แหล่งรวมเอกสารต่าง ๆ ของโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต

กลุ่มบริหารวิชาการ
  เรื่อง ลงวันที่ ดาวน์โหลด
  แบบฟอร์มคำอธิบายรายวิชา 9/5/2565
  แบบฟอร์มโครงการสอน 9/5/2565
  แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้ 9/5/2565
  ข้อเสนอแนะของหัวหน้าสถานศึกษา 9/5/2565
  แบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ 9/5/2565
  แบบฟอร์มหน่วยการเรียนรู้ 9/5/2565
  แบบประเมินผลงานการจัดทำหน่วยการเรียนรู้ 9/5/2565
  หลักสูตรโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต ปีการศึกษา 2564 30/9/2564
  ขออนุญาตแลกเปลี่ยนคาบสอน 25/2/2564
  ขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน 25/2/2564
  แบบบันทึกการนิเทศการสอน 21/12/2564
  หลักสูตรโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต ประจำปี 2563 21/10/2563
 

แบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู้

20/3/2563
  แบบรายงานการใช้แหล่งเรียนรู้ 20/1/2563
  แบบฟอร์มจัดตั้งฐานการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 12/6/2561
  แบบบันทึกข้อมูลของครูผู้ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 12/6/2561
 

แบบสรุปผลการดำเนินกิจกรรมฐานเศรษฐกิจพอเพียง

4/9/2561
  แบบรายงานกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” 4/10/2561
  คู่มือการใช้งานโปรแกรม SGS งานทะเบียนวัดผล 7/2/2562
  คู๋มือการใช้งานโปรแกรม-secondary งานทะเบียนวัดผล 7/2/2562
  หลักสูตรสถานศึกษา2561(ฉบับปรับปรุง2560) 15/2/2562
 

- หน้าปก-คำนำ-สารบัญ-SAR-บุคคล

- รายงาน-SAR-บุคคล-2561

- คำอธิบายเกณฑ์การให้คะแนน-ประเมินตนเอง-มฐ.3

6/3/2562

 

Sar-กลุ่มสาระ-2561

11/3/2562
  เกณฑ์การประเมินคุณลักษณะฯอ่านคิดวิเคราะห์ฯ 11/3/2562
  หลักสูตรโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต ปีการศึกษา 2562 3/3/2562
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน (ปกครอง)
  เรื่อง ลงวันที่ ดาวน์โหลด
 

  รายงานการประกันคุณภาพ ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

11/11/2564
 

แบบรายงานผลการประเมินผู้เรียนรายบุคคล (SDQ) 2565

21/7/2565
 

รายงานผลการเยี่ยมบ้านนักเรียน 2565

8/7/2565
  ใบลานักเรียน 10/9/2563
 

ตัวอย่างคู่มือการบันทึกการปฏิบัติงานห้องเรียนสีขาว/แผนกสีขาว
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

21/9/2563
 

รายงานการจัดกิจกรรมจิตสาธารณะบำเพ็ญประโยชน์ ของนักเรียนชั้น ม.../.....ที่ถูกตัดคะแนนความประพฤติ (ขาด ลา มาสาย) เกิน 30 คะแนน

11/9/2563
  แบบประเมินนักเรียน
โครงการ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม กิจกรรม “คนดีศรีวชิรธรรม”
ประจาปีการศึกษา 2562
6/2/2563
  แบบขออนุมัติโครงงานคุณธรรมระดับชั้นตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 8/12/2562
 

โครงงานคุณธรรมระดับชั้นตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

8/12/2562
  แบบขอสับเปลี่ยนเวรรักษาการณ์ 5/10/2566
  แบบฟอร์มขออนุญาตจอดรถค้างคืน 18/5/2561
  แบบฟอร์มขอให้จำหน่ายนักเรียนที่ไม่มาโรงเรียนติดต่อกันเป็นเวลานาน 18/5/2561
  แบบฟอร์มรายงานผลการเยี่ยมบ้านนักเรียน 18/5/2561
  แบบติดตามนักเรียนขาดเรียนเป็นเวลานาน 18/5/2561
  แบบบันทึกการเยี่ยมบ้าน 20/6/2561
กลุ่มบริหารบุคคล
  เรื่อง ลงวันที่ ดาวน์โหลด
  แบบฟอร์ม PLC โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 2564 19/7/2564
 

แผนการพัฒนาตนเองข้าราชการครู
(ID PLAN: INDIVIDUAL DEVELOPMENT PLAN) 2564

19/07/2564
  หลักเกณฑ์การช่วยราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 2/11/2563
  หนังสือขอลาออกจากราชการ 2/11/2563
  แบบคำขอเพิ่ม-ปรับปรุงข้อมูลในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ 2/11/2563
  แบบใบลาอุปสมบท 2/11/2563
  คำร้องขอยกเว้นการเกณฑ์ทหารในยามปกติ 2/11/2563
  ใบลาครู 16/10/2563
 

บันทึกตรวจสอบหลักฐาน/ร่องรอย/หลักฐาน การประเมิน 3 ด้าน 13 ตัวชี้วัด ตามเกณฑ์ ว21/2560

10/9/2563
 

แบบบันทึกการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่งครู
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

10/9/2563
  บันทึกข้อความขอประเมินวิทยฐานะรายปี วฐ2 10/9/2563
 

แบบรายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่   ตำแหน่งครู (รายปีการศึกษา)

10/9/2563
 

แบบรายงานผลงานที่เกิดจากปฏิบัติหน้าที่  วฐ.2
ตำแหน่งครู (รายปีการศึกษา)

10/9/2563
 

หนังสือรับรองชั่วโมงการปฏิบัติงาน

10/9/2563
  แบบรายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่งครู (รายปีการศึกษา)

ปีการศึกษา 2562 วฐ. 2

18/8/2563
กลุ่มบริหารงบประมาณ
  เรื่อง ลงวันที่ ดาวน์โหลด
       
       
       
       
กลุ่มบริหารทั่วไป
  เรื่อง ลงวันที่ ดาวน์โหลด
  แบบประกาศประชาสัมพันธ์ 18/5/2561
  คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มบริหารทั่วไป 2561 12/7/2561