แหล่งรวมเอกสารต่าง ๆ ของโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต

กลุ่มบริหารวิชาการ
ลำดับ เรื่อง ลงวันที่ ดาวน์โหลด
1 ขออนุญาตแลกเปลี่ยนคาบสอน 25/2/2564
2 ขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน 25/2/2564
3 แบบ PLC เอกสารหมายเลข 1 5/2/2564
4 บันทึกข้อความ PLC เอกสารหมายเลข 2 5/2/2564
5 บันทึกข้อความ PLC เอกสารหมายเลข 3 5/2/2564
6 บันทึกข้อความ PLC เอกสารหมายเลข 4 5/2/2564
7 บันทึกข้อความ PLC เอกสารหมายเลข 5 5/2/2564
8 บันทึกข้อความ PLC เอกสารหมายเลข 6 5/2/2564
9 รายงานผลการดำเนินการPLC 5/2/2564
10 แบบบันทึกการนิเทศการสอน 2563 15/12/2563
11 หลักสูตรโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต ประจำปี 2563 21/10/2563
12 แผนพัฒนาตนเองของข้าราชการครู
(ID PLAN : INDIVIDUAL  DEVELOPMENT PLAN)
9/6/2563
13

แบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู้

20/3/2563
14 แบบรายงานการใช้แหล่งเรียนรู้ 20/1/2563
15 แบบฟอร์มจัดตั้งฐานการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 12/6/2561
16 แบบบันทึกข้อมูลของครูผู้ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 12/6/2561
17

แบบสรุปผลการดำเนินกิจกรรมฐานเศรษฐกิจพอเพียง

4/9/2561
18 แบบรายงานกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” 4/10/2561
19 คู่มือการใช้งานโปรแกรม SGS งานทะเบียนวัดผล 7/2/2562
20 คู๋มือการใช้งานโปรแกรม-secondary งานทะเบียนวัดผล 7/2/2562
21 PLC ปรับใหม่ 2562 4/3/2562
22 หลักสูตรสถานศึกษา2561(ฉบับปรับปรุง2560) 15/2/2562
23

- หน้าปก-คำนำ-สารบัญ-SAR-บุคคล

- รายงาน-SAR-บุคคล-2561

- คำอธิบายเกณฑ์การให้คะแนน-ประเมินตนเอง-มฐ.3

6/3/2562

24

Sar-กลุ่มสาระ-2561

11/3/2562
25 เกณฑ์การประเมินคุณลักษณะฯอ่านคิดวิเคราะห์ฯ 11/3/2562
26 หลักสูตรโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต ปีการศึกษา 2562 3/3/2562
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน (ปกครอง)
ลำดับ เรื่อง ลงวันที่ ดาวน์โหลด
1

รายงานผลการเยี่ยมบ้านนักเรียน 2564

21/6/2564
2

  รายงานการประกันคุณภาพ ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

5/4/2564
3 ใบลานักเรียน 10/9/2563
4

ตัวอย่างคู่มือการบันทึกการปฏิบัติงานห้องเรียนสีขาว/แผนกสีขาว
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

21/9/2563
5

รายงานการจัดกิจกรรมจิตสาธารณะบำเพ็ญประโยชน์ ของนักเรียนชั้น ม.../.....ที่ถูกตัดคะแนนความประพฤติ (ขาด ลา มาสาย) เกิน 30 คะแนน

11/9/2563
6 แบบประเมินนักเรียน
โครงการ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม กิจกรรม “คนดีศรีวชิรธรรม”
ประจาปีการศึกษา 2562
6/2/2563
7 แบบขออนุมัติโครงงานคุณธรรมระดับชั้นตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 8/12/2562
8

โครงงานคุณธรรมระดับชั้นตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

8/12/2562
9 แบบขอสับเปลี่ยนเวรรักษาการณ์ 18/5/2561
10 แบบฟอร์มขออนุญาตจอดรถค้างคืน 18/5/2561
11 แบบฟอร์มขอให้จำหน่ายนักเรียนที่ไม่มาโรงเรียนติดต่อกันเป็นเวลานาน 18/5/2561
12 แบบฟอร์มรายงานผลการเยี่ยมบ้านนักเรียน 18/5/2561
13 แบบติดตามนักเรียนขาดเรียนเป็นเวลานาน 18/5/2561
14 แบบบันทึกการเยี่ยมบ้าน 20/6/2561
กลุ่มบริหารบุคคล
ลำดับ เรื่อง ลงวันที่ ดาวน์โหลด
1 หลักเกณฑ์การช่วยราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 2/11/2563
2 หนังสือขอลาออกจากราชการ 2/11/2563
3 แบบคำขอเพิ่ม-ปรับปรุงข้อมูลในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ 2/11/2563
4 แบบใบลาอุปสมบท 2/11/2563
5 คำร้องขอยกเว้นการเกณฑ์ทหารในยามปกติ 2/11/2563
6 ใบลาครู 16/10/2563
7

บันทึกตรวจสอบหลักฐาน/ร่องรอย/หลักฐาน การประเมิน 3 ด้าน 13 ตัวชี้วัด ตามเกณฑ์ ว21/2560

10/9/2563
8

แบบบันทึกการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่งครู
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

10/9/2563
9 บันทึกข้อความขอประเมินวิทยฐานะรายปี วฐ2 10/9/2563
10

แบบรายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่   ตำแหน่งครู (รายปีการศึกษา)

10/9/2563
11

แบบรายงานผลงานที่เกิดจากปฏิบัติหน้าที่  วฐ.2
ตำแหน่งครู (รายปีการศึกษา)

10/9/2563
12

หนังสือรับรองชั่วโมงการปฏิบัติงาน

10/9/2563
13 แบบรายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่งครู (รายปีการศึกษา)

ปีการศึกษา 2562 วฐ. 2

18/8/2563
กลุ่มบริหารงบประมาณ
ลำดับ เรื่อง ลงวันที่ ดาวน์โหลด
1 แบบขออนุมัติเดินทางไปราชการ 31/5/2561
2 แบบใบเบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ (แบบ 8708) 31/5/2561
3 แบบสัญญายืมเงิน (แบบ 8500) 31/5/2561
4 แบบรายงานผลการอบรมตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร
18/7/2561
กลุ่มบริหารทั่วไป
ลำดับ เรื่อง ลงวันที่ ดาวน์โหลด
1 แบบประกาศประชาสัมพันธ์ 18/5/2561
2 คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มบริหารทั่วไป 2561 12/7/2561