กลับสู่หน้าหลัก

คลิกดูคำสั่งย้อนหลัง

ปี 2555 - 2561 , ปี 2562

ปี 2563

ปี2564

ปี2565

คำสั่ง / ประกาศ เดือน พฤษภาคม 2566

เวรรักษาการณ์เดือนมิถุนายน

เวรรักษาการณ์เดือนเมษายน พฤษภาคม

คำสั่งที่ ลงวันที่ เรื่อง ดาวโหลด
125/2566 31/5/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบงานวันวิสาขบูชา
134/2566 31/5/2566 แต่งตั้งผู้ตรวจสอบภายในสถานศึกษา
131/2566 31/5/2566

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเยี่ยมบ้านนักเรียน และวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล (SDQ)
ตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๖

124/2566 31/5/2566

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแมแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566

129/2566 26/5/2566

แต่งตั้งคณะกรรมการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล Data Management Center (DMC)

ประจำปีการศึกษา 2566

113-116/2566 26/5/2566 แต่งตั้งครู  พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว   อยู่เวรรักษาการณ์เดือนมิถุนายน
128/2566 24/5/2566

แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นิเทศ กำกับ ติดตาม ให้คำปรึกษา

คณะกรรมการในการปฏิบัติหน้าที่ครูเวรประจำวัน

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

126/2566 24/5/2566

แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ บรมราชินี

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 45 พรรษา

93/2566 24/5/2566

แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกลองพิจาราณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

และลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2566)

92/2566 24/5/2566

แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

/ลูกจ้างประจำ รอบการประเมิน ครั้งที่ 2 (1 เมษายน 2566 - 30 กันยายน 2566)

112/2566 18/5/2566 แต่งตั้งครูเวรรักษาการณ์คณะสี
102/2566 8/5/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการปฐมนิเทศนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2566
101/2566 8/5/2566

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงรุก

(Active Learning)

คำสั่ง / ประกาศ เดือน มีนาคม 2566

เวรรักษาการณ์เดือนเมษายน พฤษภาคม

เวรรักษาการณ์เดือนมีนาคม

คำสั่งที่ ลงวันที่ เรื่อง ดาวโหลด
071/2566 27/3/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย
070/2566 27/3/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการของสถานศึกษา
78/2566 21/3/2566 แต่งตั้งครูที่ปรึกษา ปีการศึกษา 2566
74-77/2566 21/3/2566 แต่งตั้งครู  พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว   อยู่เวรรักษาการณ์เดือนเมษายน พฤษภาคม
069/2566 13/3/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมวิชาการสัญจร ประจำปีการศึกษา 2565
68/2566 13/3/2566 มอบหมายผู็รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
034/2566 9/3/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2566
52/2566 9/3/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำข้อมูลสารสนเทศโรงเรียน ปีการศึกษา 2566
066/2566 7/3/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการรับการประเมินภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565
065/2566 7/3/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565
033/2566 2/3/2566

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการรับนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2566

ประเภทห้องเรียนพิเศษ (เพิ่มเติม)

คำสั่ง / ประกาศ เดือน กุมภาพันธ์ 2566

เวรรักษาการณ์เดือนมีนาคม

เวรรักษาการณ์เดือนกุมภาพันธ์

คำสั่งที่ ลงวันที่ เรื่อง ดาวโหลด
055/2566 27/2/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน "BKK 2 Sustainable Education Forurm 2023"
54/2566 27/2/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำวารสารโรงเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
56-59/2566 27/2/2566 แต่งตั้งครู  พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว   อยู่เวรรักษาการณ์เดือนมีนาคม
53/2566 24/2/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
49/2566 17/2/2566

แต่งตั้งคณะกรรมการจัดพิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียนและเชิดชูเกียตินักเรียนที่ประพฤติดี

ปีการศึกษา 2565

38/2566 17/2/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบงานวันมาฆบูชา
42/2566 16/2/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2565
14/2566 10/2/2566 แต่งคณะกรรมการจัดการเลือกตั้งประธานนักเรียนและประธานสี ประจำปีการศึกษา 2566
40/2566 10/2/2566 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดูแลระบบ MOE Sefety Center โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต
39/2566 10/2/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัยโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต
036/2566 9/2/2566

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติ O-NET ม.3 ปีการศึกษา 2565

โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต

041/2566 9/2/2566

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

033/2566 9/2/2566

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการรับนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2566

ประเภทห้องเรียนพิเศษ

24/2566 8/2/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor : YC ) ปีการศึกษา 2565
5/2566 7/2/2566

แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำผลงานเข้ารับการคัดสรรรางวัล "หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม"

ประจำปี 2566

011/2565 7/2/2565

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานนิทรรศการทางวิชาการและผลผลิตนักเรียน

W.T.S. Open House 2023 " อะเมซิ่ง วชิรธรรมสาธิต เปิดบ้านจักรวาลนฤมิต (METAVERSE) "

คำสั่ง / ประกาศ เดือน มกราคม 2566

เวรรักษาการณ์เดือนกุมภาพันธ์

เวรรักษาการณ์เดือนมกราคม

คำสั่งที่ ลงวันที่ เรื่อง ดาวโหลด
27-30/2566 27/1/2566 แต่งตั้งครู  พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว   อยู่เวรรักษาการณ์เดือนกุมภาพันธ์
26/2566 27/1/2566

แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียน เพื่อความพร้อมรับการประเมิน

สถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ประจำปีการศึกษา 2565 ระดับกลุ่มจังหวัดที่ 13 กรุงเทพมหานคร

10/2566 27/1/2566

แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมรับการประเมินสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2565 ระดับกลุ่มจังหวัดที่ 13 กรุงเทพมหานคร

13/2566 18/1/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมวัน International Day
012/2566 18/1/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมปีใหม่ครู ประจำปี 2566
6/2566 10/1/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมวันปีใหม่ และวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566
8/2566 10/1/2566

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการอบรมเชิงปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน CPR

สำหรับนักเรียนแผนการเรียนวิทยาศาสตร์สุขภาพ

004/2566 5/1/2566 แต่งตั้งคระกรรมการดำเนินงานโครงการ "ผู้ปกครองพบครูเพื่อลูกรัก"
335/2565 5/1/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานสัปดาห์วันครู