รายงานผลการประเมินการจัดกิจกรรม ปีการศึกษา 2559 รายละเอียด
กิจกรรมค่ายศิลปะรักษ์สิ่งแวดล้อม Green Creative camp 2017
กิจกรรมการจ้างยามรักษาความปลอดภัย
กิจกรรมสอนเสริมพิเศษวันเสาร์ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
กิจกรรมเชิดชูเกียรตินักเรียนที่นำชื่อเสียงมาสู่โรงเรียน
กิจกรรมสภานักเรียนและนักเรียนแกนนำ
กิจกรรมธารน้ำใจจากครูสู่ศิษย์
กิจกรรมประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ
กิจกรรมคนดีศรีวชิรธรรม ยิ้มง่ายไหว้งาม
กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560
กิจกรรมเทศกาลตรุษจีนพาเพลิน
กิจกรรมการทดสอบความรู้ (Pre ม.1) ประจำปีการศึกษา 2560
กิจกรรมนิทรรศการผลงานทางวิชาการและผลผลิตนักเรียน (W.T. Open House 2017)
กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่สำหรับนักเรียน
กิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ม.3
กิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด และทัศนศึกษา ม.2
กิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด และทัศนศึกษา ม.1
กิจกรรมวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา และวันพ่อแห่งชาติ
กิจกรรมแสดงความจงรักภักดีและรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และงานวันพ่อ
กิจกรรม "วันวชิราวุธ"
กิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2559
กิจกรรมการแข่งขันทักษะคหกรรมเพื่อคัดเลือกตัวแทนเข้าร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559
กิจกรรมพิธีไหว้ครู
การประชุมผู้ปกครองนักเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559