()
คำสั่งประจำเดือน มกราคม 2562

เวรรักษาการณ เดือนธันวาคม มกราคม

คำสั่งที่

ลงวันที่

 เรื่อง

  รายละเอียด

424/2561 4/1/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการทอสอบวัดความรู้ ( Pre-Entrance -ม.1 ) ปีการศึกษา 2562
คำสั่งประจำเดือน ธันวาคม 2561

เวรรักษาการณ เดือนธันวาคม มกราคม

คำสั่งที่

ลงวันที่

 เรื่อง

  รายละเอียด

416/2561 27/12/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบกลางภาคออนไลน์ วิชาโครงงานคอมพิวเตอร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
415/2561 27/12/2561

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

402/2561 25/12/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการเลือกตั้งประธานสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561
388/2561 25/12/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่สำหรับนักเรียนและกิจกรรมวันเด็ก
401/2561 14/12/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมวันคริสต์มาส
373/2561 11/12/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการแนะแนวการศึกษาต่อภายนอกและประชาสัมพันธ์โรงเรียน
383/2561 11/12/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
382/2561 11/12/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
381/2561 11/12/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ  เนตรนารี  ยุวกาชาดและทัศนศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1
397/2561 6/12/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานส่งเสริมการจัดการเรียนรู้สู่สถานศึกษาพอเพียงต้นแบบ กิจกรรมห้องเรียนติดดาว
386/2561 3/12/2561

แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงาน “อัญเชิญถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี ที่พระราชทานให้ กิจกรรมวชิรธรรมสาธิตมินิมาราธอน ครั้งที่ ๑”  เดินวิ่งเฉลิมพระเกียรติ 
ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี

378/2561 3/12/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
คำสั่งประจำเดือน พฤศจิกายน 2561

เวรรักษาการณ เดือนธันวาคม มกราคม

เวรรักษาการณ เดือนตุลาคม - พฤศจิกายน

คำสั่งที่

ลงวันที่

 เรื่อง

  รายละเอียด

371/2561 23/11/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ระดัยชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
370/2561 23/11/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ระดัยชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
369/2561 23/11/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ระดัยชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
375/2561 23/11/2561 แต่งตั้งครูที่ปรึกษา ปีการศึกษา 2561 เพิ่มเติม
367/2561 21/11/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิธีเข้าประจำกองและประดับบ่าลูกเสือ-เนตรนารี ม.1
361/2561 21/11/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเนื่องในวันวชิราวุธ
350-353/2561 21/11/2561 แต่งตั้งครู  พนักงานราชการ อยู่เวรรักษาการณ์ในเวลากลางคืน เดือนธันวาคม มกราคม
349/2561 21/11/2561 แต่งตั้งครู พนักงานราชการ อยู่เวรรักษาการณ์ในวันหยุดราชการ เพิ่มเติม
365/2561 20/11/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานสนับสนุนการจัดงาน ราตรี ชมพู-เขียว 50 ปี คืนสู่เหย้า ชาว ว.ธ.
359/2561 19/11/2561

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบ "การรู้เรื่องการอ่าน ( Read Literacy ) ตามแนวทาง PISA "

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

248/2561 7/11/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2561
คำสั่งประจำเดือน ตุลาคม 2561

เวรรักษาการณ เดือนตุลาคม - พฤศจิกายน

คำสั่งที่

ลงวันที่

 เรื่อง

  รายละเอียด

344/2561 31/10/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบความถูกต้องของผลการเรียนที่ส่งออกจากระบบ SGS
343/2561 29/10/2561 แต่งตั้งพนักงานขับรถยนตร์สำรองเพิ่มเติม
341/2561 31/10/2561 เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการประชุมผู้ปกครองนักเรียน  ภาคเรียนที่ ๒  ปีการศึกษา  ๒๕๖๑
339/2561 29/10/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบ Pre O-net ประจำปีการศึกษา 2561 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
250/2561 23/10/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงาน “วชิรธรรมสาธิตมินิมาราธอน ครั้งที่ ๑”  เดินวิ่งเฉลิมพระเกียรติ 
ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี
308/2561 4/10/2561 แต่งตั้งคณะกรมการจัดทำข้อมูลสารสนเทศโรงเรียน ปีการศึกษา 2561
คำสั่งประจำเดือน กันยายน 2561

เวรรักษาการณ เดือนตุลาคม - พฤศจิกายน

เวรรักษาการณ เดือนสิงหาคม - กันยายน

คำสั่งที่

ลงวันที่

 เรื่อง

  รายละเอียด

306/2561 19/9/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเกษียณอายุราชการและแสดงมุทิตาจิต
291-294/2561 14/9/2561 แต่งตั้งครู  พนักงานราชการ อยู่เวรรักษาการณ์ในเวลากลางคืน เดือนตุลาคม , พฤศจิกายน
297/2561 13/9/2561 อนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปราชการ
290/2561 12/9/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาดูงานการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและจัดทำแผนปฎิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2562
283/2561 10/9/2561

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมมุทิตาจิต"กตเวทิตาเพชรรัตน์กัลยาณีศรี ว.ธ." ปี 2561

280/2561 6/9/2561

แต่งตั้งคณะกรรมการผู้ควบคุมและนักเรียนฝึกซ้อมนักเรียนเข้าร่วม

กิจกรรมวิชาการ 46 ICT โรงเรียนในวันและเครือข่าย

273/2561 4/9/2561

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบปลายภาค (ออนไลน์) วิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ 3 มิติ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

272/2561 4/9/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
คำสั่งประจำเดือน สิงหาคม 2561

เวรรักษาการณ เดือนสิงหาคม - กันยายน

คำสั่งที่

ลงวันที่

 เรื่อง

  รายละเอียด

257/2561 31/8/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการ "ผู้ปกครองพบครูเพื่อลูกรัก"
191/2561 28/8/2561 แต่งตั้งลูกจ้างชั่วคราวและลูกจ้างประจำปฏิบัติงานกลุ่มบริหารทั่วไป
190/2561 28/8/2561

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มบริหารทั่วไป ปีการศึกษา 2561

262/2561 24/8/2561

แต่งตั้งคณะกรรมการรองรับการประเมินความพร้อมสถานศึกษาในการเปิดห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษเข้ม

( Intensive English Program : IEP ) ปีการศึกษา 2562

255/2561 24/8/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำวารสารโรงเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
258/2561 23/8/2561

การอบรมเชิงปฎิบัติการจัดทำข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนราบบุคคลด้วย

ระบบ SGS : Secondary Grading System

256/2561 23/8/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมค่ายสะเต็มศึกษา
254/2561 23/8/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2561
252/2561 21/8/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมกีฬาสานสัมพันธ์สหวิทยาเขตเบญจสิริ ครั้งที่ 17
253/2561 20/8/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ นักเรียนห้องเรียนพิเสษ ICT และนักเรียนที่มีความสามารถทางวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
249/2561 15/8/2561

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบ "การรู้เรื่องการอ่าน ( Read Literacy ) ตามแนวทาง PISA "

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

243/2561 14/8/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุดสุดหรรษา ปีการศึกษา 2561 'พระบารมีเกริกฟ้า ปกเกล้าชาวประชา มหาวชิราลงกรณ"
238/2561 10/8/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศษสตร์แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2561
235/2561 7/8/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ปีการศึกษา 2561
237/2561 7/8/2561

แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานวันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

ในรัชกาลที่ 9 ประจำปี 2561 
คำสั่งประจำเดือน กรกฏาคม 2561

เวรรักษาการณ เดือนสิงหาคม - กันยายน

คำสั่งที่

ลงวันที่

 เรื่อง

  รายละเอียด

227-230/2561 31/7/2561 แต่งตั้งครู , พนักงานราชการ , ครูอัตราจ้าง , ลูกจ้างประจำ , ลูกจ้างชั่วคราว อยู่เวรรักษาการณ เดือนสิงหาคม - กันยายน
231/2561 17/7/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมตามโครงการวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2561
222/2561 17/7/2561

แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา
210/2561 4/7/2561

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบออนไลน์ วิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ 3 มิติ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

209/2561 4/7/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
208/2561 4/7/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา
211/2561 2/7/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2561
198/2561 2/7/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมฝรั่งเศสหรรษา
คำสั่งประจำเดือน มิถุนายน 2561

เวรรักษาการณ เดือนมิถุนายน กรกฎาคม

คำสั่งที่

ลงวันที่

 เรื่อง

  รายละเอียด

194/2561 25/5/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ
196/2561 22/6/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานทุนการศึกษา โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต ปีการศึกษา 2561
195/2561 22/6/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2561
200/2561 20/6/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้สู่สถานศึกษาพอเพียงต้นแบบ กิจกรรมห้องเรียนติดดาว
197/2561 20/6/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรม ลูก ว.ธ.รวมใจต้านภัยยาเสพติด ปีการศึกษา ๒๕๖๑
192/2561 19/6/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบ "การรู้เรื่องการอ่าน ( Read Literacy ) ตามแนวทาง PISA " ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
188/2561 15/6/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานเทศน์มหาชาติ  เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต
164/2561 15/6/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเตรียมการจัดกิจกรรม  “ห้าหนึ่ง  กึ่งศตวรรษ  ว.ธ.”
181/2561 14/6/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประกอบพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ
184/2561 12/6/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสัปดาห์แข่งขันทักษะวิชาการ และสัปดาห์สันทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2561
172/2561 12/6/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษแบบเข็ม (IEP)
183/2561 8/6/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเปิดป้ายธนาคารโรงเรียน
165/2561 7/6/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๑
158/2561 4/6/2561 แต่งตั้งผู้บังคัญบัญชาลูกเสือ - เนตรนารี - ยุวกาชาด ปีการศึกษา 2561
สมาคม 001/2561 3/6/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดการเรียนการสอนตามโครงการสอนเสริมพิเศษวันเสาร์
167/2561 3/6/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
คำสั่งประจำเดือน พฤษภาคม 2561

เวรรักษาการณ เดือนมิถุนายน กรกฎาคม

คำสั่งที่

ลงวันที่

 เรื่อง

  รายละเอียด

168/2561 31/5/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินการประกวดการออกแบบเสื้อกีฬาภายใน
162/2561 24/5/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการประชุมผู้ปกครองนักเรียน  ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2561 
163/2561 23/5/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน ปีการศึกษา 2561
142/2561 21/5/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบงานวันวิสาขบูชา
กำหนดการ 17/5/2561

กำหนดการต้อนรับรองผู้อำนวยการธรรมนูญ สวนสุข วันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องสมุดมีชีวิต

159/2561 17/5/2561 แต่งตั้งครูที่ปรึกษา ปีการศึกษา 2561 (ฉบับแก้ไข)
154-157/2561 17/5/2561 แต่งตั้งครู , พนักงานราชการ , ครูอัตราจ้าง , ลูกจ้างประจำ , ลูกจ้างชั่วคราว อยู่เวรรักษาการณ เดือนมิถุนายน กรกฎาคม
คำสั่งประจำเดือน เมษายน 2561

เวรรักษาการณ เดือนเมษายน พฤษภาคม

คำสั่งที่

ลงวันที่

 เรื่อง

  รายละเอียด

order 35/2561 2/5/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานมอบเข็มสัญลักษณ์
สมาคมฯ 01/2561 17/4/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2561
129/2561 5/4/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการปฐมนิเทศนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2561
128/2561 5/4/2561 แต่งตั้งครู พนักงานราชการ อยู่เวรรักษาการณ์ในวันหยุดราชการ (เพิ่มเติม)
127/2561 5/4/2561 แต่งตั้งครู พนักงานราชการ อยู่เวรรักษาการณ์ในเวลากลางคืน (เพิ่มเติม)
คำสั่งประจำเดือน มีนาคม 2561

เวรรักษาการณ เดือนเมษายน พฤษภาคม

เวรรักษาการณ เดือนกุมภาพันธ์ มีนาคม

คำสั่งที่

ลงวันที่

 เรื่อง

  รายละเอียด

125/2561 30/3/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบแก้ตัวรอบพิเศษภาคฤดูร้อนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
122/2561 26/3/2561 แต่งตั้งครูที่ปรึกษา ปีการศึกษา 2561
121/2561 21/3/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต ปีการศึกษา 2561
110/2561 21/3/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการรับประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2560
120/2561 20/3/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2561 (เพิ่มเติม)
118/2561 20/3/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดครูที่ปรึกษา ปีการศึกษา 2561
116/2561 20/3/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการอบรมเชิงปฏิบัติการ "โรงเรียนปลอดขยะ"
114/2561 16/3/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดพิธีมอบประกาศนียบัตร ปีการศึกษา 2561
101-104/2561 14/3/2561 แต่งตั้งครู , พนักงานราชการ , ครูอัตราจ้าง , ลูกจ้างประจำ , ลูกจ้างชั่วคราว อยู่เวรรักษาการณ เดือนเมษายน พฤษภาคม
115/2561 14/3/2561

แต่งคั้งคณะกรรมการดำเนินงานอบรมเชิงปฎิบัติการเรื่อง การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)

105/2561 12/3/2561 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจระเบียนแสดงผลการเรียน-ปพ.1
043/2560 7/3/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามโครงการห้องเรียนสีขาวชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6
097/2561 5/2/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการเข้าค่ายคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ประจำปีการศึกษา 2560
คำสั่งประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561

เวรรักษาการณ เดือนกุมภาพันธ์ มีนาคม

คำสั่งที่

ลงวันที่

 เรื่อง

  รายละเอียด

088/2561 26/2/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2561
085/2561 26/2/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการประกวดโครงการพัฒนาโรงเรียนสู่สถานศึกษาสีขาว
ปลอดยาเสพติดและอบายมุข
069/2561 22/2/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
083/2561 21/2/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบงานวันมาฆบูชา
082/2561 20/2/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา ๒๕๖๐
067/2561 19/2/2561

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบออนไลน์ วิชา โครงงานคอมพิวเตอร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

080/2561 16/2/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการของสถานศึกษา
079/2561 16/2/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการรับนักเรียน ห้องเรียนพิเศษ ICT ระดับ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2561
076/2561 14/2/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ สถานศึกษาสีขาว กิจกรรม TO BE NUMBER ONE
070/2561 14/2/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบข้อสอบกลาง ระดับชั้น ม.1 และ ม.2 ปีการศึกษา 2560
065/2561 14/2/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
068/2561 14/2/2561

