ปัจจัยภายนอก SWOT
ส่วนที่ 1 ด้านสังคมและวัฒนธรรม (S) คลิก
ส่วนที่ 2 ด้านเทคโนโลยี (T) คลิก
ส่วนที่ 3 ด้านการเมือง (P) คลิก
ปัจจัยภายใน SWOT
ส่วนที่ 1 ด้านโครงสร้างและนโยบายของโรงเรียน (S1) คลิก
ส่วนที่ 2 ด้านการบริการและคุณลักษณะนักเรียน (S2) คลิก
ส่วนที่ 3 ด้านบุคลากร (M1) คลิก
ส่วนที่ 4 ด้านวัสดุอุปกรณ สื่อการสอน (M2) คลิก
ส่วนที่ 5 ด้านงบประมาณ (M3) คลิก
ส่วนที่ 6 ด้านบริหารจัดการโรงเรียน (M4) คลิก