อนุมัติดำเนินโครงการ / กิจกรรม ปีงบประมาณ 2560 รายละเอียด
กลุ่มบริหารงานบุคคล  
ค่ายอบรมพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม ม.2, ม.3, ม.5, ม.6
กลุ่มบริหารวิชาการ  
ค่ายภาษาและวัฒนธรรมฝรั่งเศส
พัฒนาศักยภาพผู้เรียนเพื่อการสอบวัดความถนัดทางภาษาฝรั่งเศส
อบรมครูเรื่องการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศสในศตวรรษที่ 21
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ ภาษาฝรั่งเศส
กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ  
แข่งขันทักษะวิชาการภาษาฝรั่งเศส