กิจกรรมที่ประสบความสำเร็จ ภาคเรียนที่ 1/2560 รายละเอียด
กลุ่มบริหารงบประมาณ  
กลุ่มบริหารงานบุคคล  
กลุ่มบริหารทั่วไป  
กลุ่มบริหารวิชาการ  
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา  
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
งานห้องสมุด  
งานเทคโนโลยี  
งานแนะแนว  

 

กิจกรรมที่ประสบความสำเร็จ ภาคเรียนที่ 2/2559 รายละเอียด
กลุ่มบริหารงบประมาณ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มบริหารทั่วไป
กลุ่มบริหารวิชาการ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
งานห้องสมุด
งานเทคโนโลยี
งานแนะแนว

 

กิจกรรมที่ประสบความสำเร็จ ภาคเรียนที่ 1/2559 รายละเอียด
กลุ่มบริหารงบประมาณ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มบริหารทั่วไป
กลุ่มบริหารวิชาการ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
งานห้องสมุด
งานเทคโนโลยี
งานแนะแนว