รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ 2567
ภาคเรียนที่ 2/2566 รายละเอียด
กลุ่มบริหารงบประมาณ
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มบริหารทั่วไป
กลุ่มบริหารวิชาการ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
งานห้องสมุด
งานเทคโนโลยี
งานแนะแนว
ศูนย์คอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ 2566
ภาคเรียนที่ 1/2566 รายละเอียด
กลุ่มบริหารงบประมาณ  
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มบริหารทั่วไป
กลุ่มบริหารวิชาการ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
งานห้องสมุด
งานเทคโนโลยี
งานแนะแนว
ศูนย์คอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ 2566
ภาคเรียนที่ 2/2565 รายละเอียด
กลุ่มบริหารงบประมาณ
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มบริหารทั่วไป
กลุ่มบริหารวิชาการ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
งานห้องสมุด
งานเทคโนโลยี
งานแนะแนว
ศูนย์คอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ 2565
ภาคเรียนที่ 1/2565 รายละเอียด
กลุ่มบริหารงบประมาณ  
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มบริหารทั่วไป  
กลุ่มบริหารวิชาการ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
งานห้องสมุด
งานเทคโนโลยี  
งานแนะแนว
ศูนย์คอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ 2565
ภาคเรียนที่ 2/2564 รายละเอียด
กลุ่มบริหารงบประมาณ
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มบริหารทั่วไป
กลุ่มบริหารวิชาการ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
งานห้องสมุด
งานเทคโนโลยี
งานแนะแนว
ศูนย์คอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ 2564
ภาคเรียนที่ 1/2564 รายละเอียด
กลุ่มบริหารงบประมาณ  
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มบริหารทั่วไป
กลุ่มบริหารวิชาการ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
งานห้องสมุด
งานเทคโนโลยี
งานแนะแนว
ศูนย์คอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ 2564
ภาคเรียนที่ 2/2563 รายละเอียด
กลุ่มบริหารงบประมาณ  
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน ต่อต่อ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มบริหารทั่วไป  
กลุ่มบริหารวิชาการ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
งานห้องสมุด
งานเทคโนโลยี  
งานแนะแนว
ศูนย์คอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563 รายละเอียด
กลุ่มบริหารงบประมาณ  
กลุ่มบริหารงานบุคคล ต่อต่อ
กลุ่มบริหารทั่วไป  
กลุ่มบริหารวิชาการ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา  
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
งานห้องสมุด
งานเทคโนโลยี  
งานแนะแนว
ศูนย์คอมผิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

 

รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ 2563
ภาคเรียนที่ 2/2562 รายละเอียด
กลุ่มบริหารงบประมาณ  
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มบริหารทั่วไป  
กลุ่มบริหารวิชาการ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา  
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
งานห้องสมุด
งานเทคโนโลยี  
งานแนะแนว

 

รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ 2562
ภาคเรียนที่ 2/2561 รายละเอียด
กลุ่มบริหารงบประมาณ  
----ปรับปรุงพัฒนางานพัสดุ
กลุ่มบริหารงานบุคคล  
----พัฒนาข้อมูลและสารสนเทศระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
กลุ่มบริหารทั่วไป
กลุ่มบริหารวิชาการ
----ศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 68
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
----ลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด
งานห้องสมุด
งานเทคโนโลยี  
งานแนะแนว

 

รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ 2561
ภาคเรียนที่ 1/2561 รายละเอียด
กลุ่มบริหารงบประมาณ  
กลุ่มบริหารงานบุคคล
----จ้างยามรักษาความปลอดภัย
----ไหว้ครู
----ค่ายอบรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ม.1-6
----ประดับเข็มสัญลักษณ์คณะกรรมนักเรียนและนักเรียนม.4
----พัฒนาระบบฐานข้อมูลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
----วันเฉลิมพระชนมพรรษาและวันแม่แห่งชาติ
----สภานักเรียนและนักเรียนแกนนำ
กลุ่มบริหารทั่วไป
กลุ่มบริหารวิชาการ  
----ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้จากการจดบันทึก
----ศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 68
----ประชุมคณะกรรมการศูนย์ภาษาฝรั่งเศส
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
----พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
งานห้องสมุด
งานเทคโนโลยี
งานแนะแนว  

 

รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ 2561
ภาคเรียนที่ 2/2560 รายละเอียด
กลุ่มบริหารงบประมาณ  
กลุ่มบริหารงานบุคคล  
----ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้
----เบญจสิริรวมใจ
----พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
----วันเฉลิมพระชนมพรรษาและวันพ่อแห่งชาติ
----คนดีศรีวชิรธรรมสาธิต ยิ้มง่ายไหว้งาม
----พัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์
กลุ่มบริหารทั่วไป  
กลุ่มบริหารวิชาการ  
----นิทรรศการทางวิชาการ open house
----ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้จากการจดบันทึก
----พิธีมอบเกียรติบัตร ม.3 และ ม.6
----ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
----พัฒนาความรู้และทักษะนักเรียนห้องเรียนพิเศษICT
----พัฒนาศักยภาพผู้เรียนเพื่อการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67
----พัฒนาแหล่งเรียนรู้
----ทีวีสู่ห้องเรียน
----ส่งเสริมการเรียนรู้ทางวิชาชีพPLC
----school admin
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
----วันสำคัญของชาติ
----การเรียนรู้ประชาคมอาเซียน
----ส่งเสริมทักษะทางสังคมศึกษา
----ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
----The Hero ท้าเปลี่ยนโลก
----ปรับปรุงพัฒนางานพัสดุ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
----วันคริสมาสต์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา
----กีฬาภายใน
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ / ค่ายศิลปะรักษ์สิ่งแวดล้อม /
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
งานห้องสมุด  
งานเทคโนโลยี  
----พัฒนาศูนย์เทคโนโลยี
งานแนะแนว  
----ปฏิบัติงานแนะแนว

 

รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ 2560
ภาคเรียนที่ 1/2560 รายละเอียด
กลุ่มบริหารงบประมาณ  
กลุ่มบริหารงานบุคคล  
----วันเฉลิมพระชนมพรรษาและวันแม่แห่งชาติ
----เครือข่ายผู้ปกครอง
----สภานักเรียนและนักเรียนแกนนำ
----ลูก ว.ธ. รวมใจต้านภัยยาเสพติด
----วันเฉลิมพระชนมพรรษาและวันแม่แห่งชาติ
----พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
----ทำบัตรประจำตัวนักเรียน
กลุ่มบริหารทั่วไป  
กลุ่มบริหารวิชาการ  
----เชิดชูเกียรตินักเรียนที่นำชื่อเสียงมาสู่โรงเรียน
----ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้จากการจดบันทึก
----การจัดการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศสในศตวรรษที่ 21
----แข่งขันทักษะวิชาภาษาฝรั่งเศส
----ค่ายภาษาและวัฒนธรรมภาษาฝรั่งเศส
----ดูแลพัฒนาระบบ School Admin
----ทีวีสู่ห้องเรียน
----ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฝรั่งเศส
----ปรับปรุงพัฒนางานพัสดุ
----พัฒนาความรู้และทักษะด้าน ICT
----พัฒนางานทะเบียนวัดผลและการประเมินตามสภาพจริง
----พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
----พัฒนาศักยภาพผู้เรียนเพื่อวัดความถนัดทางภาษาฝรั่งเศส
----พัฒนาแหล่งเรียนรู้
----ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
----ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
----สร้างสรรค์พัฒนาหุ่นยนต์เพื่อความเป็นหนึ่ง
----สะเต็มศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
----การเรียนรู้ประชาคมอาเซียน
----จัดซื้อซ่อมสร้างวัสดุอุปกรณ์
----เทศน์มหาชาติ
----วันสำคัญของชาติ
----ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
----ส่งเสริมทักษะทางสังคม
----The Hero ท้าเปลี่ยนโลก
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
----ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา  
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
งานห้องสมุด
งานเทคโนโลยี  
งานแนะแนว  

 

รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ 2560
ภาคเรียนที่ 2/2559 รายละเอียด
กลุ่มบริหารงบประมาณ  
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มบริหารทั่วไป
กลุ่มบริหารวิชาการ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ / ค่ายศิลปะรักษ์สิ่งแวดล้อม /
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
งานห้องสมุด
งานเทคโนโลยี  
งานแนะแนว

 

รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ 2559
ภาคเรียนที่ 1/2559 รายละเอียด
กลุ่มบริหารงบประมาณ  
กลุ่มบริหารงานบุคคล  
กลุ่มบริหารทั่วไป
กลุ่มบริหารวิชาการ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา  
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
งานห้องสมุด
งานเทคโนโลยี

 

รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ 2559
ภาคเรียนที่ 2/2558 รายละเอียด
กลุ่มบริหารงบประมาณ  
กลุ่มบริหารงานบุคคล  
กลุ่มบริหารทั่วไป
กลุ่มบริหารวิชาการ (ไม่ครบ)
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
งานห้องสมุด
งานเทคโนโลยี

 

รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ 2558
ภาคเรียนที่ 1/2558 รายละเอียด
กลุ่มบริหารงบประมาณ  
กลุ่มบริหารงานบุคคล ต่อ
กลุ่มบริหารทั่วไป
กลุ่มบริหารวิชาการ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา  
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
งานห้องสมุด
งานเทคโนโลยี

 

รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ 2558
ภาคเรียนที่ 2/2557 รายละเอียด
กลุ่มบริหารงบประมาณ  
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มบริหารทั่วไป
กลุ่มบริหารวิชาการ  
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา  
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
งานห้องสมุด
งานเทคโนโลยี