.T, Open House 2019"

003/2562 8/1/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจจกรรม เทศกาลตรุษจีนพาเพลิน
014/2562 14/1/2562

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบ "การรู้เรื่องการอ่าน ( Read Literacy ) ตามแนวทาง PISA "

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

017/2562 14/1/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและประเมินครูดีเด่นระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
016/2562 17/1/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน "เนชั่นแมน - สพฐ.ฟุตซอลลีก" รุ่นอายุ 15 ปี
004/2562 8/1/2562 แต่งตั้งครูและบุคลากรทางการศึกษาปฎิบัติงานกลุ่มบริหารงบประมาณ
426/2561 28/12/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน " มหรสพทางปัญญา The Icon Arts WT Academic Day"
005/2562 8/1/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงาน “วชิรธรรมสาธิตมินิมาราธอน ครั้งที่ ๑”  เดินวิ่งเฉลิมพระเกียรติ 
ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี
001/2562 2/1/2562

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ สถานศึกษาสีขาว

กิจกรรม " TO BE NUMBER ONE "

423/2561 28/12/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไขในสถานศึกษา