รายวิชาที่สอน - แผนการสอน

แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 1
รายวิชา  สังคมศึกษาพื้นฐาน 8  รหัสวิชา ส.43101  ช่วงชั้นที่ 4  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
หน่วยการเรียนรู้ที่  1   เรื่อง ผลประโยชน์ของรัฐ ภาคเรียนที่ 1 จำนวน 2 คาบ/ ต่อชั่วโมง

๑.  มาตรฐานการเรียนรู้  
เข้าใจความหมาย ความสำคัญของเวลา และยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ และสามารถใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ บนพื้นฐานของความเป็นเหตุเป็นผล มาวิเคราะห์เหตุการณ์ต่างๆ อย่างเป็นระบบ
๒.  สาระสำคัญ
ศึกษารวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับความร่วมมือ ความขัดแย้งและการสร้างสันติภาพของมนุษยชาติ และผลกระทบที่มีต่อประเทศไทย และต่างประเทศ
๓.  ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
                จุดประสงค์ปลายทาง
สามารถสรุปได้ว่ารัฐและผลประโยชน์ของรัฐ  เป็นสิ่งที่มีลักษณะกว้างขวางได้อย่างถูกต้อง
จุดประสงค์นำทาง
- สามารถสรุปได้ว่าผลประโยชน์ของรัฐที่นำมาเป็นวัตถุประสงค์ในการกำหนดนโยบายได้อย่างถูกต้อง
- สามารถอธิบายถึงอำนาจของชาติได้อย่างถูกต้อง
๔.  สาระการเรียนรู้
ผลประโยชน์ของรัฐ  หมายถึง  สิ่งที่มีลักษณะกว้างขวาง มีระยะยาวและต่อเนื่อง ที่รัฐมุ่งกระทำมีที่มาจากวัฒนธรรม
ผลประโยชน์ของรัฐที่นำมาเป็นวัตถุประสงค์ในการกำหนดนโยบาย ได้แก่ ความอยู่รอดของรัฐ ความมั่นคงของชาติ การอยู่ดีกินดีของประชากรศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิของชาติ อุดมการณ์ของชาติทุกประเทศ
๕.  กระบวนการจัดการเรียนรู้
1.  แบ่งกลุ่มนักเรียนออกเป็น 5-7 กลุ่มๆ ละ 5-7 คน ตามจำนวนของนักเรียน ในแต่ละห้อง
2.  อธิบายวิธีการเก็บคะแนนจากงานที่ได้รับมอบหมาย
3.  อธิบายถึงคำอธิบายรายวิชา เพื่อให้นักเรียนทุกคนรู้ถึงสาระที่จะต้องเรียนในภาคเรียนนี้
4.  แจกใบความรู้ที่ 1 ให้นักเรียนแต่ละกลุ่ม และให้นักเรียนช่วยกันหาคำตอบจากใบงานที่ 1 โดยเขียนลงในผังมโนทัศน์และอธิบาย 3 ข้อลงในใบงานที่ 1 ให้เวลานักเรียนทำงานร่วมกัน 30 นาที แต่ละกลุ่มส่งตัวแทน มาเฉลยใบงานที่ 1 โดยให้นักเรียนแต่ละกลุ่ม ช่วยกันแก้ไขจนกว่าจะได้คำตอบที่ถูกต้อง
5.  สั่งงานให้นักเรียนแต่ละกลุ่มทำรายงาน  “เกมเศรษฐี” เป็นเวลา 3 เดือน เริ่มตั้งแต่ 1 มิถุนายน – 31 สิงหาคม โดยให้ทยอยส่งเดือนละครั้ง และให้รวบรวมข้อมูล เกมเศรษฐีทั้ง 3 เดือน ส่งในรูป Power Point ห้องละ 1 ชุด
6.  ถามตอบนักเรียนเกี่ยวกับการแบ่งโลกออกเป็น 3 กลุ่ม คือ โลกกำลังพัฒนา, โลกที่พัฒนาแล้ว, กลุ่มไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด
๖.  ทักษะ/ กระบวนการเรียนรู้/ วิธีการที่เน้น
- ทำงานเป็นกลุ่ม
- วิเคราะห์สาระการเรียนแต่ละหน่วยการเรียน
- การค้นคว้าเพิ่มเติมจากแหล่งการเรียนรู้
๗.  การบูรณาการเชื่อมโยง
- บูรณาการกับภาษาต่างประเทศ ในด้านของคำศัพท์ และประโยคที่เกี่ยวข้อง
- บูรณาการกับวิชาศิลปะในด้านของ สถาปัตยกรรม, วิจิตรศิลป์ และความสวยงามตามสมัย
- บูรณาการกับวิชาคณิตศาสตร์ในด้านการคิดคำนวณ
๘.  สื่อเสริมประสิทธิภาพการเรียนรู้
1.  เอกสารใบความรู้ที่ 1 เรื่องผลประโยชน์ของรัฐ
2.  เอกสารใบงานที่ 1 เรื่องผลประโยชน์ของรัฐ
3.  เอกสารประกอบการเรียนการสอน
4.  บทความทางหนังสือพิมพ์
5.  Internet และสื่อ E-learning
๙.  การวัดผลและประเมินผล
สามารถทำใบงานที่ 1 โดยแต่ละกลุ่มเขียนข้อความลงในผังมโนทัศน์ได้อย่างถูกต้อง
เครื่องมือวัดผลและประเมินผล
1. สังเกตจากการทำกิจกรรมในกลุ่ม
2. สังเกตจากการทำใบงาน และการตอบคำถาม
3. ตรวจใบงาน และทำแบบฝึกหัด
4. แบบประเมินการสังเกตการณ์ทำงานของนักเรียน
เกณฑ์การวัดและประเมินผล
นักเรียนสามารถทำได้เกินกว่า 80 %

๑๐. แหล่งการเรียนรู้เพิ่มเติม
- ห้องสมุด
- ห้อง E-learning
- สถานีโทรทัศน์ และข่าวเหตุการณ์โลกปัจจุบัน
กิจกรรมเสนอแนะ
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
๑๑. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้
ผลการสอน  - นักเรียนเข้าใจและสามารถร่วมอภิปรายสรุปเรื่องที่สอนได้
ปัญหา  - ไม่พบ
ข้อเสนอแนะและการแก้ไข  - ไม่ต้องแก้ไข

 

                                                                                                 (......................................................)

 

แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 2
รายวิชา  สังคมศึกษาพื้นฐาน 8  รหัสวิชา ส.43101  ช่วงชั้นที่ 4  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
หน่วยการเรียนรู้ที่  1   เรื่อง ความขัดแย้งระหว่างประเทศ ภาคเรียนที่ 1 จำนวน 3 คาบ/ ต่อชั่วโมง

๑.  มาตรฐานการเรียนรู้ 
เข้าใจความหมาย ความสำคัญของเวลา และยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ และสามารถใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ บนพื้นฐานของความเป็นเหตุเป็นผล มาวิเคราะห์เหตุการณ์ต่างๆ อย่างเป็นระบบ
๒.  สาระสำคัญ
ศึกษารวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับความร่วมมือ ความขัดแย้งและการสร้างสันติภาพของมนุษยชาติ และผลกระทบที่มีต่อประเทศไทย และต่างประเทศ
๓.  ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
                จุดประสงค์ปลายทาง
สามารถวิเคราะห์เหตุการณ์ที่เป็นความร่วมมือและความขัดแย้งของมนุษยชาติได้อย่างถูกต้อง
                จุดประสงค์นำทาง
- สามารถสรุปได้ว่าความขัดแย้งของรัฐและความร่วมมือมีสาเหตุจากปัญหาอะไรบ้าง ได้อย่างถูกต้อง
- สามารถกำหนดบทบาทถึงความร่วมมือและความขัดแย้งได้อย่างถูกต้อง
๔.  สาระการเรียนรู้
ผลประโยชน์ของรัฐ  หมายถึง  สิ่งที่มีลักษณะกว้างขวาง มีระยะยาวและต่อเนื่อง ที่รัฐมุ่งกระทำมีที่มาจากวัฒนธรรม
ผลประโยชน์ของรัฐที่นำมาเป็นวัตถุประสงค์ในการกำหนดนโยบาย ได้แก่ ความอยู่รอดของรัฐ ความมั่นคงของชาติ การอยู่ดีกินดีของประชากรศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิของชาติ อุดมการณ์ของชาติทุกประเทศ
๕.  กระบวนการจัดการเรียนรู้
1.  แบ่งกลุ่มนักเรียนออกเป็น 5-7 กลุ่มๆ ละ 5-7 คน ตามจำนวนของนักเรียน ในแต่ละห้อง
2.  อธิบายวิธีการเก็บคะแนนจากงานที่ได้รับมอบหมาย
3.  อธิบายถึงคำอธิบายรายวิชา เพื่อให้นักเรียนทุกคนรู้ถึงสาระที่จะต้องเรียนในคาบเรียนนี้
4.  แจกใบความรู้ที่ 2 ให้นักเรียนแต่ละกลุ่ม และให้นักเรียนช่วยกันหาคำตอบจากใบงานที่ 2 โดยตอบคำถาม ถูก ผิด จำนวน 15 ข้อ และอธิบาย 2 ข้อลงในใบงานที่ 2 ให้เวลานักเรียนทำงานร่วมกัน30 นาที แต่ละกลุ่มส่งตัวแทน มาเฉลยใบงานที่ 2 โดยให้นักเรียนแต่ละกลุ่ม ช่วยกันแก้ไขจนกว่าจะได้คำตอบที่ถูกต้อง
5.  ทบทวนการทำรายงานเรื่องเกมเศรษฐีว่ามีความคืบหน้าไปถึงไหน
6.  แจกบทความทางหนังสือพิมพ์เกี่ยวกับปัญหาทุจริตเครื่องตรวจจับวัตถุระเบิด โดยให้ นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมอภิปรายกลุ่มละ 5 นาที แล้วให้นักเรียนทุกคนช่วยกันสรุป ปัญหาทุจริตตามที่แต่ละกลุ่มอภิปรายส่งในชั่วโมงถัดไป
๖.  ทักษะ/ กระบวนการเรียนรู้/ วิธีการที่เน้น
- ทำงานเป็นกลุ่ม
- วิเคราะห์สาระการเรียนแต่ละหน่วยการเรียน
- การค้นคว้าเพิ่มเติมจากแหล่งการเรียนรู้
๗.  การบูรณาการเชื่อมโยง
- บูรณาการกับภาษาต่างประเทศ ในด้านของคำศัพท์ และประโยคที่เกี่ยวข้อง
- บูรณาการกับวิชาศิลปะในด้านของ สถาปัตยกรรม, วิจิตรศิลป์ และความสวยงามตามสมัย
- บูรณาการกับวิชาคณิตศาสตร์ในด้านการคิดคำนวณ
๘.  สื่อเสริมประสิทธิภาพการเรียนรู้
1.  เอกสารใบความรู้ที่ 2 เรื่องความขัดแย้งระหว่างประเทศ
2.  เอกสารใบงานที่ 2 เรื่องความขัดแย้งระหว่างประเทศ
3.  เอกสารประกอบการเรียนการสอน
4.  บทความทางหนังสือพิมพ์
5.  Internet และสื่อ E-learning
๙.  การวัดผลและประเมินผล
สามารถทำใบงานที่ 2 โดยแต่ละกลุ่มสามารถตอบคำถามและอธิบายความขัดแย้งระหว่างประเทศได้อย่างถูกต้อง
เครื่องมือวัดผลและประเมินผล
1. สังเกตจากการทำกิจกรรมในกลุ่ม
2. สังเกตจากการทำใบงาน และการตอบคำถาม
3. ตรวจใบงาน และทำแบบฝึกหัด
4. แบบประเมินการสังเกตการณ์ทำงานของนักเรียน
เกณฑ์การวัดและประเมินผล
นักเรียนสามารถทำได้เกินกว่า 80 %

๑๐. แหล่งการเรียนรู้เพิ่มเติม
- ห้องสมุด
- ห้อง E-learning
- สถานีโทรทัศน์ และข่าวเหตุการณ์โลกปัจจุบัน
กิจกรรมเสนอแนะ
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
๑๑. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้
ผลการสอน  - 70 % ให้ความสนใจและร่วมอภิปรายเนื้อหาสาระดี
ปัญหา  - ข้อมูลบางด้านยังไม่ครบถ้วน
ข้อเสนอแนะและการแก้ไข  - จัดหาหนังสือแบบเรียน

                                                               
(......................................................)
อาจารย์ผู้สอน
.............../ ................/ .................


อาจารย์ผู้สอน
.............../ ................/ .................

 

แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 3
รายวิชา  สังคมศึกษาพื้นฐาน 8  รหัสวิชา ส.43101  ช่วงชั้นที่ 4  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
หน่วยการเรียนรู้ที่  1   เรื่อง การแก้ไขความขัดแย้งระหว่างประเทศ ภาคเรียนที่ 1 จำนวน 3 คาบ/ ต่อชั่วโมง

๑.  มาตรฐานการเรียนรู้ 
เข้าใจความหมาย ความสำคัญของเวลา และยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ และสามารถใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ บนพื้นฐานของความเป็นเหตุเป็นผล มาวิเคราะห์เหตุการณ์ต่างๆ อย่างเป็นระบบ
๒.  สาระสำคัญ
- แก้ไขความขัดแย้งด้วยสันติวิธี
- การแก้ไขความขัดแย้งด้วยการบีบบังคับ
- การแก้ไขความขัดแย้งด้วยการใช้กำลัง
๓.  ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
                จุดประสงค์ปลายทาง
สามารถวิเคราะห์เหตุการณ์ที่เป็นความร่วมมือและความขัดแย้งของมนุษยชาติได้อย่างถูกต้อง
                จุดประสงค์นำทาง
- สามารถสรุปได้ว่าการแก้ไขความขัดแย้งระหว่างประเทศมีสาเหตุมาจากปัญหาอะไรบ้าง ได้อย่างถูกต้อง
- สามารถกำหนดบทบาทถึงแนวทางการแก้ไขความขัดแย้งระหว่างประเทศได้อย่างถูกต้อง
 ๔.  สาระการเรียนรู้
- การแก้ไขความขัดแย้งด้วยสันติวิธี
- วิธีแก้ไขความขัดแย้งทางด้านกฎหมาย
๕.  กระบวนการจัดการเรียนรู้
1.  แบ่งกลุ่มนักเรียนออกเป็น 5-7 กลุ่มๆ ละ 5-7 คน ตามจำนวนของนักเรียน ในแต่ละห้อง
2.  อธิบายวิธีการเก็บคะแนนจากงานที่ได้รับมอบหมาย
3.  อธิบายถึงคำอธิบายรายวิชา เพื่อให้นักเรียนทุกคนรู้ถึงสาระที่จะต้องเรียนในคาบเรียนนี้
4.  แจกใบความรู้ที่ 3 ให้นักเรียนแต่ละกลุ่ม และให้นักเรียนช่วยกันหาคำตอบจากใบงานที่ 3 โดยอ่านข้อความแล้วลงข้อความที่มีความสัมพันธ์กันลงในช่องว่าง ให้เวลานักเรียนทำงานร่วมกัน
30 นาที แต่ละกลุ่มส่งตัวแทน มาเฉลยใบงานที่ 2 โดยให้นักเรียนแต่ละกลุ่ม ช่วยกันแก้ไขจนกว่าจะได้คำตอบที่ถูกต้อง
5.  ทบทวนการทำรายงานเรื่องเกมเศรษฐีว่ามีความคืบหน้าไปถึงไหน
6.  ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มไปค้นหาภาพทางหนังสือพิมพ์หรือทาง Internet ซึ่งเป็นภาพเกี่ยวกับการแก้ไขความขัดแย้งระหว่างประเทศสรุปส่งในชั่วโมงถัดไป
๖.  ทักษะ/ กระบวนการเรียนรู้/ วิธีการที่เน้น
- ทำงานเป็นกลุ่ม
- วิเคราะห์สาระการเรียนแต่ละหน่วยการเรียน
- การค้นคว้าเพิ่มเติมจากแหล่งการเรียนรู้
๗.  การบูรณาการเชื่อมโยง
- บูรณาการกับภาษาต่างประเทศ ในด้านของคำศัพท์ และประโยคที่เกี่ยวข้อง
- บูรณาการกับวิชาศิลปะในด้านของ สถาปัตยกรรม, วิจิตรศิลป์ และความสวยงามตามสมัย
- บูรณาการกับวิชาคณิตศาสตร์ในด้านการคิดคำนวณ
๘.  สื่อเสริมประสิทธิภาพการเรียนรู้
1.  เอกสารใบความรู้ที่ 2 เรื่องการแก้ไขความขัดแย้งระหว่างประเทศ
2.  เอกสารใบงานที่ 2 เรื่องการแก้ไขความขัดแย้งระหว่างประเทศ
3.  เอกสารประกอบการเรียนการสอน
4.  บทความทางหนังสือพิมพ์
5.  Internet และสื่อ E-learning
๙.  การวัดผลและประเมินผล
สามารถทำใบงานที่ 3 โดยแต่ละกลุ่มสามารถตอบความสัมพันธ์และอธิบายความขัดแย้งระหว่างประเทศได้อย่างถูกต้อง
เครื่องมือวัดผลและประเมินผล
1. สังเกตจากการทำกิจกรรมในกลุ่ม
2. สังเกตจากการทำใบงาน และการตอบคำถาม
3. ตรวจใบงาน และทำแบบฝึกหัด
4. แบบประเมินการสังเกตการณ์ทำงานของนักเรียน
เกณฑ์การวัดและประเมินผล
นักเรียนสามารถทำได้เกินกว่า 80 %
๑๐. แหล่งการเรียนรู้เพิ่มเติม
- ห้องสมุด
- ห้อง E-learning
- สถานีโทรทัศน์ และข่าวเหตุการณ์โลกปัจจุบัน
กิจกรรมเสนอแนะ
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
๑๑. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้
ผลการสอน  - นักเรียน 80 % สนใจ ช่วยคิดวิเคราะห์เหตุการณ์ได้ดี
ปัญหา  - ข้อมูลยังน้อยไป นักเรียนเข้าช้า
ข้อเสนอแนะและการแก้ไข  - หาแบบเรียนให้กับนักเรียนทุกคน

                                                               
(......................................................)
อาจารย์ผู้สอน
.............../ ................/ .................

 

แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 4
รายวิชา  สังคมศึกษาพื้นฐาน 8  รหัสวิชา ส.43101  ช่วงชั้นที่ 4  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
หน่วยการเรียนรู้ที่  1   เรื่อง สงคราม ภาคเรียนที่ 1 จำนวน 3 คาบ/ ต่อชั่วโมง

๑.  มาตรฐานการเรียนรู้ 
เข้าใจความหมาย ความสำคัญของเวลา และยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ และสามารถใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ บนพื้นฐานของความเป็นเหตุเป็นผล มาวิเคราะห์เหตุการณ์ต่างๆ อย่างเป็นระบบ
๒.  สาระสำคัญ
สงคราม (war) คือ สถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างรัฐ ไม่มีกฎเกณฑ์ข้อใดที่ห้ามรัฐใช้กำลังในการดำเนินความสัมพันธ์ต่อกัน เพราะถือว่าเป็นการใช้อำนาจอธิปไตยของรัฐวิธีหนึ่ง
๓.  ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
จุดประสงค์ปลายทาง
สามารถวิเคราะห์เหตุการณ์ที่เป็นความร่วมมือและความขัดแย้งของมนุษยชาติได้อย่างถูกต้อง
                จุดประสงค์นำทาง
- สามารถสรุปสาเหตุของสงครามและปัญหาที่เกิดขึ้น ได้อย่างถูกต้อง
- สามารถบอกได้ว่าวิธีการแบ่งกลุ่มของประเทศคู่สงคราม มีวิธีการอย่างไรได้อย่างถูกต้อง
- สามารถสรุปผลของสงครามและผลกระทบของสงครามได้อย่างถูกต้อง
๔.  สาระการเรียนรู้
ศึกษารวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับความร่วมมือ ความขัดแย้ง และการสร้างสันติภาพของมนุษยชาติ และผลกระทบที่มีต่อประเทศไทยและต่างประเทศ
๕.  กระบวนการจัดการเรียนรู้
1.  แบ่งกลุ่มนักเรียนออกเป็น 5-7 กลุ่มๆ ละ 5-7 คน ตามจำนวนของนักเรียน ในแต่ละห้อง
2.  อธิบายวิธีการเก็บคะแนนจากงานที่ได้รับมอบหมาย
3.  อธิบายถึงคำอธิบายรายวิชา เพื่อให้นักเรียนทุกคนรู้ถึงสาระที่จะต้องเรียนในคาบเรียนนี้
4.  แจกใบความรู้ที่ 4 ให้นักเรียนแต่ละกลุ่ม และให้นักเรียนช่วยกันหาคำตอบจากใบงานที่ 4 โดยให้นำตัวเลขด้านซ้ายมือมาใส่ด้านขวามือที่สัมพันธ์กัน และเปรียบเทียบสาเหตุและผลกระทบของสงครามโลกครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ให้เวลานักเรียนทำงานร่วมกัน 1 ชั่วโมง แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนมาเฉลยใบงานที่ 4 โดยให้นักเรียนแต่ละกลุ่ม ช่วยกันแก้ไขจนกว่าจะได้คำตอบที่ถูกต้อง
5.  ทบทวนการทำรายงานเรื่อง เกมเศรษฐีว่ามีความคืบหน้าไปถึงไหน
6.  ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มไปค้นหาบทความและภาพเกี่ยวกับสงครามจากทางหนังสือพิมพ์หรือ Internet
๖.  ทักษะ/ กระบวนการเรียนรู้/ วิธีการที่เน้น
- ทำงานเป็นกลุ่ม
- วิเคราะห์สาระการเรียนแต่ละหน่วยการเรียน
- การค้นคว้าเพิ่มเติมจากแหล่งการเรียนรู้
๗  การบูรณาการเชื่อมโยง
- บูรณาการกับภาษาต่างประเทศ ในด้านของคำศัพท์ และประโยคที่เกี่ยวข้อง
- บูรณาการกับวิชาศิลปะในด้านของ สถาปัตยกรรม, วิจิตรศิลป์ และความสวยงามตามสมัย
- บูรณาการกับวิชาคณิตศาสตร์ในด้านการคิดคำนวณ
๘.  สื่อเสริมประสิทธิภาพการเรียนรู้
1.  เอกสารใบความรู้ที่ 4 เรื่องสงคราม
2.  เอกสารใบงานที่ 4 สงคราม
3.  เอกสารประกอบการเรียนการสอน
4.  บทความทางหนังสือพิมพ์
5.  Internet และสื่อ E-learning
๙.  การวัดผลและประเมินผล
สามารถทำใบงานที่ 4 โดยแต่ละกลุ่มสามารถจับคู่โดยนำตัวเลขด้านซ้ายมือมาใส่ด้านขวามือที่สัมพันธ์กัน และสามารถเปรียบเทียบสาเหตุและผลกระทบของสงครามโลกครั้งที่ 1 และสงครามโลกครั้งที่ 2 ได้อย่างถูกต้อง
เครื่องมือวัดผลและประเมินผล
1. สังเกตจากการทำกิจกรรมในกลุ่ม
2. สังเกตจากการทำใบงาน และการตอบคำถาม
3. ตรวจใบงาน และทำแบบฝึกหัด
4. แบบประเมินการสังเกตการณ์ทำงานของนักเรียน
เกณฑ์การวัดและประเมินผล
นักเรียนสามารถทำได้เกินกว่า 80 %
๑๐. แหล่งการเรียนรู้เพิ่มเติม
- ห้องสมุด
- ห้อง E-learning
- สถานีโทรทัศน์ และข่าวเหตุการณ์โลกปัจจุบัน
กิจกรรมเสนอแนะ
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
๑๑. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้
ผลการสอน  - ร่วมทำกิจกรรมกลุ่มดี
- ออกมาอภิปรายได้สาระครบถ้วน
ปัญหา  - ไม่มี
ข้อเสนอแนะและการแก้ไข  - ไม่มี

                                                               
(......................................................)
อาจารย์ผู้สอน
.............../ ................/ .................

 

แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 5
รายวิชา  สังคมศึกษาพื้นฐาน 8  รหัสวิชา ส.43101  ช่วงชั้นที่ 4  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
หน่วยการเรียนรู้ที่  1   เรื่อง สงครามมีหลายรูปแบบ ภาคเรียนที่ 1 จำนวน 4 คาบ/ ต่อชั่วโมง

๑.  มาตรฐานการเรียนรู้ 
เข้าใจความหมาย ความสำคัญของเวลา และยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ และสามารถใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ บนพื้นฐานของความเป็นเหตุเป็นผล มาวิเคราะห์เหตุการณ์ต่างๆ อย่างเป็นระบบ
๒.  สาระสำคัญ
สงครามมี 4 รูปแบบ คือ
- สงครามจำกัดขอบเขต (Limited War)
- สงครามเบ็ดเสร็จ
- สงครามตัวแทน
- สงครามสั่งสอน
๓.  ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
                จุดประสงค์ปลายทาง
สามารถศึกษารวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับความร่วมมือ ความขัดแย้ง และการสร้างสันติภาพของมนุษยชาติ และผลกระทบที่มีต่อต่างประเทศ
                จุดประสงค์นำทาง
- สามารถให้ความหมายของสงครามจำกัดขอบเขต, สงครามเบ็ดเสร็จ, สงครามตัวแทน, สงครามสั่งสอน และสงครามเย็นได้อย่างถูกต้อง
- สามารถสรุปสาเหตุและภูมิหลังของปัญหาสงครามเย็นได้อย่างถูกต้อง
-สามารถสรุปลักษณะของสงครามประเภทต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง
๔.  สาระการเรียนรู้
ศึกษารวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับความร่วมมือ ความขัดแย้ง และการสร้างสันติภาพของมนุษยชาติ และผลกระทบที่มีต่อประเทศไทยและต่างประเทศ
๕.  กระบวนการจัดการเรียนรู้
1.  แบ่งกลุ่มนักเรียนออกเป็น 5-7 กลุ่มๆ ละ 5-7 คน ตามจำนวนของนักเรียน ในแต่ละห้อง
2.  อธิบายวิธีการเก็บคะแนนจากงานที่ได้รับมอบหมาย
3.  อธิบายถึงคำอธิบายรายวิชา เพื่อให้นักเรียนทุกคนรู้ถึงสาระที่จะต้องเรียนในคาบเรียนนี้
4.  แจกใบความรู้ที่ 5 ให้นักเรียนแต่ละกลุ่ม และให้นักเรียนช่วยกันหาคำตอบจากใบงานที่ 5 โดยจับคู่ให้นำตัวเลขด้านซ้ายมือมาใส่ด้านขวามือที่สัมพันธ์กัน และยกตัวอย่างการก่อการร้ายประเภทต่างๆ ในโลกปัจจุบันมา 1 เรื่อง ให้เวลานักเรียนทำงานร่วมกัน 1 ชั่วโมง แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนมาเฉลยใบงานที่ 5 โดยให้นักเรียนแต่ละกลุ่ม ช่วยกันแก้ไขจนกว่าจะได้คำตอบที่ถูกต้อง
5.  ทบทวนการทำรายงานเรื่อง เกมเศรษฐีว่ามีความคืบหน้าไปถึงไหน
6.  ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มไปค้นคว้าโดยสืบค้นจากหนังสือพิมพ์ที่มีบทความและเรื่องราวเกี่ยวกับการก่อการร้ายในทั่วทุกมุมโลกและร่วมอภิปราย กลุ่มละ 5 นาที แล้วให้นักเรียนทุกคนช่วยกัน สรุปปัญหาการก่อการร้ายที่เกิดขึ้นทั่วโลกว่ามีปัญหามาจากสาเหตุใดและช่วยกันสรุปถึงปัญหาในชั่วโมงถัดไป
๖.  ทักษะ/ กระบวนการเรียนรู้/ วิธีการที่เน้น
- ทำงานเป็นกลุ่ม
- วิเคราะห์สาระการเรียนแต่ละหน่วยการเรียน
- การค้นคว้าเพิ่มเติมจากแหล่งการเรียนรู้
๗.  การบูรณาการเชื่อมโยง
- บูรณาการกับภาษาต่างประเทศ ในด้านของคำศัพท์ และประโยคที่เกี่ยวข้อง
- บูรณาการกับวิชาศิลปะในด้านของ สถาปัตยกรรม, วิจิตรศิลป์ และความสวยงามตามสมัย
- บูรณาการกับวิชาคณิตศาสตร์ในด้านการคิดคำนวณ
๘.  สื่อเสริมประสิทธิภาพการเรียนรู้
1.  เอกสารใบความรู้ที่ 5 เรื่องสงครามมีหลายรูปแบบ
2.  เอกสารใบงานที่ 5 สงครามมีหลายรูปแบบ
3.  เอกสารประกอบการเรียนการสอน
4.  บทความทางหนังสือพิมพ์
5.  Internet และสื่อ E-learning
๙.  การวัดผลและประเมินผล
สามารถทำใบงานที่ 5  โดยแต่ละกลุ่มสามารถตอบคำถามและสามารถยกตัวอย่างการก่อการร้ายประเภทต่างๆ ในโลกปัจจุบันมา 1 เรื่องได้อย่างถูกต้อง (ตัดข่าวจากหนังสือพิมพ์)
เครื่องมือวัดผลและประเมินผล
1. สังเกตจากการทำกิจกรรมในกลุ่ม
2. สังเกตจากการทำใบงาน และการตอบคำถาม
3. ตรวจใบงาน และทำแบบฝึกหัด
4. แบบประเมินการสังเกตการณ์ทำงานของนักเรียน
เกณฑ์การวัดและประเมินผล
นักเรียนสามารถทำได้เกินกว่า 80 %
๑๐. แหล่งการเรียนรู้เพิ่มเติม
- ห้องสมุด
- ห้อง E-learning
- สถานีโทรทัศน์ และข่าวเหตุการณ์โลกปัจจุบัน
- ศูนย์การเรียนรู้ กลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
กิจกรรมเสนอแนะ
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
๑๑. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้
ผลการสอน  - นักเรียนให้ความสนใจในการเรียนดี ร่วมทำกิจกรรมกลุ่ม และค้นคว้าเนื้อหาได้ดี
ปัญหา  - นักเรียนไม่แบ่งงานกันทำ มักจะมีคนเดียวในแต่ละกลุ่ม ที่จัดทำเพียงลำพัง
ข้อเสนอแนะและการแก้ไข  - ฝึกให้นักเรียนมีความรับผิดชอบทุกคน