แต่วงตั้งเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบ เจ้าหน้าที่ตรวจข้อสอบ แจ้งตารางสอบปลายภาค

ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ของนักเรียนระดับ ม.6

064/2561 9/2/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานอบรมนักเรียนแกนนำ เรื่อง โรงเรียนปลอดขยะ 4.0
045/2561 9/2/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน เทศการตรุษจีนพาเพลิน
061/2561 9/2/2561

แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำคู่มือนักเรียน ผู้ปกครองและครู ปีการศึกษา ๒๕๖๑

คำสั่งประจำเดือน มกราคม 2561

เวรรักษาการณ เดือนกุมภาพันธ์ มีนาคม

เวรรักษาการณ เดือนธันวาคม มกราคม

คำสั่งที่

ลงวันที่

 เรื่อง

  รายละเอียด

048/2561 31/1/2561

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการรับนักเรียนและดำเนินการสอบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561

057/2561 30/1/2561

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดการสอบทางการศึกษาระดับชาติ O-NET ปีการศึกษา 2560

โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต

038/2561 25/1/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน "โรงเรียนปลอดขยะ" (เพิ่มเติม)
042/2561 24/1/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและประเมินครูดีเด่นระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
041/2561 24/1/2561 แต่งตั้งบุคลากรกลุ่มบริหารงานบุคคล (เพิ่มเติม)
040/2561 24/1/2561 แต่งตั้งครูที่ปรึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๐ (เพิ่มเติม)
028/2561 23/1/2561

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบ "การรู้เรื่องการอ่าน (Read Literacy ) ตามแนวทาง PISA "

ของนักเรียนชั้นมัธนมศึกษาปีที่ 1-3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

029-032/2561 22/1/2561 แต่งตั้งครู , พนักงานราชการ , ครูอัตราจ้าง , ลูกจ้างประจำ , ลูกจ้างชั่วคราว อยู่เวรรักษาการณ เดือนกุมภาพันธ์ มีนาคม
027/2561 22/1/2561

แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมสอนเสริมเพื่อยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-Net) และกับกับดูแลนักเรียน

ให้เข้าตามที่โรงเรียนแจ้ง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

026/2561 22/1/2561

แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมสอนเสริมเพื่อยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-Net) และกับกับดูแลนักเรียน

ให้เข้าตามที่โรงเรียนแจ้ง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

022/2561 17/1/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน นิทรรศการทางวิชาการและผลผลิตนักเรียน "W.T. Open House 2018 "
017/2561 17/1/2561

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้สู่สถานศึกษาพอเพียงต้นแบบ

กิจกรรมห้องเรียนติดดาว

003/2561 12/1/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน "เนชั่นแมน - สพฐ. ฟุตซอลลีก" รุ่นอายุ 15 ปี และ F.A. Cup รุ่นอายุ 18 ปี ประจำปี 2560
010/2561 8/1/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมงานเพื่อรับการตรวจเยี่ยมสถานศึกษา
เพื่อพิจารณาการคัดเลือกให้ได้รับรางวัลเกียรติคุณ สัญญา ธรรมศักดิ์
คำสั่งประจำเดือน ธันวาคม 2560

เวรรักษาการณ เดือนธันวาคม มกราคม

คำสั่งที่

ลงวันที่

 เรื่อง

  รายละเอียด

533/2560 27/12/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่สำหรับนักเรียน
528/2560 26/12/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการเลือกตั้งประธานสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561
531/2560 26/12/2560

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมงานศิลปหัตกรรมนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 67

ปีการศึกษา 2560

527/2560 26/12/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการแนะแนวการศึกษาต่อและประชาสัมพันธ์โรงเรียน
525/2560 21/12/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบ Pre O-Net ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560
524/2560 20/12/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
516/2560 20/12/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมวันคริสต์มาส
515/2560 12/12/2560

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบ "การรู้เรื่องการอ่าน (Read Literacy ) ตามแนวทาง PISA"

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

514/2560 12/12/2560 แต่งตั้งคณะครูปฎิบัติหน้าที่แทนครูที่ไปทำกิจกรรมอยู๋ค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด
505/2560 7/12/2560

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาดและทัศนศึกษา

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1
502/2560 7/12/2560

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3
501/2560 7/12/2560

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2
504/2560 7/12/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน "โรงเรียนปลอดขยะ"
492/2560 4/12/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
497/2560 1/12/2560

แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานแสดงความจงรักภัคดีและรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

และงานวันพ่อแห่งชาติ

คำสั่งประจำเดือน พฤศจิกายน 2560

เวรรักษาการณ เดือนธันวาคม มกราคม

เวรรักษาการณ เดือนตุลาคม พฤศจิกายน

คำสั่งที่

ลงวันที่

 เรื่อง

  รายละเอียด

485/2560 28/11/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการงานนโยบายและแผน
484/2560 28/11/2560 แต่งตั้งครูและบุคลากรปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงบประมาณ ปีการศึกษา 2560
439/2560 23/11/2560 แต่งตั้งครูและบุคลากรปฎิบัติงานกลุ่มบริหารทั่วไป
486/2560 21/11/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการ "ผู้ปกครองพบครูเพื่อลูกรัก"
483/2560 21/11/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเนื่องในวันวชิราวุธ
477- 480/2560 20/11/2560 แต่งตั้งครู , พนักงานราชการ , ครูอัตราจ้าง , ลูกจ้างประจำ , ลูกจ้างชั่วคราว อยู่เวรรักษาการณ เดือนธันวาคม มกราคม
สมาคมฯ 002/2560 16/11/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดการเรียนการสอนตามโครงการสอนเสริมพิเศษวันเสาร์
467/2560 15/11/2560

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2560

(แก้ไขเพิ่มเติม)

464/2560 13/11/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการกลุ่มบริหารงานวิชาการ ปีการศึกษา 2560
471/2560 13/11/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
470/2560 13/11/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมกีฬาสานสัมพันธ์สหวิทยาเขตเบญจสิริ ครั้งที่ 16
69/2560 10/11/2560 แต่งตั้งผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารวิชาการ
468/2560 10/11/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำผลงานเข้ารับการคัดเลือกรางวัล MOE AWARD ประจำปีการศึกษา 2559
463/2560 10/11/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานแนะแนว
462/2560 10/11/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
461/2560 10/11/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
460/2560 10/11/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
459/2560 10/11/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
458/2560 10/11/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
457/2560 10/11/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
456/2560 10/11/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกลุ่มสาระการเรียนรู็สังคมศึกษา ศาสนา
455/2560 10/11/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
449/2560 3/11/2560 แต่งตั้งครูและบุคลากรปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
444/2560 3/11/2560

แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบ เจ้าหน้าที่ตรวจข้อสอบ แจ้งตารางสอบ Pre O-net

ระดับชั้น ม.3 และ ม.6 ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

437/2560 1/11/2560

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันทักษะการงานอาชีพและเทคโนโลยีเพื่อคัดเลือกตัวแทน

เข้าร่วมงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่  ๖๗   ปีการศึกษา  ๒๕๖๐
คำสั่งประจำเดือน ตุลาคม 2560

เวรรักษาการณ เดือนตุลาคม พฤศจิกายน

คำสั่งที่

ลงวันที่

 เรื่อง

  รายละเอียด

431/2560 25/10/2560

แต่งตั้งคณะกรรมการเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม หลักสูตรระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดชื้อจัดจ้าง

และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

433/2560 10/10/2560 เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการประชุมผู้ปกครองนักเรียน  ภาคเรียนที่ ๒  ปีการศึกษา  ๒๕๖๐
432/2560 10/10/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการร่วมเป็นจิตอาสาเฉพาะกิจงานพิธีถวายดอกไม้จันทน์ในพระราชพิธีถวายพระเพลิง                พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดวชิรธรรมสาธิตวรวิหาร
คำสั่งประจำเดือน กันยายน 2560

เวรรักษาการณ เดือนตุลาคม พฤศจิกายน

เวรรักษาการณ เดือนสิงหาคม กันยายน

คำสั่งที่

ลงวันที่

 เรื่อง

  รายละเอียด

441/2560 22/9/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกสภานักเรียนและนักเรียนแกนนำ
406-409/2560 22/9/2560 แต่งตั้งครู , พนักงานราชการ , ครูอัตราจ้าง , ลูกจ้างประจำ , ลูกจ้างชั่วคราว อยู่เวรรักษาการณ เดือนตุลาคม พฤศจิกายน
410/2560 19/9/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการประชุมเชิงปฎิบัติการจัดทำแผนปฎิบัติการ ปีงบประมาณ 2561
400/2560 18/9/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2560
396/2560 14/9/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการอบรมเชิงปฎิบัติการเรื่อง "การจัดการเรียนรู้ในยุคไทยแลนด์ 4.0 เพื่อพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 ผ่านการวิจัยด้วย PLC"
388/2560 6/9/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำวารสารโรงเรียน ปีการศึกษา 2560
393/2560 4/9/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
392/2560 4/9/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบออนไลน์ วิชาคอมพิวเตอร์พื้นฐาน 5 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
คำสั่งประจำเดือน สิงหาคม 2560
เวรรักษาการณ เดือนสิงหาคม กันยายน

คำสั่งที่

ลงวันที่

 เรื่อง

  รายละเอียด

386/2560 29/08/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมมุฑิตาจิต ปี 2560
385/2560 24/08/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดนิทรรศการ โครงงานคุณธรรมระดับชั้น
    ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๐
358/2560 24/08/2560 แต่งตั้งครูและบุคลากรทางการศึกษาปฎิบัติงานกลุ่มต่างๆของโรงเรียน
287/2560 24/08/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบ "การรู้เรื่องการอ่าน ( Read Literacy ) ตามแนวทาง PISA " ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
376/2560 17/08/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบดำเนินงานจัดทำเสื้อกีฬาภายในโรงเรียน
367/2560 17/08/2560 แต่งตั้งครูที่ปรึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๐ (เพิ่มเติม)
366/2560 15/08/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรม "สัปดาห์ห้องสมุดสุดหรรษา ปีการศึกษา 2560"
359/2560 09/08/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาดูงานและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
356/2560 07/08/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
353/2560 07/08/2560 แต่งตั้งครูที่ปรึกษา ปีการศึกษา 2560 (เพิ่มเติม)
354/2560 04/08/2560

แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 85 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2560

352/2560 04/08/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมการเรียนรู้ประชาคมอาเซียน
169/2560 01/08/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้สู่สถานศึกษาพอเพียงต้นแบบ กิจกรรมห้องเรียนติดดาว
คำสั่งประจำเดือน กรกฎาคม 2560

เวรรักษาการณ เดือนสิงหาคม กันยายน

เวรรักษาการณ เดือนมิถุนายน กรกฎาคม

คำสั่งที่

ลงวันที่

 เรื่อง

  รายละเอียด

345/2560 25/07/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา
340-343/2560 21/07/2560 แต่งตั้งครู , พนักงานราชการ , ครูอัตราจ้าง , ลูกจ้างประจำ , ลูกจ้างชั่วคราว อยู่เวรรักษาการณ เดือนสิงหาคม กันยายน
178/2560 18/07/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ประจำปีการศึกษา 2560
339/2560 13/07/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบออนไลน์ วิชาคอมพิวเตอร์พื้นฐาน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกา 2560
302/2560 06/07/2560 แต่งตั้งลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราวปฎิบัติงานกลุ่มบริหารทั่วไป
336/2560 05/07/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
329/2560 03/07/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ปีการศึกษา 2560
คำสั่งประจำเดือน มิถุนายน 2560

เวรรักษาการณ เดือนมิถุนายน กรกฎาคม

คำสั่งที่

ลงวันที่

 เรื่อง

  รายละเอียด

328/2560 29/06/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการกระบวนการ PLC (Professional Learning Community) "ชุมชนแห่งการเรียนรู็วิชาชีพ" สู่สถานศึกษา
317/2560 28/06/2560 แต่งตั้งกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
316/2560 28/06/2560 แต่งตั้งกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
315/2560 28/06/2560 แต่งตั้งกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา-ศาสนา-และวัฒนธรรม
313/2560 28/06/2560 แต่งตั้งกรรมการงานแนะแนว ปีการศึกษา 2560
312/2560 28/06/2560 แต่งตั้งกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
311/2560 28/06/2560 แต่งตั้งกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
310/2560 28/06/2560 แต่งตั้งกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
309/2560 28/06/2560 แต่งตั้งกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
303/2560 28/06/2560 แต่งตั้งกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
174/2560 28/06/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสัปดาห์แข่งขันทักษะวิชาการในสัปดาห์วันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปีการศึกษา 2560
318/2560 26/06/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเนื่องในวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ
314/2560 26/06/2560

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบ "การรู้เรื่องการอ่าน ( Read Literacy ) ตามแนวทาง PISA" ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

307/2560 22/06/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา
304/2560 22/06/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรม ลูก ว.ธ.รวมใจต้านภัยยาเสพติด ปีการศึกษา ๒๕๖๐
215/2560 21/6/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานทุนการศึกษา โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต ปีการศึกษา 2560
214/2560 21/6/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2560
227/2560 16/6/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสอบออนไลน์ด้วยโปรแกรม SOTS 5910
228/2560 13/6/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานมอบเข็มสัญลักษณ์ ปีการศึกษา 2560
224/2560 9/6/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนคุณธรรม นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1-6 ปีการศึกา 2560
223/2560 9/6/2560 อบรมเชิงปฏิบัติการครูวิทยากรแกนนำโครงการโรงเรียนคุณธรรม ประจำปีการศึกษา 2560
213/2560 9/06/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานเทศน์มหาชาติ  เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต
สมาคมฯ 001/2560 1/06/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดการเรียนการสอนตามโครงการสอนเสริมพิเศษวันเสาร์
209/2560 1/06/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสัปดาห์แข่งขันทักษะวิชาการ และสัปดาห์สุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2560
คำสั่งประจำเดือน พฤษภาคม 2560

เวรรักษาการณ เดือนมิถุนายน กรกฎาคม

เวรรักษาการณ เดือน เมษายน พฤษภาคม

คำสั่งที่

ลงวันที่

 เรื่อง

  รายละเอียด

191/2560 29/05/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน "โรงเรียนสีเขียว"
189/2560 29/05/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560
190/2560 25/05/2560 แต่งตั้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือ - เนตรนารี - ยุวกาชาด ปีการศึกษา 2560
188/2560 23/05/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการเลือกตั้งคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง
185/2560 23/05/2560 แต่งตั้งครูและบุคลากรปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล ปีการศึกษา 2560
176/2560 23/05/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกิจการคณะสี  ปีการศึกษา 2560 
173/2560 23/05/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน ปีการศึกษา 2560
184/2560 22/05/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประกอบพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ
179/2560 18/05/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำข้อมูลสารสนเทศนักเรียนรายบุคคล ประจำปีการศึกษา 2560
180-183/2560 18/05/2560 แต่งตั้งครู , พนักงานราชการ , ครูอัตราจ้าง , ลูกจ้างประจำ , ลูกจ้างชั่วคราว อยู่เวรรักษาการณ เดือนมิถุนายน กรกฎาคม
177/2560 18/05/2560 แต่งตั้งครูที่ปรึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ( เพิ่มเติม )
175/2560 18/05/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
171/2560 08/05/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบงานวันวิสาขบูชา
คำสั่งประจำเดือน เมษายน 2560

เวรรักษาการณ เดือน เมษายน พฤษภาคม

       

คำสั่งที่

ลงวันที่

 เรื่อง

  รายละเอียด

165/2560 10/04/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
160/2560 04/04/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการรับใบคำร้องนักเรียนเพื่อจัดสรรที่เรียน
155/2560 03/04/2560 แต่งตั้งครู, พนักงานราชการ  อยู่เวรรักษาการณ์ในเวลากลางคืน (เพิ่มเติม)
คำสั่งประจำเดือน มีนาคม 2560

เวรรักษาการณ เดือน เมษายน พฤษภาคม

เวรรักษาการณ เดือน กุมภาพันธ์ มีนาคม

คำสั่งที่

ลงวันที่

 เรื่อง

  รายละเอียด

สมาคม 01/2560 24/03/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2560
134/2560 20/03/2560 แต่งตั้งครูที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
132/2560 16/03/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดครูที่ปรึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๐
112/2560 14/03/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการรับการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๙
121/2560 13/03/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน ค่ายศิลปะรักษ์สิ่งแวดล้อม Green Creative Camp 2017
118/2560 13/03/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการเข้าค่ายคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ครั้งที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙
117/2560 13/03/2560

แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศและค่ายพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน ม.๑ และ ม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๐

113-116/2560 13/03/2560 แต่งตั้งครู , พนักงานราชการ , ครูอัตราจ้าง , ลูกจ้างประจำ , ลูกจ้างชั่วคราว อยู่เวรรักษาการณ์ เดือนเมษายน พฤษภาคม
107/2560 13/03/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดพิธีมอบประกาศนียบัตร ปีการศึกษา ๒๕๕๙
106/2560 08/03/2560

แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.๑)

101/2560 03/03/2560

แต่งตั้งคณะกรรมการปรับหลักสูตรโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต ปีการศึกษา ๒๕๖๐

099/2560 01/03/2560

แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำตารางเรียนตารางสอน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐

คำสั่งประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560

เวรรักษาการณ เดือน กุมภาพันธ์ มีนาคม

คำสั่งที่

ลงวันที่

 เรื่อง

  รายละเอียด

096/2560 22/02/2560 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบ เจ้าหน้าที่ตรวจข้อสอบ แจ้งตารางสอบปลายภาคเรียน
และข้อสอบกลาง ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
095/2560 22/02/2560

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการรับนักเรียน ปีการศึกษา2560

058/2560 21/02/2560

แต่งตั้งคณะกรรมการเข้าค่ายคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

057/2560 21/02/2560

แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา ๒๕๕๙

046/2560

17/02/2560

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ICT ระดับ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2560

025/2560 10/02/2560

แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559

037/2560 01/02/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการรับนักเรียนและดำเนินการสอบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560

คำสั่งประจำเดือน มกราคม 2560

เวรรักษาการณ เดือน กุมภาพันธ์ มีนาคม

เวรรักษาการณ์ เดือน ธันวาคม มกราคม

คำสั่งที่

ลงวันที่

 เรื่อง

  รายละเอียด

039/2560

31/01/2560

แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและประเมินครูดีเด่นระบบการดูช่วยเหลือนักเรียน
038/2560

31/01/2560

แต่งตั้งครูและบุคลากรปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล ปีการศึกษา ๒๕๕๙
034/2560

31/01/2560

แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบงานวันมาฆบูชา
033/2560 29/01/2560

แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการเรียนเสริมพิเศษเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-Net)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖

032/2560 29/01/2560

แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการเรียนเสริมพิเศษเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-Net)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

027/2560 20/01/2560

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติ O-NET ปีการศึกษา 2559
โรงเรียนวชิรธรรมสำธิต

026/2560 20/01/2560

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการทดสอบวัดความรู้ ( Pre-Entrance –ม.1 ) ปีการศึกษา 2560

021-024/2560 20/01/2560

แต่งตั้งครู , พนักงานราชการ , ครูอัตราจ้าง , ลูกจ้างประจำ , ลูกจ้างชั่วคราว อยู่เวรรักษาการณ กุมภาพันธ์ มีนาคม

010/2560 18/01/2560

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบไล่ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559

016/2560 17/1/2560

แต่งตั้งคณะกรรมการแนะแนวการศึกษาต่อภายนอกและประชาสัมพันธ์โรงเรียน

015/2560 17/1/2560

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน นิทรรศการทางวิชาการและผลผลิตนักเรียน "WT Open house 2017"

009/2560 12/01/2560

แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมวันครู ประจำปีการศึกษา 2559

008/2560 12/01/2560

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานรับการนิเทศ ติดตามและประเมินผล ประจำปีงบประมาณ 2560

007/2560 12/01/2560

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการโครงการ “ผู้ปกครองพบครูเพื่อลูกรัก”

002/2560 12/01/2560

แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการเลือกตั้งประธานนักกเรียน ประจำปีการศึกษา 2560

005/2560 10/1/2560

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียนตามนโยบายของสำนักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

376/2559 9/1/2560

แต่งตั้งหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

328/2559 9/1/2560

แต่งตั้งคณะกรรมการกลุ่มบริหารงานวิชาการ ปีการศึกษา 2559

383/2559 4/01/2560

แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบ  Pre O - NET  ปีการศึกษา  2559  ของนักเรียนระดับ ม.3

คำสั่งประจำเดือน ธันวาคม 2559

เวรรักษาการณ์ เดือน ธันวาคม มกราคม

คำสั่งที่

ลงวันที่

 เรื่อง

  รายละเอียด

375/2559 20/12/2559

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้  ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

347/2559 23/12/2559

แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบ เจ้าหน้าที่ตรวจข้อสอบ แจ้งตารางสอบกลางภาคเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559

368/2559 21/12/2559

แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่สำหรับนักเรียน

354/2559 7/12/2559

แต่งตั้งคณะกรรมการรดำเนินกิจกรรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออกครั้งที่ ๖๖
ปีการศึกษำ ๒๕๕๙

คำสั่งประจำเดือน พฤศจิกายน 2559

เวรรักษาการณ์ เดือน ธันวาคม มกราคม

เวรรักษาการณ์ เดือน ตุลาคม พฤศจิกายน

คำสั่งที่

ลงวันที่

 เรื่อง

  รายละเอียด

292/2559 29/11/2559

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี-ยุวกาชาด และทัศนศึกษา ระดับชั้น ม.3

291/2559 29/11/2559

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี-ยุวกาชาด และทัศนศึกษา ระดับชั้น ม.2

290/2559 29/11/2559

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี-ยุวกาชาด และทัศนศึกษา ระดับชั้น ม.1

335/2559 29/11/2559

แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานแสดงความจงรักภักดีและรำลึกถึง
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช และงานวันพ่อ

347/2559 28/11/2559

แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖

346/2559 28/11/2559

แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕

345/2559 28/11/2559

แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔

339-342/2559 28/11/2559

แต่งตั้งครู , พนักงานราชการ , ครูอัตราจ้าง , ลูกจ้างประจำ , ลูกจ้างชั่วคราว อยู่เวรรักษาการณ ธันวาคม มกราคม

สมาคมฯ 002/2559 25/11/2559

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดการเรียนการสอนตามโครงการสอนเสริมพิเศษวันเสาร์

344/2559 25/11/2559

แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบ  เจ้าหน้าที่ตรวจข้อสอบ แจ้งตารางสอบวัดความรู้นักเรียน  ระดับชั้น ม.4 – ม.6

ประจำภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา  2559

330/2559 23/11/2559

แต่งตั้งครูและบุคคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงานกลุ่มต่าง ๆ ของโรงเรียน

289/2559 23/11/2559

แต่งตั้งคณะกรรมการเนื่องในวันวชิราวุธ

329/2559 7/11/2559

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินจัดการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียน ประจำปี 2559

295/2559 7/11/2559

แต่งตั้งครูที่ปรึกษา (เพิ่มเติม)

288/2559 7/11/2559

แต่งตั้งครู พนักงานราชการ อยู่เวรรักษาการณในวันหยุดราชการ (เพิ่มเติม)

280/2559 11/11/2559

แต่งตั้งคณะกรรมการประชุมผู้ปกครองนักเรียน  ภาคเรียนที่ ๒  ปีการศึกษา  ๒๕๕๙

คำสั่งประจำเดือน ตุลาคม 2559

เวรรักษาการณ์ เดือน ตุลาคม พฤศจิกายน

คำสั่งที่

ลงวันที่

 เรื่อง

  รายละเอียด

277/2559 31/10/2559

แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบ เจ้าหน้าที่ตรวจข้อสอบ แจ้งตารางสอบวัดความรู้นักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559

278/2559 31/10/2559

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันทักษะคหกรรมเพื่อคัดเลือกตัวแทนเข้าร่วมงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียน

ครั้งที่  66   ปีการศึกษา  2559

คำสั่งประจำเดือน กันยายน 2559

เวรรักษาการณ์ เดือน ตุลาคม พฤศจิกายน

เวรรักษาการณ์ เดือน สิงหาคม กันยายน

คำสั่งที่

ลงวันที่

 เรื่อง

  รายละเอียด

259-262/2559 27/09/2559

แต่งตั้งครู , พนักงานราชการ , ครูอัตราจ้าง , ลูกจ้างประจำ , ลูกจ้างชั่วคราว อยู่เวรรักษาการณ ตุลาคม พฤศจิกายน

256/2559 22/09/2559

แต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาดูงานและจัดอบรมปฎิบัติการจัดทำแผนปฎิบัติการ ปีงบประมาณ 2560 และจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 2559

255/2559 15/09/2559

แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานรับการประเมินโรงเรียนตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพระดับโรงเรียน
มาตรฐานสากล ScQA

248/2559 02/09/2559

แต่งตั้งครูที่ปรึกษา ( เพิ่มเติม )

คำสั่งประจำเดือน สิงหาคม 2559

เวรรักษาการณ์ เดือน สิงหาคม กันยายน

คำสั่งที่

ลงวันที่

 เรื่อง

  รายละเอียด

243/2559 01/09/2559

แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2559

240/2559 29/08/2559

แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบ  เจ้าหน้าที่ตรวจข้อสอบ แจ้งตารางสอบปลายภาค
ประจำภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2559

238/2559 22/08/2559

แต่งตั้งครู , พนักงานราชการ อยู่เวรรักษาการณในวันหยุดราชการ ( เพิ่มเติม )

233/2559 17/08/2559

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรม “สัปดาห์ห้องสมุดสุดหรรษา ปีการศึกษา ๒๕๕๙”

217/2559 09/08/2559

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

197/2559 09/08/2559

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเขียนรายงานวิธีการและผลการดำเนินงานตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ ระดับโรงเรียนมาตรฐานสากล SCQA

216/2559 4/08/2559 แต่งตั้งครูและบุคลากรปฏิบัติงานกลุ่มบริหารทั่วไป

215/2559 2/08/2559

แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถและงานวันแม่แห่งชาติ  ประจำปี  ๒๕๕

คำสั่งประจำเดือน กรกฏาคม 2559

เวรรักษาการณ์ เดือน มิถุนายน กรกฏาคม

คำสั่งที่

ลงวันที่

 เรื่อง

  รายละเอียด

209/2559 29/07/2559

แต่งตั้งครูและบุคลากรปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล ปีการศึกษา ๒๕๕๙

208/2559 29/07/2559

แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมนิทรรศการและประเมินผลการนำเสนอโครงงานระดับชั้น
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีการศึกษา  ๒๕๕๙

205/2559

20/07/2559 แต่งตั้งครู , พนักงานราชการ อยู่เวรรักษาการณ (เพิ่มเติม)

200-203/2559

20/07/2559 แต่งตั้งครู , พนักงานราชการ , ครูอัตราจ้าง , ลูกจ้างประจำ , ลูกจ้างชั่วคราว อยู่เวรรักษาการณ สิงหาคม กันยายน
199/2559 15/07/2559

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมการพัฒนาโรงเรียนสู่ความเป็นสถานศึกษาพอเพียงต้นแบบ
ปีการศึกษา ๒๕๕๙

196/2559 11/07/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานวันสถาปนาโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต

192/2559 06/07/2559

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

190/2559 06/07/2559

แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบ  เจ้าหน้าที่ตรวจข้อสอบ แจ้งตารางสอบกลางภาคภาคเรียน 
ประจำภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2559

คำสั่งประจำเดือน มิถุนายน 2559

เวรรักษาการณ์ เดือน มิถุนายน กรกฏาคม

คำสั่งที่

ลงวันที่

 เรื่อง

  รายละเอียด

193/2559 30/06/2559

แต่งตั้งคณะกรรมการอบรมเจ้าหน้าที่การเงินบัญชีและพัสดุของโรงเรียน

188/2559 30/06/2559

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบไล่  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช     ประจำภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา  2558

179/2559 27/06/2559

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ

177/2559 23/06/2559

แต่งตั้งคณะกรรมการอบรมปฏิบัติการโครงการพัฒนาบุคลากรด้านคอมพิวเตอร์

176/2559 23/06/2559

แต่งตั้งครูและบุคลากรทางการศึกษาปฎิบัติงานกลุ่มบริหารงบประมาณ ปีการศึกษา 2559

172/2559 23/06/2559

แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานเทศน์มหาชาติ  เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต

171/2559 23/06/2559

แต่งตั้งคณะกรรมการงานนโยบายและแผน

170/2559 23/06/2559

แต่งตั้งครูและบุคลากรทางการศึกษาปฎิบัติงานกลุ่มต่างๆของโรงเรียน

173/2559

20/06/2559

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด ม.1

174/2559 16/06/2559

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมอบรมสภานักเรียนและนักเรียนแกนนำ ปีการศึกษา ๒๕๕๙

169/2559 16/06/2559

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรม ลูกว.ธ.รวมใจต้านภัยยาเสพติด ปีการศึกษา ๒๕๕๙

162/2559 10/06/2559

แต่งตั้งคณะกรรมการกลุ่มบริหารงานวิชาการ ปีการศึกษา ๒๕๕๙

149/2559 10/06/2559

แต่งตั้งคณะกรรมการงานแนะแนว 

148/2559 10/06/2559

แต่งตั้งคณะกรรมการในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

147/2559 10/06/2559

แต่งตั้งคณะกรรมการในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

146/2559 10/06/2559

แต่งตั้งคณะกรรมการในกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

145/2559 10/06/2559

แต่งตั้งคณะกรรมการในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

144/2559 10/06/2559

แต่งตั้งคณะกรรมการในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

143/2559 10/06/2559

แต่งตั้งคณะกรรมการในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

142/2559 10/06/2559

แต่งตั้งคณะกรรมการในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

141/2559 10/06/2559

แต่งตั้งคณะกรรมการในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

160/2559 09/06/2559

แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๙

157/2559 09/06/2559

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๙

156/2559 09/06/2559

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานทุนการศึกษา  โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต  ปีการศึกษา ๒๕๕๙

163/2559 07/06/2559

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ๒, ๓, ๕ และ ๖   ปีการศึกษา ๒๕๕๙

155/2559 02/062559

แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2559

153/2559 02/06/2559

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสัปดาห์แข่งขันทักษะวิชาการและสัปดาห์สุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2559

คำสั่งประจำเดือน พฤษภาคม 2559

เวรรักษาการณ์ เดือน มิถุนายน กรกฏาคม

คำสั่งที่

ลงวันที่

 เรื่อง

  รายละเอียด

138/2559 26/05/2559

แต่งตั้งคระกรรมการดำเนินงานประกอบพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ

139/2559 26/05/2559

แต่งตั้งคณะกรรมการจัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา  ๒๕๕๙

137/2559 26/05/2559

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานมอบเข็มสัญลักษณ์

136/2559 26/05/2559

แต่งตั้งคณะกรรมการนักเรียน  ปีการศึกษา ๒๕๕๙

132/2559 26/05/2559

แต่งตั้งคณะกรรมการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559

สมาคม 001/2559 25/05/2559

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดการเรียนการสอนตามโครงการสอนเสริมพิเศษวันเสาร์

134/2559 25/05/2559

แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้  ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

127-130/2559 17/05/2559 แต่งตั้งครู , พนักงานราชการ , ครูอัตราจ้าง , ลูกจ้างประจำ , ลูกจ้างชั่วคราว อยู่เวรรักษาการณ มิถุนายน กรกฏาคม

123/2559 17/05/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำข้อมูลสารสนเทศนักเรียนรายบุคคล ประจำปีการศึกษา 2559

122/2559 16/05/2559 แต่งตั้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือ-เนตรนารี-ยุวกาชาด ปีการศึกษา 2559 (แก้ไข)

121/2559 16/05/2559

แต่งตั้งคระกรรมการรับผิดชอบงานวันวิสาขบูชา

119/2559 12/05/2559

แต่งตั้งครูที่ปรึกษา ( เพิ่มเติม )

111/2559 10/05/2559

แต่งตั้งคณะกรรมการจ่ายเงินค่าอุปกรณ์การเรียน,ค่าเครื่องแบบนักเรียน ภาคเรียนที่ ๑  ปีการศึกษา  ๒๕๕๙

คำสั่งประจำเดือน เมษายน 2559

คำสั่งที่

ลงวันที่

 เรื่อง

  รายละเอียด

104/2559 12/04/2559

แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกิจการคณะสี  ปีการศึกษา  ๒๕๕๙

103/2559 12/04/2559

แต่งตั้งคณะกรรมการปฐมนิเทศและค่ายพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน ม.๑ และ ม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๙

102/2559 4/04/2559

แต่งตั้งคณะกรรมการกลุ่มงานเทคโนโลยี

คำสั่งประจำเดือน มีนาคม 2559

เวรรักษาการณ์ เมษายน-พฤษภาคม

คำสั่งที่

ลงวันที่

 เรื่อง

  รายละเอียด

สมาคม 01/2559 4/03/2559

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2559

097/2559 29/03/2559 ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปราชการ

088/2559 29/03/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำคู่มือนักเรียน ผู้ปกครอง และครู ปีการศึกษา ๒๕๕๙

078-081/2559 23/03/2559

แต่งตั้งครู , พนักงานราชการ , ครูอัตราจ้าง , ลูกจ้างประจำ , ลูกจ้างชั่วคราว อยู่เวรรักษาการณ เมษายน-พฤษภาคม

068/2559 23/03/2559

แต่งตั้งครูที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

083/2559 14/03/2559

แต่งตั้งคณะกรรมการรับมอบตัวนักเรียน ระดับ ม.๑ และ ม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๙

071/2559 8/03/2559

แต่งตั้งครู อยู่เวรรักษาการณในเวลากลางคืน (เพิ่มเติม)

069/2559 8/03/2559

แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบความถูกต้องข้อมูลการรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2559

067/2559 4/03/2559

แต่งตั้งคณะกรรมการจัดพิธีมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา ๒๕๕๘

066/2559 4/03/2559

แต่งตั้งคณะกรรมการเข้าค่ายคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

050/2559 3/03/2559

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติ  GAT  PAT   ครั้งที่ 2  ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต

063/2559 3/03/2559

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2559

คำสั่งประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2559

คำสั่งที่

ลงวันที่

 เรื่อง

  รายละเอียด

044/2559

26/02/2559

แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
         และจัดทำรายงานประจำปีของสถานศึกษา  ปีการศึกษา  ๒๕๕๘  

048/2559 25/02/2559

แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดาเนินการสอบ เจ้าหน้าที่ตรวจข้อสอบ แจ้งตารางสอบปลายภาคเรียน
ประจาภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558

033/2559 15/02/2559

แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจและบันทึกคะแนนข้อสอบกลาง  ระดับชั้น ม.๑ และ ม.๒  ปีการศึกษา ๒๕๕๘

047/2559

12/02/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบงานวันมาฆบูชา

046/2559

12/02/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติ  O-NET  ปีการศึกษา ๒๕๕๘ โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต
032/2559 11/02/2559

แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบ  เจ้าหน้าที่ตรวจข้อสอบ แจ้งตารางสอบปลายภาค
ประจำภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2558  ของนักเรียนระดับ ม.6

034/2559 09/02/2559

แต่งตั้งคณะกรรมการคุมสอบนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๓     เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๔    ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ( เพิ่มเติม )

031/2559 09/02/2559

แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบ  Pre O-NET  ปีการศึกษา  ๒๕๕๘  ของนักเรียนระดับ ม.๓

030/2559 09/02/2559

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบข้อสอบกลาง  ระดับชั้น ม.๑ และ ม.๒  ปีการศึกษา ๒๕๕๘

045/2559 1/02/2559

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ICT ระดับ ม.๑ และ ม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๙

คำสั่งประจำเดือน มกราคม 2559

เวรรักษาการณ์ เดือนกุมภาพันธ์ 2559 - เดือนมีนาคม 2559

คำสั่งที่

ลงวันที่

 เรื่อง

  รายละเอียด

003/2559

04/01/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเตรียมความพร้อมรับการประเมินโรงเรียนสถานศึกษาพอเพียง
029/2559 17/01/2559

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการรับนักเรียนและดำเนินการสอบชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๓     เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๔    ปีการศึกษา ๒๕๕๙

025/2559 15/01/2559

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรม เทศกาลตรุษจีนพาเพลิน

013/2559

12/01/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙
015-018/2559 15/01/2559

แต่งตั้งครู , พนักงานราชการ , ครูอัตราจ้าง , ลูกจ้างประจำ , ลูกจ้างชั่วคราว อยู่เวรรักษาการณ เดือนกุมภาพันธ์ - เดือนมีนาคม

010/2559 12/01/2559

แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการเรียนเสริมพิเศษเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-Net)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖

011/2559 12/01/2559

แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการเรียนเสริมพิเศษเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-Net) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

002/2559 4/01/2559

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการทดสอบวัดความรู้ ( Pre-Entrance –ม.1 ) ปีการศึกษา 2559

คำสั่งประจำเดือน ธันวาคม 2558

คำสั่งที่

ลงวันที่

 เรื่อง

  รายละเอียด

350/2558 17/01/2559

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน นิทรรศการทางวิชาการและผลผลิตนักเรียน“WT Open House 2016”

บันทึกข้อความ 29/12/2558

การมอบหมายงานจัดงานปีใหม่ ปี  2559   “ ราตรี วธ  รวมใจ รับขวัญปีใหม่ 2559  ”

349/2558 29/12/2558

แต่งตั้งคณะกรรมการแนะแนวการศึกษาต่อภายนอกและประชาสัมพันธ์โรงเรียน

348/2558 29/12/2558

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบไล่  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช    
ประจำภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2558

341/2558 22/12/2558

แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบ  เจ้าหน้าที่ตรวจข้อสอบ แจ้งตารางสอบกลางภาคเรียน 
ประจำภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา  2558

343/2558 22/12/2558

แต่งตั้งครูที่ปรึกษา  ( เพิ่มเติม )

340/2558 15/12/2558

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดการทดวิชาสามัญ 9 วิชา ประจำปีการศึกษา 2559 โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต

327/2558 15/12/2558

แต่งตั้งครู , พนักงานราชการ อยู่เวรรักษาการณ์ในวันหยุดราชการ ( เพิ่มเติม )

324/2558 15/12/2558

แต่งตั้งคระกรรมการจัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่สำหรับนักเรียน

314/2558

04/12/2558

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานวันคริสต์มาส

313/2558 04/12/2558

แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖

312/2558

04/12/2558

แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕

311/2558

04/12/2558

แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔

คำสั่งประจำเดือน พฤศจิกายน 2558

เวรรักษาการณ์ ธันวาคม 2558 - มกราคม 2559

คำสั่งที่

ลงวันที่

 เรื่อง

  รายละเอียด

318/2558 30/11/2558

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาเบญจสิริ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

296/2558 25/11/2558

เรื่อง     แต่งตั้งครูที่ปรึกษา  ( เพิ่มเติม )

310/2558 25/11/2558

เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา

306-309/2558

25/11/2558

แต่งตั้งครู , พนักงานราชการ , ครูอัตราจ้าง , ลูกจ้างประจำ , ลูกจ้างชั่วคราว อยู่เวรรักษาการณ์

297/2558

17/11/2558

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเนื่องในวันวชิราวุธ

สมาคม 002/2558

17/11/2558

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดการเรียนการสอนตามโครงการสอนเสริมพิเศษวันเสาร์

289/2558

13/11/2558

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการประชุมผู้ปกครองนักเรียน  ภาคเรียนที่ ๒  ปีการศึกษา  ๒๕๕๘

545/2558

9/11/2558

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานศิลปหัถกรรมนักเรียนครั้งที่ 65     สพม.2 (การงานอาชีพฯ)

248/2558

9/11/2558

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดประกวดแข่งขันทักษะคหกรรมและคอมพิวเตอร์ งานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 65
(คำสั่งภายใน)

คำสั่งประจำเดือน ตุลาคม 2558

คำสั่งที่

ลงวันที่

 เรื่อง

  รายละเอียด

283/2558 31/10/2558

แต่งตั้งครู, พนักงานราชการ อยู่เวรรักษาการณ์ในเวลากลางคืน (เพิ่มเติม)

273/2558

31/10/2558

เรื่อง   แต่งตั้งกรรมการดำเนินการสอบซ่อม  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช    
ประจำภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา  2557

272/2558 25/10/2558

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาดและทัศนศึกษา ระดับชั้น ม.3 (เพิ่มเติม)

271/2558 25/10/2558

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาดและทัศนศึกษา ระดับชั้น ม.2 (เพิ่มเติม)

270/2558 25/10/2558

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาดและทัศนศึกษา ระดับชั้น ม.1 (เพิ่มเติม)

คำสั่งประจำเดือน กันยายน 2558

เวรรักษาการณ์ ตุลาคมาคม 2558 - พฤศจิกายน 2558

เวรรักษาการณ์ สิงหาคม 2558 - กันยายน 2558

คำสั่งที่

ลงวันที่

 เรื่อง

  รายละเอียด

238/2558

18/09/2558

แต่งตั้งคณะกรรมการอบรมปฎิบัติการทำแผนปฎิบัติการปีงบประมาณ 2559

237/2558

18/09/2558 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2558
241/2558 16/09/2558

แต่งตั้งครู, พนักงานราชการ อยู่เวรรักษาการณ์ในเวลากลางคืน (เพิ่มเติม)

233/2558 6/09/2558

แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบ  เจ้าหน้าที่ตรวจข้อสอบ แจ้งตารางสอบปลายภาคเรียน 
ประจำภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2558 (แก้ไข)

คำสั่งประจำเดือน สิงหาคม 2558

เวรรักษาการณ์ สิงหาคม 2558 - กันยายน 2558

คำสั่งที่

ลงวันที่

 เรื่อง

  รายละเอียด

225/2558 25/08/2558

แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการภาษาฝรั่งเศส ปี 2558

220/2558 24/08/2558

แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบดำเนินการจัดทำเสื้อกีฬาภายในโรงเรียน

215/2558 24/08/2558

แต่งตั้งครู, พนักงานราชการ อยู่เวรรักษาการณ์ในเวลากลางคืน (เพิ่มเติม)

210/2558 11/08/2558

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปี 2558

209/2558 11/08/2558

แต่งตั้งคณะกรรมการสัปดาห์ห้องสมุด ปี 2558

206/2558 5/08/2558

แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมเปิดโลกการเรียนรู้สู่อาเซียน

205/2558 4/08/2558

แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๓ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถและงานวันแม่แห่งชาติ  ประจำปี  ๒๕๕๘

คำสั่งประจำเดือน กรกฏาคม 2558

เวรรักษาการณ์ สิงหาคม 2558 - กันยายน 2558

คำสั่งที่

ลงวันที่

 เรื่อง

  รายละเอียด

190/2558

14/07/2558

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

188/2558

8/07/2558

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมตามโครงการวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา   ๒๕๕๘

183/2558

8/07/2558

แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบ  เจ้าหน้าที่ตรวจข้อสอบ แจ้งตารางสอบกลางภาคเรียน 
ประจำภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2558

182/2558

8/07/2558 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานเทศน์มหาชาติ  เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต

176/2558

8/07/2558 แต่งตั้งครูและบุคลากรปฏิบัติงานกลุ่มบริหารทั่วไป

175/2558

8/07/2558

แต่งตั้งครูและบุคลากรปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล ปีการศึกษา ๒๕๕๘

174/2558

8/07/2558

แต่งตั้งครูและบุคลากรปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงบประมาณ ปีการศึกษา ๒๕๕๘

คำสั่งประจำเดือน มิถุนายน 2558

ปฏิทินวิชาการ ภาคเรียนที่ 2/2557

เวรรักษาการณ์ มิถุนายน 2558 - กรกฎาคม 2558

โครงการสอนโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต

คำสั่งที่

ลงวันที่

 เรื่อง

  รายละเอียด

178/2558

30/06/2558

แต่งตั้งคณะกรรมการรับการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาจากต้นสังกัด  ปีการศึกษา   ๒๕๕๗         

172/2558

29/06/2558

แต่งตั้งกรรมการดำเนินการสอบไล่  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
ประจำภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา  2557

169/2558

29/06/2558

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการแข่งขันฟุตซอลลีก สพฐ. ปีการศึกษา 2558 
167/2558

29/06/2558

แต่งตั้งคณะกรรมการการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาตามองค์ประกอบ
ของการประกันคุณภาพการศึกษา

163/2558

29/06/2558

แต่งตั้งครูที่ปรึกษา  ( เพิ่มเติม )
162/2558

29/06/2558

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ๒, ๓, ๕ และ ๖   ปีการศึกษา ๒๕๕๘

165/2558

22/06/2558

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิธีเข้าประจำกองและประดับบ่าลูกเสือ-เนตรนารี ม.๑
148/2558 16/06/2558

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ สัปดาห์สุนทรภู่

138/2558 16/06/2558

แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

137/2558 16/06/2558

แต่งตั้งคณะกรรมการงานแนะแนว  ปีการศึกษา ๒๕๕๘

136/2558 16/06/2558

แต่งตั้งคณะกรรมการในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

135/2558 16/06/2558

แต่งตั้งคณะกรรมการในกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

134/2558 16/06/2558

แต่งตั้งคณะกรรมการในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

133/2558 16/06/2558

แต่งตั้งคณะกรรมการในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

132/2558 16/06/2558

แต่งตั้งคณะกรรมการในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

131/2558 16/06/2558

แต่งตั้งคณะกรรมการในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

130/2558 16/06/2558

แต่งตั้งคณะกรรมการในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

129/2558 16/06/2558

แต่งตั้งคณะกรรมการในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

128/2558 16/06/2558

แต่งตั้งคณะกรรมการกลุ่มบริหารงานวิชาการ ปีการศึกษา ๒๕๕๘

155/2558 13/06/2558

แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต ประจำปีการศึกษา 2559-2563

154/2558 13/06/2558

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเนื่องในวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ

121/2558 03/06/2558

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานทุนการศึกษา  โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต  ปีการศึกษา  ๒๕๕๘

122/2558 03/06/2558

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา  ปีการศึกษา  ๒๕๕๘

143/2558 03/06/2558

แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกิจการคณะสี  ปีการศึกษา  ๒๕๕๘

144/2558 03/06/2558

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานมอบเข็มสัญลักษณ์

145/2558 03/06/2558

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา  ๒๕๕๘

คำสั่งประจำเดือน พฤษภาคม 2558

ปฏิทินวิชาการ ภาคเรียนที่ 2/2557

เวรรักษาการณ์ มิถุนายน 2558 - กรกฎาคม 2558

เวรรักษาการณ์ เมษายน 2558 - พฤษภาคม 2558

โครงการสอนโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต

คำสั่งที่

ลงวันที่

 เรื่อง

  รายละเอียด

ส. 002/2558

28/05/2558

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดการเรียนการสอนตามโครงการสอนเสริมพิเศษวันเสาร์

117/2558 27/05/2558

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประกอบพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ

111/2558 20/05/2558

แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบงานวันวิสาขบูชา

116/2558 19/05/2558

แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำข้อมูลสารสนเทศนักเรียนรายบุคคล
ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

110/2558 18/05/2558 แต่งตั้งคณะกรรมการประชุมผู้ปกครองนักเรียน  ภาคเรียนที่ ๑  ปีการศึกษา  ๒๕๕๘
77/2558 12/05/2558 แต่งตั้งคณะกรรมการนักเรียน  ปีการศึกษา 2558
คำสั่งประจำเดือน เมษายน 2558

ปฏิทินวิชาการ ภาคเรียนที่ 2/2557

เวรรักษาการณ์ เมษายน 2558 - พฤษภาคม 2558

โครงการสอนโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต

คำสั่งที่

ลงวันที่

 เรื่อง

  รายละเอียด

170/2558 8/04/2558 เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการอบรมเชิงปฎิบัติ การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้การใช้สื่อการสอนยุคใหม่สู่ครูมืออาชีพ
96/2558 01/04/2558

แต่งตั้งผู้บังคับบัญชากิจกรรมลูกเสือเนตรนารียุวกาชาดปีการศึกษา 2558

คำสั่งประจำเดือน มีนาคม 2558

ปฏิทินวิชาการ ภาคเรียนที่ 2/2557

เวรรักษาการณ์ เมษายน 2558 - พฤษภาคม 2558

เวรรักษาการณ์ กุมภาพันธ์ 2558 - มีนาคม 2558

คำสั่งที่

ลงวันที่

 เรื่อง

  รายละเอียด

01/2558 26/03/2558

คำสั่งสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2558

87/2558 09/03/2558

แต่งตั้งคณะกรรมการปฐมนิเทศและค่ายพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน ม.1 และ ม.4
ปีการศึกษา 2558

84/2558 09/03/2558

แต่งตั้งครูที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2558

83/2558 09/03/2558

แต่งตั้งคณะกรรมการจัดพิธีมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2558 (แก้ไข)

23/2558 09/03/2558

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2558

คำสั่งประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2558

ปฏิทินวิชาการ ภาคเรียนที่ 2/2557

เวรรักษาการณ์ กุมภาพันธ์ 2558 - มีนาคม 2558

โครงการสอนโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต

คำสั่งที่

ลงวันที่

 เรื่อง

  รายละเอียด

60/2558 24/02/2558

แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำคู่มือนักเรียน ผู้ปกครอง และครู ปีการศึกษา ๒๕๕๘

56/2558 24/02/2558

แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบงานวันมาฆบูชา

52/2558 24/02/2558

แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบ  เจ้าหน้าที่ตรวจข้อสอบ แจ้งตารางสอบปลายภาคเรียน 
 ประจำภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา  2557

51/2558 09/02/2558

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ICT ระดับ ม.๑ และ ม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๘

50/2558 09/02/2558

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการรับนักเรียนและดำเนินการสอบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
เข้ำศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๘

39/2558 09/02/2558

แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำวารสารโรงเรียน ภาคเรียนที่ 2 / 2557

38/2558 09/02/2558

แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจและบันทึกคะแนนข้อสอบกลาง  ระดับชั้น ม.๑ และ ม.๒  ปีการศึกษา ๒๕๕๗

37/2558 09/02/2558

แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบ  เจ้าหน้าที่ตรวจข้อสอบ แจ้งตารางสอบปลายภาค
 ประจำภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2557  ของนักเรียนระดับ ม.6

35/2558 09/02/2558

แต่งตั้งคณะกรรมการเข้าค่ายคุณลักษณะอันพึงประสงค์

31/2558 09/02/2558

การแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรม เทศกาลตรุษจีนพาเพลิน

29/2558 09/02/2558

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดสอบ LAS  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  และ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  ปีการศึกษา 2557   

28/2558 06/02/2558

แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบ ข้อสอบกลาง  ปีการศึกษา  ๒๕๕๗  ของนักเรียนระดับ ม.๑ และ ม.๒

คำสั่งประจำเดือน มกราคม 2558

ปฏิทินวิชาการ ภาคเรียนที่ 2/2557

เวรรักษาการณ์ ธันวาคม 2557 - มกราคม 2558

เวรรักษาการณ์ กุมภาพันธ์ 2558 - มีนาคม 2558

โครงการสอนโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต

บันทึกข้อความส่งรายชื่อคนดีศรีวชิรธรรมของครูหัวหน้าคณะสี

บันทึกข้อความส่งรายชื่อคนดีศรีวชิรธรรมของครูหัวหน้าชุมนุม

บันทึกข้อความส่งรายชื่อคนดีศรีวชิรธรรมของครูที่ปรึกษา

คำสั่งที่

ลงวันที่

 เรื่อง

  รายละเอียด

26/2558 29/01/2558

แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการเรียนเสริมพิเศษเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-net)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

24/2558 29/01/2558

แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการคนดีศรีวชิรธรรม

12/2558 25/01/2558

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน นิทรรศการทางวิชาการและผลผลิตนักเรียน
“W.T. Open House 2015”

1/2558 25/01/2558

แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

8/2558 21/01/2558

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติ  O-NET  ปีการศึกษา 2557
โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต

13/2558 19/01/2558

แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการเรียนเสริมพิเศษเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (LAS) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒, ๕

7/2558 15/01/2558

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบไล่  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช    
 ประจำภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2557

593/2557 05/01/2558

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาเบญจสิริ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗

คำสั่งประจำเดือน ธันวาคม 2557

ปฏิทินวิชาการ ภาคเรียนที่ 2/2557

เวรรักษาการณ์ ธันวาคม 2557 - มกราคม 2558

โครงการสอนโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต

คำสั่งที่

ลงวันที่

 เรื่อง

  รายละเอียด

595/2557 30/12/2557

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการทดสอบวัดความรู้ ( Pre-Entrance –ม.1 ) ปีการศึกษา 2558

588/2557 26/12/2557

แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบ  เจ้าหน้าที่ตรวจข้อสอบ แจ้งตารางสอบกลางภาคเรียน 
ประจำภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา  2557

584/2557 25/12/2557 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
583/2557 22/12/2557 การแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรม วันคริสต์มาส ปี 2557
576/2557 22/12/2557 แต่งตั้งคณะกรรมการนักเรียนนำนักเรียนไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ (กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์)
575/2557 19/12/2557 แต่งตั้งคณะกรรมการนักเรียนนำนักเรียนไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ (กลุ่มสาระการงานฯ)
578/2557 18/12/2557

แต่งตั้งคณะกรรมการนักเรียนนำนักเรียนไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ (สังคม ศิลปะ)

573/2557 9/12/2557

แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบ  Pre O-NET  ปีการศึกษา  ๒๕๕๗  ของนักเรียนระดับ ม.๓

570/2557 9/12/2557

แต่งตั้งครู, พนักงานราชการ อยู่เวรรักษาการณ์ในเวลากลางคืน (เพิ่มเติม)

567/2557 9/12/2557

แต่งตั้งคณะกรรมการติดดำเนินกิจกรรม " English One Day Camp "

562/2557 9/12/2557

แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
และจัดทำรายงานประจำปีของสถานศึกษา  ปีการศึกษา  ๒๕๕๗             

561/2557 9/12/2557

แต่งตั้งคณะกรรมการกลุ่มบริหารงานวิชาการ ปีการศึกษา ๒๕๕๗

คำสั่งประจำเดือน พฤศจิกายน 2557

ปฏิทินวิชาการ ภาคเรียนที่ 2/2557

เวรรักษาการณ์ ธันวาคม 2557 - มกราคม 2558

เวรรักษาการณ์ ตุลาคม 2557 - พฤศจิกายน 2557

โครงการสอนโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต

คำสั่งที่

ลงวันที่

 เรื่อง

  รายละเอียด

566/2557 28/11/2557

แต่งตั้งครู , พนักงานราชการ อยู่เวรรักษาการณ์ในวันหยุดราชการ ( เพิ่มเติม )

564/2557 28/11/2557

แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๗ พรรษา

359/2557 24/11/2557

แต่งตั้งครูและบุคลากรปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล ปีการศึกษา ๒๕๕๗

สมาคม 002/2557 21/11/2557

เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดการเรียนการสอนตามโครงการสอนเสริมพิเศษวันเสาร์

358/2557 20/11/2557 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำข้อมูลสารสนเทศ
348/2557 14/11/2557 แต่งตั้งนักศึกษาฝึกสอนเป็นคณะกรรมการประจำคณะสี
329/2557 05/11/2557 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเนื่องในวันวชิราวุธ
328/2557 05/11/2557 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2557 (เพิ่มเติม)
327/2557 05/11/2557 เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาดระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 
326/2557 05/11/2557 เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาดระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๒
325/2557 05/11/2557

เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาดระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑

324/2557 05/11/2557

แต่งตั้งครูที่ปรึกษำ ( เพิ่มเติม )

323/2557 05/11/2557

แต่งตั้งคณะกรรมการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๗

321/2557 05/11/2557

แต่งตั้งลูกจ้างประจำ , ลูกจ้างชั่วคราว อยู่เวรรักษาการณ์ในวันหยุดราชการ (เพิ่มเติม)

319/2557 05/11/2557

แต่งตั้ง ครูและบุคลากรทางการศึกษา ปฎิบัติหน้าที่กลุ่มบริหารงาน

คำสั่งประจำเดือน ตุลาคม 2557

ปฏิทินวิชาการ ภาคเรียนที่ 1/2557

เวรรักษาการณ์ ตุลาคม 2557 - พฤศจิกายน 2557

โครงการสอนโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต

คำสั่งที่

ลงวันที่

 เรื่อง

  รายละเอียด

318/2557 31/10/2557

แต่งตั้งครูปฎิบัติงานกลุ่มบริหาร

306/2557 07/10/2557

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2557

คำสั่งประจำเดือน กันยายน 2557

ปฏิทินวิชาการ ภาคเรียนที่ 1/2557

เวรรักษาการณ์ ตุลาคม 2557 - พฤศจิกายน 2557

คำสั่งที่

ลงวันที่

 เรื่อง

  รายละเอียด

  29/09/2557

กำหนดจัดงานเกษียณอายุราชการและแสดงมุทิตาจิต
 “  คารวะคุรุปูชนีย์ เพ็ชรแพร้วรุจี ....... ศรี วธ .”

287/2557 18/09/2557

แต่งตั้งคณะกรรมการอบรมปฎิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ ๒๕๕๘
และจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ ๒๕๕๗

274/2557 12/09/2557

  แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมการฝึกซ้อม และเชียร์หลีดเดอร์ชิงแชมป์ประเทศไทย
ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพฯ

คำสั่งประจำเดือน สิงหาคม 2557

ปฏิทินวิชาการ ภาคเรียนที่ 1/2557

เวรรักษาการณ์ สิงหาคม 2557 - กันยายน 2557

คำสั่งที่

ลงวันที่

 เรื่อง

  รายละเอียด

262/2557 30/08/2557

  แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบ  เจ้าหน้าที่ตรวจข้อสอบ แจ้งตารางสอบปลายภาคเรียน 
ประจำภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2557

252/2557 21/08/2557

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการตรวจข้อสอบและกรอกคะแนนการสอบวัดความรู้  ความสามารถ
        ด้านภาษาไทย  คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์   โรงเรียนมาตรฐานสากล  ปี  2557 สพม.เขต 2   

251/2557 15/08/2557

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน ละครเวทีภาษาอังกฤษ

247/2557 15/08/2557

แต่งตั้งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการดำเนินงานของโรงเรียนตามประเด็นการติดตาม
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2

237/2557 04/08/2557

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

คำสั่งประจำเดือน กรกฎาคม 2557

ปฏิทินวิชาการ ภาคเรียนที่ 1/2557

เวรรักษาการณ์ สิงหาคม 2557 - กันยายน 2557

เวรรักษาการณ์ มิถุนายน 2557 - กรกฎาคม 2557      (เพิ่มเติม วันที่ 13 ก.ค. 57)

โครงการสอนโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต

คำสั่งที่

ลงวันที่

 เรื่อง

  รายละเอียด

235/2557 31/07/2557

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบวัดความรู้ 
ความสามารถด้านภาษาไทย  คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์   โรงเรียนมาตรฐานสากล  ปี  2557 สพม.เขต 2   

232/2557 30/07/2557

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรม “สัปดาห์ห้องสมุดสุดหรรษา”ปีการศึกษา ๒๕๕๗

231/2557 30/07/2557

แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๒ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถและงานวันแม่แห่งชาติ  ประจำปี  ๒๕๕๗

229/2557 23/07/2557

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบซ่อม  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช    
 ประจำภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา  2556

226/2557 23/07/2557

แต่งตั้งคณะกรรมการทำบุญตักบาตรเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน

214/2557 04/07/2557

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการแข่งขันฟุตซอลลีก สพฐ.

215/2557 18/07/2557

คณะกรรมการดำเนินกิจกรรมตามโครงการวันภาษาไทยแห่งชาติ
ประจำปีการศึกษา   ๒๕๕๗

224/2557 17/07/2557

การให้ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาไปอบรมและสัมมนา
การวัดผลประเมินผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET)

คำสั่งประจำเดือน มิถุนายน 2557

ปฏิทินวิชาการ ภาคเรียนที่ 1/2557

เวรรักษาการณ์ สิงหาคม 2557 - กันยายน 2557

เวรรักษาการณ์ มิถุนายน 2557 - กรกฎาคม 2557      (เพิ่มเติม วันที่ 13 ก.ค. 57)

โครงการสอนโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต

คำสั่งที่

ลงวันที่

 เรื่อง

  รายละเอียด

206/2557 26/06/2557 แต่งตั้งคระกรรมการดำเนินงานวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา
201/2557 25/06/2557 คุมสอบกลางภาค 1/2557
199/2557 25/06/2557

แต่งตั้งครูและบุคลากรปฏิบัติงานกลุ่มบริหารบุคคล ปีการศึกษา ๒๕๕๗

193/2557 25/06/2557

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ๒, ๓, ๕ และ ๖   ปีการศึกษา ๒๕๕๗

196/2557 19/06/2557

แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำมาตรฐานการศึกษา ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การพิจารณาเพื่อการประเมินคุณภาพภายใน 
ปีการศึกษา ๒๕๕๔ - ๒๕๕๘

195/2557 19/06/2557

แต่งตั้งคณะกรรมการการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาตามองค์ประกอบ
ของการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา  ๒๕๕๗             

194/2557 19/06/2557 แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา  ปีการศึกษา  ๒๕๕๖  (แก้ไข)
191/2557 19/06/2557 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานทุนการศึกษา  โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต  ปีการศึกษา  ๒๕๕๗
189/2557 19/06/2557 แต่งตั้งครูที่ปรึกษา  ( เพิ่มเติม )
188/2557 19/06/2557 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมเบญจสิริรวมใจต้านภัยยาเสพติด ปีการศึกษา ๒๕๕๗
186/2557 18/06/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ
178/2557 18/06/2557 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานเทศน์มหาชาติ  เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต
167/2557 13/06/2557 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ สัปดาห์สุนทรภู่
คำสั่งประจำเดือน พฤษภาคม 2557

เวรรักษาการณ์ มิถุนายน 2557 - กรกฎาคม 2557

โครงการสอนโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต

คำสั่งที่

ลงวันที่

 เรื่อง

  รายละเอียด

163/2557 28/05/2557 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
162/2557 28/05/2557 แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดกิจกรรมรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗
001/2557 28/05/2557 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดการเรียนการสอนตามโครงการสอนเสริมพิเศษวันเสาร์
158/2557 26/05/2557 แต่งตั้งคณะกรรมการประชุมผู้ปกครองนักเรียน  ภาคเรียนที่ ๑  ปีการศึกษา  ๒๕๕๗
159/2557 22/05/2557

แต่งตั้ง ครู , พนักงานราชการ อยู่เวรรักษาการณ์ในวันหยุดราชการ ( เพิ่มเติม )

143/2557 22/05/2557

แต่งตั้งคณะกรรมกำรดำเนินงำนมอบเข็มสัญลักษณ์

130/2557 06/05/2557

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการอบรมเชิงปฎิบัติการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้โดยใช้ TABLET

คำสั่งประจำเดือน เมษายน 2557

เวรรักษาการณ์ เมษายน 2557 - พฤษภาคม 2557

คำสั่งที่

ลงวันที่

 เรื่อง

  รายละเอียด

133/2557 06/04/2557 คณะกรรมการวันวิสาขบูชา
127/2557 29/04/2557 แต่งตั้งผู้บังคับบัญชากิจกรรมลูกเสือเนตรนารียุวกาชาดปีการศึกษา 2557
123/2557 29/04/2557 แต่งตั้งคณะกรรมการอบรมคุณธรรมจริยธรรม นักเรียนใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๕๗
122/2557 29/04/2557 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกิจการคณะสี  ปีการศึกษา  ๒๕๕๗
117/2557 20/04/2557

เรื่อง   แต่งตั้งกรรมการดำเนินการสอบไล่  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช    
ประจำภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา  2556

113/2557 17/04/2557 แต่งตั้งครูที่ปรึกษา
คำสั่งประจำเดือน มีนาคม 2557

เวรรักษาการณ์ เมษายน 2557 - พฤษภาคม 2557

เวรรักษาการณ์ กุมภาพันธ์ 2557 - มีนาคม 2557

คำสั่งที่

ลงวันที่

 เรื่อง

  รายละเอียด

สมาคม 01/2557 26/03/2557 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2557
072/2557 11/03/2557 กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์  และทัศนศึกษา
093/2557 06/03/2557 แต่งตั้งคณะกรรมการงานห้องเรียนพิเศษ ICT
086/2557 03/03/2557

แต่งตั้งคณะกรรมการเข้าค่ายคุณลักษณะอันพึงประสงค์

085/2557 03/03/2557 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดพิธีมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา ๒๕๕๖
080/2557 03/03/2557

แต่งตั้งครู, พนักงานราชการ อยู่เวรรักษาการณ์ในเวลากลางคืน (เพิ่มเติม)

คำสั่งประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2557

เวรรักษาการณ์ กุมภาพันธ์ 2557 - มีนาคม 2557

คำสั่งที่

ลงวันที่

 เรื่อง

  รายละเอียด

069/2557 28/02/2557

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2557

078/2557 18/02/2557

แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำคู่มือนักเรียน ผู้ปกครอง และครู ปีการศึกษา ๒๕๕๗

071/2557 18/02/2557

เรื่อง   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบ  เจ้าหน้าที่ตรวจข้อสอบ แจ้งตารางสอบปลายภาคเรียน 
ประจำภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา  2556

063/2557 18/02/2557

แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกหนังสือเรียน  ปีการศึกษา ๒๕๕๗

062/2557 18/02/2557 แต่งตั้งผู้ปฎิบัติงานตามโครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต
068/2557 13/02/2557 คณะกรรมการดำเนินการรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ICT ระดับ ม.๑ และ ม.๔
067/2557 13/02/2557 แต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียน ม.3 เข้าเรียนต่อ ม.4
061/2557
10/02/2557

แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการคนดีศรีวชิรธรรม

060/2557
06/02/2557

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดสอบ NT ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2และ
การจัดสอบ LAS ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2556 โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต

คำสั่งประจำเดือน มกราคม 2557

เวรรักษาการณ์ กุมภาพันธ์ 2557 - มีนาคม 2557

เวรรักษาการณ์ ธันวาคม 2556 - มกราคม 2557(แก้ไขเพิ่มเติม วันที่ 21/11/2556)

เวรรักษาการณ์ ธันวาคม 2556 - มกราคม 2557

คำสั่งที่

ลงวันที่

 เรื่อง

  รายละเอียด

036/2557
24/01/2557
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการตามโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5
035/2557
23/01/2557
แต่งตั้งกรรมการดำเนินการสอบซ่อม มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556
034/2557
23/01/2557
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติ O-NET ปีการศึกษา 2556 (แก้ไข)
031/2557
23/01/2557
แต่งตั้งคณะกรรมการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
410/2556 20/01/2557 คำสั่งค่ายวิทยาศาสตร์บูรณาการ
029/2557 15/01/2557 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานสอนเสริมพิเศษนักเรียนวงโยธวาทิต
025/2557 15/01/2557 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาเบญจสิริ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ (แก้ไข)
021/2557 14/01/2557 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการทดสอบวัดความรู้ ( Pre-Entrance –ม.1 ) ปีการศึกษา 2557
003/2557
06/01/2557

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการตามโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6

002/2557
06/01/2557

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการเสริมสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการ
“กิจกรรมพัฒนาทักษะตามความถนัดของนักเรียนนอกเวลาเรียน”สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1ปีการศึกษา 2/2556

408/2557
02/01/2557
แต่งตั้งครูและบุคลากรปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล ปีการศึกษา ๒๕๕๖
คำสั่งประจำเดือน ธันวาคม 2556

เวรรักษาการณ์ ธันวาคม 2556 - มกราคม 2557(แก้ไขเพิ่มเติม วันที่ 21/11/2556)

เวรรักษาการณ์ ธันวาคม 2556 - มกราคม 2557

คำสั่งที่

ลงวันที่

 เรื่อง

  รายละเอียด

-
24/12/2556
กำหนดจัดงานปีใหม่ ปี  ๒๕๕๗  “ รื่นเริงปีใหม่  รวมใจสู่อาเซียน ”
397/2556
18/12/2556
แต่งตั้งคณะกรรมการกลุ่มงานเทคโนโลยี
283/2556
18/12/2556
แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามการประเมินคุณภาพการศึกษำภายในสถานศึกษำ ปีกำรศึกษา ๒๕๕๖
282/2556
14/12/2556
แต่งตั้งคณะกรรมการงานประกันคุณภาพการศึกษา
281/2556
14/12/2556
การแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรม เทศกาลตรุษจีนพาเพลิน
386/2556
13/12/2556
แต่งตั้งครู, พนักงานราชการ อยู่เวรรักษาการณ์ในเวลากลางคืน (เพิ่มเติม)
380/2556
11/12/2556
แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน
378/2556
11/12/2556

แต่งตั้งข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ

377/2556
11/12/2556

แต่งตั้งข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป

375/2556
11/12/2556

แต่งตั้งคณะกรรมการในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

374/2556
11/12/2556

แต่งตั้งคณะกรรมการในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

373/2556
11/12/2556

แต่งตั้งคณะกรรมการในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

372/2556
11/12/2556

แต่งตั้งคณะกรรมการในกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

371/2556
11/12/2556

แต่งตั้งคณะกรรมการในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

370/2556
11/12/2556

แต่งตั้งคณะกรรมการในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

369/2556
11/12/2556

แต่งตั้งคณะกรรมการในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

368/2556
11/12/2556

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

379/2556
04/12/2556
แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา อยู่เวรรักษาการณ์ในวันหยุดราชการ ( ภายใน )
366/2556
04/12/2556
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบ เจ้าหน้าที่ตรวจข้อสอบ แจ้งตารางสอบกลางภาคเรียน
ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
359/2556
04/12/2556

การแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรม “English One Day Camp”

358/2556
04/12/2556

การแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรม วันคริสต์มาส

คำสั่งประจำเดือน พฤศจิกายน 2556

เวรรักษาการณ์ ธันวาคม 2556 - มกราคม 2557(แก้ไขเพิ่มเติม วันที่ 21/11/2556)

เวรรักษาการณ์ ธันวาคม 2556 - มกราคม 2557

เวรรักษาการณ์ ตุลาคม 2556 - พฤศจิกายน 2556

คำสั่งที่

ลงวันที่

 เรื่อง

  รายละเอียด

360/2556
29/11/2556
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา
339/2556
29/11/2556

แต่งตั้งหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ และหัวหน้างาน ปีการศึกษา 2556

338/2556
29/112556

แต่งตั้งคณะกรรมการงานนโยบายและแผน

ส 002/2556
21/11/2556
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดการเรียนการสอนตามโครงการสอนเสริมพิเศษวันเสาร์
336/2556
21/11/2556
แต่งตั้งคณะกรรมการเนื่องในวันวชิราวุธ
331/2556
19/112556

แต่งตั้งครู , พนักงานราชการ อยู่เวรรักษาการณ์ในวันหยุดราชการ ( เพิ่มเติม )

325/2556
07/112556

แต่งตั้งคณะกรรมการจัดโครงการ “หนึ่งใจ...ช่วยเหลือผู้ประสบภัย และสู้ภัยพิบัติแห่งชาติ”

คำสั่งประจำเดือน ตุลาคม 2556

เวรรักษาการณ์ ตุลาคม 2556 - พฤศจิกายน 2556

คำสั่งที่

ลงวันที่

 เรื่อง

  รายละเอียด

317/2556
28/10/2556
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการ จัดกิจกรรม ทัศนศึกษา กลุ่มสาระภาษาไทย
316/2556
28/10/2556

แต่งตั้งคณะกรรมการประชุมผู้ปกครองนักเรียน  ภาคเรียนที่ ๒  ปีการศึกษา  ๒๕๕๖

315/2556
28/10/2556

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2556

307/2556
28/10/2556
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการ จัดกิจกรรม ทัศนศึกษา กลุ่มสาระศิลปะ
คำสั่งประจำเดือนกันยายน 2556

เวรรักษาการณ์ ตุลาคม 2556 - พฤศจิกายน 2556

เวรรักษาการณ์ สิงหาคม 2556 - กันยายน 2556

คำสั่งที่

ลงวันที่

 เรื่อง

  รายละเอียด

301/2556
9/09/2556
เรื่อง คุมสอบ มสธ
299/2556
7/09/2556

เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาดระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑-๓

271/2556
5/09/2556

เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมการอบรมปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการปีบประมาณ ๒๕๕๗

272/2556
4/09/2556

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมปลูกป่าชายเลน

คำสั่งประจำเดือน สิงหาคม 2556

เวรรักษาการณ์ สิงหาคม 2556 - กันยายน 2556

คำสั่งที่

ลงวันที่

 เรื่อง

  รายละเอียด

267/2556
23/08/2556

แต่งตั้งครูอยู่เวรรักษาการณ์ (เพิ่มเติม)

264/2556
23/08/2556

แต่งตั้งผู้ร่วมสัมมนาเชิงปฎิบัติธรรม

255/2556
19/08/2556

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ๒, ๓, ๕ และ ๖   ปีการศึกษา ๒๕๕๖

253/2556
19/08/2556

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดการประกวดแข่งขันทักษะคหกรรม
เพื่อคัดเลือกตัวแทนเข้าร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ปีการศึกษา 2556

252/2556
19/08/2556
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
250/2556
14/08/2556

แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบ  เจ้าหน้าที่ตรวจข้อสอบ แจ้งตารางสอบปลายภาคเรียน 
ประจำภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2556

249/2556
15/08/2556
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการภาษาฝรั่งเศส
240/2556
2/08/2556
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๑
พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถและงานวันแม่แห่งชาติ  ประจำปี  ๒๕๕๖
239/2556
2/08/2556
เรื่อง  การติดตามความก้าวหน้าการพัฒนางานวิจัยในชั้นเรียน
236/2556
2/08/2556

แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาตามองค์ประกอบ
ของการประกันคุณภาพการศึกษา

คำสั่งประจำเดือน กรกฎาคม 2556

เวรรักษาการณ์ สิงหาคม 2556 - กันยายน 2556

เวรรักษาการณ์ มิถุนายน 2556 - กรกฏาคม 2556

คำสั่งที่

ลงวันที่

 เรื่อง

  รายละเอียด

232/2556
25/07/2556

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
การสร้างเว็ปไซด์กลุ่มสาระ 

231/2556
25/07/2556

แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมการประกวดวงโยธวาทิต นักเรียน นักศึกษา แห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทานฯ  ครั้งที่ 33 ประจำปี 2557

229/2556
23/07/2556

เรื่อง   แต่งตั้งกรรมการดำเนินการสอบซ่อม  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช    
ประจำภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา  2555

213/2556
15/07/2556

เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมตามโครงการวันภาษาไทยแห่งชาติ

218/2556
12/07/2556

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดโครงการ “หนึ่งใจ...ช่วยเหลือผู้ประสบภัย และสู้ภัยพิบัติแห่งชาติ”

216/2556
12/07/2556

เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานทุนการศึกษา โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต ปีการศึกษา ๒๕๕๖

210/2556
12/07/2556

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

214/2556
7/07/2556

แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินงานต้อนรับดูแล คณะครูและนักเรียน Kingsbridge Community College

คำสั่งประจำเดือน มิถุนายน 2556

เวรรักษาการณ์ มิถุนายน 2556 - กรกฏาคม 2556

คำสั่งที่

ลงวันที่

 เรื่อง

  รายละเอียด

204-205/2556
27/06/2556

แต่งตั้งครู ,พนักงานราชการ   อยู่เวรรักษาการณ์ในเวลากลางคืน(เพิ่มเติม)

194/2556
20/06/2556

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมเบญจสิริรวมใจต้านภัยยาเสพติด

192/2556
19/06/2556

แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบ  เจ้าหน้าที่ตรวจข้อสอบ แจ้งตารางสอบกลางภาคเรียน 
ประจำภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2556

186/2556
17/06/2556

แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบกิจกรรมตามโครงการประเทศไทนใสสะอาด พอเพียง เพื่อพ่อ สู่สถานศึกษาและชุมชน กิจกรรมสร้างสรรค์เยาวชน เป็นพลเมืองเข็มแข็ง

185/2556
17/06/2556

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ " ตั้งต้นใหม่ เพื่ออนาคตที่ดีของเด็กไทย "

184/2556
17/06/2556

แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานเทศมหาชาติ  เพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระสังฆราช
สกลมหาสังฆปริณายก ถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว             สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ และ  และวันสถาปนาโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต

182/2556
17/06/2556

แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา และจัดทำรายงานประจำปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2555

163/2556
14/06/2556

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ

คำสั่งประจำเดือน พฤษภาคม 2556

เวรรักษาการณ์ มิถุนายน 2556 - กรกฏาคม 2556
เวรรักษาการณ์ เมษายน 2556 - พฤษภาคม 2556

คำสั่งที่

ลงวันที่

 เรื่อง

  รายละเอียด

157/2556
30/05/2556

เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสัปดาห์แข่งขันทักษะวิชาการ  และสัปดาห์สุนทรภู่  
ประจำปีการศึกษา   ๒๕๕๖

156/2556
28/05/2556

เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประกอบพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ

145/2556
30/05/2556

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา  ๒๕๕๖

คำสั่งสมาคม
ที่ 001/2556
28/05/2556

เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดการเรียนการสอนตามโครงการสอนเสริมพิเศษวันเสาร์

140/2556
28/05/2556

เรื่อง แต่งตั้งผู้บังคับบัญชากิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ปีการศึกษา 2556

135-138/2556
27/05/2556
เรื่อง  แต่งตั้งครู , พนักงานราชการ  อยู่เวรรักษาการณ์
134/2556
27/05/2556
เรื่อง  แต่งตั้งครู , พนักงานราชการ  อยู่เวรรักษาการณ์ในวันหยุดราชการ ( เพิ่มเติม )
139/2556
15/05/2556

แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบงานวันวิสาขบูชา

125/2556
15/05/2556

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานมอบเข็มสัญลักษณ์

120/2556
15/05/2556

แต่งตั้งลูกจ้างประจำ , ลูกจ้างชั่วคราว  อยู่เวรรักษาการณ์ในวันหยุดราชการ ( เพิ่มเติม )

116/2556
07/05/2556

แต่งตั้งคณะกรรมการประชุมผู้ปกครองนักเรียน  ภาคเรียนที่ ๑  ปีการศึกษา  ๒๕๕๖

115/2556
07/05/2556

แต่งตั้งคณะกรรมการจ่ายเงินค่าอุปกรณ์การเรียน  ภาคเรียนที่ ๑  ปีการศึกษา  ๒๕๕๖

เวรรักษาการณ์ เมษายน 2556 - พฤษภาคม 2556

คำสั่งที่

ลงวันที่

 เรื่อง

  รายละเอียด

105/2556
04/04/2556

แต่งตั้งกรรมการดำเนินการสอบไล่  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช    
 ประจำภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา  2555

101/2556
04/04/2556

แต่งตั้งคณะกรรมการอบรมคุณธรรมจริยธรรม นักเรียนใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๕๖

คำสั่งสมาคม
ที่  03 / 2556

04/04/2556

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2556

คำสั่งประจำเดือน มีนาคม 2556

เวรรักษาการณ์ เมษายน 2556 - พฤษภาคม 2556

เวรรักษาการณ์ กุมภาพันธ์ 2556 - มีนาคม 2556 UPDATE!!!

คำสั่งที่

ลงวันที่

 เรื่อง

  รายละเอียด

097/2556
29/03/2556

แต่งตั้งคณะกรรมการ ครูประจำคณะสี ปีกำรศึกษำ 2556

096/2556
29/03/2556

แต่งตั้งครูที่ปรึกษา ปีการศึกษา

095/2556
29/03/2556

แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำตารางสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556

094/2556
29/03/2556

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดการฝึกอบรมลูกเสือ-เนตรนารี กองร้อยพิเศษ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖

091/2556
24/03/2556

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2556  ( เพิ่มเติม )

086/2556
20/03/2556

แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

070/2556
18/03/2556
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดพิธีมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา ๒๕๕๕
077/2556
11/03/2556
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2556 (แก้ไข)
076/2556
11/03/2556

แต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๖ โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต

คำสั่งประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2556

เวรรักษาการณ์ เมษายน 2556 - พฤษภาคม 2556

เวรรักษาการณ์ กุมภาพันธ์ 2556 - มีนาคม 2556 UPDATE!!!

คำสั่งที่

ลงวันที่

 เรื่อง

  รายละเอียด

069/2556
28/02/2556
แต่งตั้งคณะกรรมการเข้าค่ายคุณลักษณะอันพึงประสงค์
061-062/2556
26/02/2556

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์

060/2556
26/02/2556

แต่งตั้งคณะกรรมการการควบคุมนักเรียนไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้

030/2556
18/02/2556

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาดระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑

058/2556
18/02/2556

แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบ  เจ้าหน้าที่ตรวจข้อสอบ แจ้งตารางสอบปลายภาคเรียน 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 5 ประจำภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา  2555

047/2556
18/02/2556

แต่งตั้ง คณะกรรมการดำเนินการ ทัศนศึกษา ชั้น ม.5

054/2556
15/02/2556

แต่งตั้ง ครู ,พนักงานราชการ อยู่เวรรักษาการณ์ในวันหยุดราชการ (เพิ่มเติม)

051/2556
14/02/2556

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการทดสอบวัดความรู้ ( Pre-Entrance –ม.1 ) ปีการศึกษา 2556

041/2556
14/02/2556

แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการคนดีศรีวชิรธรรม

038/2556
05/02/2556

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดสอบ NT  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
และการจัดสอบ LAS ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  ปีการศึกษา 2555   โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต

037/2556
05/02/2556

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๖

028/2556
01/02/2556

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ICT ระดับ ม.๑ และ ม.๔
ปีการศึกษา ๒๕๕๖

027/2556
01/02/2556

แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบ  เจ้าหน้าที่ตรวจข้อสอบ แจ้งตารางสอบปลายภาค
ประจำภาคเรียนที่  ๒    ปีการศึกษา  ๒๕๕๕  ของนักเรียนระดับ ม.๖

024/2556
01/02/2556

แต่งตั้งคณะกรรมการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน

คำสั่งประจำเดือน มกราคม 2556

เวรรักษาการณ์ กุมภาพันธ์ 2555 - มีนาคม 2556

คำสั่งที่

ลงวันที่

 เรื่อง

  รายละเอียด

018/2556
25/01/2556

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ห้องเรียนพิเศษ ICT ปีการศึกษา ๒๕๕๖

23/01/2556

แต่งตั้งคณะกรรมการ คุมสอบ มสธ.

004/2556
21/01/2556

แต่งตั้งคณะกรรมการ การแข่งขัน “ กีฬาเบญจสิริสัมพันธ์ ” ครั้งที่  ๑๒

011/2556
18/01/2556

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติ O-NET ปีการศึกษา 2555
โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต

คำสั่งประจำเดือน ธันวาคม 2555

เวรรักษาการณ์ ธันวาคม 2555 - มกราคม 2556

คำสั่งที่

ลงวันที่

 เรื่อง

  รายละเอียด

364/2555
24/12/2555

แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินกิจกรรม “English One Day Camp”

363/2555
24/12/2555

แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินกิจกรรมวันคริสต์มาส

359/2555
24/12/2555

แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

355/2555
12/12/2555

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการอยู่ค่ายพักแรม
ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาดระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๒

353/2555
11/12/2555

แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบ  เจ้าหน้าที่ตรวจข้อสอบ แจ้งตารางสอบกลางภาคเรียน 
ประจำภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา  2555

347/2555
3/12/2555

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานรับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม

คำสั่งประจำเดือน พฤศจิกายน 2555

เวรรักษาการณ์ ธันวาคม 2555 - มกราคม 2556

เวรรักษาการณ์ ตุลาคม-พฤศจิกายน 2555

คำสั่งที่

ลงวันที่

 เรื่อง

  รายละเอียด

342/2555
27/11/2555

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรม ว.ธ. รวมใจต้านภัยเอดส์

341/2555
27/11/255

แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานเฉลิมพระชนมพรรษา และวันพ่อแห่งชาติประจำปี  ๒๕๕๕

002/2555
16/11/2555

คำสั่งสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต
ที่  ๐๐๒/ ๒๕๕๕
เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดการเรียนการสอนตามโครงการสอนเสริมพิเศษวันเสาร์

298/2555
14/11/2555

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการอยู่ค่ายพักแรม
ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาดระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

308/2555
13/11/2555

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน "ทีวีสู่ห้องเรียน"

310/2555
12/11/2555

แต่งตั้งคณะกรรมการจ่ายเงินค่าอุปกรณ์การเรียน  ภาคเรียนที่ ๒  ปีการศึกษา  ๒๕๕๕

305/2555
7/11/2555

แต่งตั้งคณะกรรมการประชุมผู้ปกครองนักเรียน  ภาคเรียนที่ ๒  ปีการศึกษา  ๒๕๕๕

302/2555
6/11/2555

แต่งตั้งลูกจ้างประจำ ,ลูกจ้างชั่วคราว  อยู่เวรรักษาการณ์ในเวลากลางคืน ( เพิ่มเติม )

297/2555
5/11/2555

แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมการแข่งขันวงโยธวาทิต นักเรียนนักศึกษาชิงถ้วยพระราชทาน    
ครั้งที่ ๓๒  ประจำปี  ๒๕๕๖

249/2555
1/11/2555

แต่งตั้ง คณะกรรมการรับผิดชอบการแข่งขันจัดกีฬาภายในโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2555

คำสั่งประจำเดือน ตุลาคม 2555

เวรรักษาการณ์ ตุลาคม-พฤศจิกายน 2555

คำสั่งที่

ลงวันที่

 เรื่อง

  รายละเอียด

293/2555
26/10/2555

แต่งตั้ง คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
สำหรับการสอบราคาจ้างรถโค้ช ปรับอากาศรับส่งนักเรียนโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต
ไปเข้าค่ายลูกเสือและทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ต่างๆ 8 รายการ

279/2555

09/10/2555

แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำ ปี 2555

คำสั่งประจำเดือน กันยายน 2555

เวรรักษาการณ์ ตุลาคม-พฤศจิกายน 2555

คำสั่งที่

ลงวันที่

 เรื่อง

  รายละเอียด

275/2555

30/09/2555

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการ
ตามโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ในหลักสูตร วิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน”วันที่ 5 ตุลาคม 2555

266/2555

25/09/2555

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการ
ตามโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา วันที่ 4 ตุลาคม 2555

รายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ
ตามโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา วันที่ 4 ตุลาคม 2555

243/2555

19/09/2555

แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานเกษียณอายุราชการและแสดงมุทิตาจิต

245-248/2555

16/08/2555

แต่งตั้งครู ,พนักงานราชการ และลูกจ้าง อยู่เวรรักษาการณ์

241/2555

10/09/2555

แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานสัปดาหฺห้องสมุด เปิดโลกการอ่าน เปิดโลกการเรียนรู้

240/2555

10/09/2555

แต่งตั้งคณะกรรมการประชุมปฏิบัติการจัดทาแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ ๒๕๕๖

231/2555

09/09/2555

แต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินการออกแบบเสื้อกีฬาสีภายในโรงเรียน

230/2555

09/09/2555

แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบดำเนินการจัดทำเสื้อกีฬาสีภายในโรงเรียน

228/2555

6/09/2555

แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการภาษาฝรั่งเศส

224/2555

6/09/2555

แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบ เจ้าหน้าที่ตรวจข้อสอบ แจ้งตารางสอบปลายภาคเรียน

223/2555

6/09/2555

แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานรับการประเมินโรงเรียนเพื่อเป็นสถานศึกษาพอเพียง

201/2555

6/09/2555

การแต่งตั้งคณะกรรมการในกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

196/2555

6/09/2555

แต่งตั้งคณะผู้ช่วยกลุ่มบริหารงานวิชาการ

คำสั่งประจำเดือน สิงหาคม 2555

คำสั่งที่

ลงวันที่

 เรื่อง

  รายละเอียด

191/2555

18/08/2555

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะทางคอมพิวเตอร์

190/2555

18/08/2555

แต่งตั้งคณะกรรมการงานห้องสมุด พัฒนาแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต

189/2555

18/08/2555

แต่งตั้งคณะกรรมการในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

188/2555

18/08/2555

แต่งตั้งคณะกรรมการในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

187/2555

18/08/2555

แต่งตั้งคณะกรรมการในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

186/2555

18/08/2555

แต่งตั้งคณะกรรมการในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

185/2555

18/08/2555

แต่งตั้งคณะกรรมการในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

183/2555

18/08/2555

แต่งตั้งคณะกรรมการในกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

182/2555

18/08/2555

การแต่งตั้งคณะกรรมการในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

181/2555

18/08/2555

แต่งตั้งคณะกรรมการในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

175/2555

16/08/2555

แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

169/2555
8/08/2555

แต่งตั้งคณะกรรมการอบรมเรื่อง เพศศึกษา

168/2555
8/08/2555

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดสอบประเมินความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ( TME )

162/2555
7/08/2555

แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานเฉลิมพระชนมพรรษาครบ ๘๐ พรรษามหาราชินี
และวันแม่แห่งชาติ  ประจำปี  ๒๕๕๕

163/2555
7/08/2555

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเปิดห้องอาเซียน

คำสั่งประจำเดือน กรกฎาคม 2555

เวรรักษาการณ์ สิงหาคม-กันยายน 2555

คำสั่งที่

ลงวันที่

 เรื่อง

  รายละเอียด

152/2555

31/07/2555

แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบงานวันเข้าพรรษา

149/2555

27/07/2555

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมตามโครงการวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา   ๒๕๕๕

147/2555

18/07/2555

แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก รอบสาม (พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๘)

137/2555

17/07/2555

แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานเทศมหาชาติ เพื่อฉลองพุทธชยันตี ๒๖๐๐ ปี และวันสถาปนาโรงเรียน

139/2555

09/07/2555

แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบ เจ้าหน้าที่ตรวจข้อสอบ แจ้งตารางสอบกลางภาคเรียน
ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555

138/2555

09/07/2555

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการ
ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนโรงเรียนในฝัน

คำสั่งประจำเดือน มิถุนายน 2555

เวรรักษาการณ์ มิถุนายน-กรกฎาคม 2555

132/2555

28/06/2555

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ

131-1/2555

28/06/2555

แต่งตั้งครูประจำคณะสี  ( เพิ่มเติม )

131/2555

26/06/2555

แต่งตั้งคณะกรรมการประชุมผู้ปกครองนักเรียน  ภาคเรียนที่ ๑  ปีการศึกษา  ๒๕๕๕

130/2555

21/06/2555

แต่งตั้งคณะกรรมค่ายอบรมคุณธรรมจริยธรรม
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ๒, ๓, ๕ และ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๕

129/2555

21/06/2555

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมในโครงการเบญจสิริต้านยาเสพติด

128/2555

21/06/2555

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมในโครงการ
ส่งเสริมการเรียนรู้ประชาธิปไตยและการเลือกตั้งในโรงเรียน

127/2555

21/06/2555

แต่งตั้งครูที่ปรึกษา ( เพิ่มเติม )

124/2555

19/06/2555

แต่งตั้งคณะกรรมการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ICT  ภาคเรียนที่ ๑  ปีการศึกษา  ๒๕๕๕

123/2555

19/06/2555

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประกอบพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ

089/2555
13/06/2555

แต่งตั้งครูและบุคลากรปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงบประมาณ ปีการศึกษา ๒๕๕๕

001/2555
13/06/2555

คำสั่งสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนวชิรธรรมสำธิต
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดการเรียนการสอนตามโครงการสอนเสริมพิเศษวันเสาร์

119/2555
11/06/2555

แต่งตั้งคณะกรรมกำรดำเนินกำรสัปดำห์แข่งขันทักษะวิชำการ
และสัปดำห์สุนทรภู่ ประจำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๕

118/2555
11/06/2555

แต่งตั้งคณะกรรมการนักเรียน  ปีการศึกษา 2555

102/2555
01/06/2555

แต่งตั้งผู้บังคับบัญชำกิจกรรมลูกเสือ เนตรนำรี ยุวกำชำด ปีกำรศึกษำ 2555

101/2555
01/06/2555

แต่งตั้งหัวหน้ำชุมนุมและอำจำรย์ที่ปรึกษำชุมนุม ปีกำรศึกษำ 2555

คำสั่งประจำเดือน พฤษภาคม 2555

เวรรักษาการณ์ มิถุนายน-กรกฎาคม 2555

คำสั่งที่

ลงวันที่

 เรื่อง

  รายละเอียด

116/2555
31/05/2555

แต่งตั้งคณะกรรมการจัดพิธีไหว้ครู ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๕

113/2555
31/05/2555

แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานมอบเข็มสัญลักษณ์

105/2555
31/05/2555

แต่งตั้งครูที่ปรึกษำ ( เพิ่มเติม )

111/2555
28/05/2555

แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบงานวันวิสาขบูชา

103/2555
23/05/2555

แต่งตั้งครูประจำคณะสี   ปีการศึกษา  2555

091/2555

21/05/2555

แต่งตั้งครูและบุคลากรปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล  ปีการศึกษา  ๒๕๕๕

096/2555

14/05/2555

แต่งตั้งลูกจ้างประจำาและลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานกลุ่มบริหารทั่วไป

090/2555

14/05/2555

แต่งตั้งครูและบุคลากรปฏิบัติงานกลุ่มบริหารทั่วไป

099/2555
10/05/2555

เรื่อง แต่งตั้งครูที่ปรึกษำ ( เพิ่มเติม )

095/2555
8/05/2555

แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2555 (เพิ่มเติม)

094/2555
4/05/2555

แต่งตั้งครูและบุคลากรปฏิบัติงานกลุ่มบริหารและงานโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต
ปีการศึกษา ๒๕๕๕

093/2555
4/05/2555

แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๕

คำสั่งประจำเดือน มีนาคม 2555

เวรรักษาการณ์ เมษายน-พฤษภาคม 2555

คำสั่งที่

ลงวันที่

 เรื่อง

  รายละเอียด

088/2555
28/04/2555

แต่งตั้งคณะกรรมการอบรมคุณธรรมจริยธรรม นักเรียนใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๕๕

087/2555
24/04/2555

แต่งตั้งครูที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2555

309/2554
23/04/2555

แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ ๒๕๕๕

080/2555
10/04/2555

แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๕๕

079/2555
10/04/2555

อนุญาตให้พนักงานราชการ ครูอัตราจ้าง และบุคลากรทางการศึกษา
 หยุดงานในระหว่างปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555

076/2555
30/03/2555

แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2555

075/2555
30/03/2555

แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน

074/2555
30/03/2555

แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำตารางสอน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๕

072/2555
30/03/2555

แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการอบรมเชิงปฎิบัติการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้สู่ความเป็นครูมืออาชีพ

068/2555
22/03/2555

แต่งตั้งคณะกรรมการจัดพิธีมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา ๒๕๕๔

063-066/2555
21/03/2555

เรื่อง แต่งตั้งครู , พนักงานราชการ , ลูกจ้างประจำ , ลูกจ้างชั่วคราว อยู่เวรรักษาการณ์

058/2555

12/03/2555

แต่งตั้งคณะกรรมการเข้าค่ายคุณลักษณะอันพึงประสงค์

048-2/2555

06/03/2555

แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการจัดสอบ NT ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
และการจัดสอบ LAS ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2554 โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต

055/2555

02/03/2555

แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดาเนินการสอบ เจ้าหน้าที่ตรวจข้อสอบ แจ้งตารางสอบปลายภาคเรียน
ประจาภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555

054/2555

02/03/2555

แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ICT ระดับ ม.๑ และ ม.๔
ปีการศึกษา ๒๕๕๕

คำสั่งประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2555

เวรรักษาการณ์ มีนาคม 2555

คำสั่งที่

ลงวันที่

 เรื่อง

  รายละเอียด

053/2555

29/02/2555

แต่งตั้งคณะกรรมการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน

045/2555

24/02/2555

แต่งตั้งคณะกรรมการการควบคุมนักเรียนไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้

044/2555

24/02/2555

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการอบรมเชิงปฎิบัติการ
เรื่อง จัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

025/2555

24/02/2555

แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบงานวันมาฆบูชา

048/2555

22/02/2555

แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการตามโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2,5

047/2555

22/02/2555

แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการทดสอบความรู้ (Pre-Entrance -ม.1) ปีการศึกษา 2555

038/2555

21/02/2555

แต่งตั้งคณะกรรมการดูแลนักเรียนตามโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

029/2555

15/02/2555

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติ  O-NET  ปีการศึกษา 2554
โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต

028/2555

10/02/2555

แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการจัดกิจกรรมเข้าค่ายวิทยาศาสตร์สาหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ICT
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/9

026/2555

13/02/2555

แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมนักเรียนไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ “English One Day Camp”

023-024/2555

07/02/2555

แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการตามโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

022/2555

07/02/2555

แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบ เจ้าหน้าที่ตรวจข้อสอบ แจ้งตารางสอบปลายภาค

020/2555

07/02/2555

แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและประเมินครูดีเด่นระบบการดูช่วยเหลือนักเรียน

017/2555

07/02/2555

แต่งตั้งคณะกรรมการบันทึกข้อมูลโรงเรียนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์

คำสั่งประจำเดือน มกราคม 2555

เวรรักษาการณ์ มกราคม-กุมภาพันธ์ 2555

คำสั่งที่

ลงวันที่

 เรื่อง

  รายละเอียด

016/2555

27/01/2555

แต่งตั้งคณะกรรมการ “แข่งขัน มหกรรมกีฬาเบญจสิริต้านยาเสพติด”

014/2555

25/01/2555

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดสอบแข่งขันทางวิชาการ  (คณิตศาสตร์)  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
เพื่อส่งเข้าแข่งขันระดับนานาชาติ   สนามสอบโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต

013/2555

25/01/2555

แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการอบรมเชิงปฎิบัติการ การพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์
  คณิตศาสตร์  และสังคม “เครื่องบินบังคับ” สู่สมาคมอาเซี่ยน

012/2555

25/01/2555

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ–เนตรนารี
และยุวกาชาดระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 2

006/2555

20/01/2555

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3
เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  ปีการศึกษา 2555

326/2555

09/01/2555

แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบ  เจ้าหน้าที่ตรวจข้อสอบ แจ้งตารางสอบกลางภาคเรียน 

325/2555

04/01/2555

การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  ห้องเรียนพิเศษ  ICT

324/ 2555

04/01/2555

การอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ–เนตรนารี และยุวกาชาดระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3