                                                               
(......................................................)
อาจารย์ผู้สอน
.............../ ................/ .................

 

แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 6
รายวิชา  สังคมศึกษาพื้นฐาน 8  รหัสวิชา ส.43101  ช่วงชั้นที่ 4  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
หน่วยการเรียนรู้ที่  1   เรื่อง ผลดีและผลเสียของความขัดแย้งระหว่างประเทศ ภาคเรียนที่ 1 จำนวน 6 คาบ/ ต่อชั่วโมง

 

๑.  มาตรฐานการเรียนรู้ 
วิเคราะห์ผลงานของมนุษยชาติที่นำไปสู่ความร่วมมือ และความขัดแย้งตลอดจนแนวทางในการประสานประโยชน์เพื่อสันติภาพของโลก
๒.  สาระสำคัญ
ผลงานของมนุษยชาติที่นำไปสู่ความร่วมมือ และความขัดแย้งตลอดจนแนวทางในการประสานประโยชน์เพื่อสันติภาพของโลก
๓.  ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง  
                จุดประสงค์ปลายทาง
- ศึกษารวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับความร่วมมือ ความขัดแย้ง และการสร้างสันติภาพของมนุษยชาติ และผลกระทบที่มีต่อประเทศไทยและต่างประเทศไทย
                จุดประสงค์นำทาง
- ผลดี ผลเสียของความขัดแย้งระหว่างประเทศ
- ผลงานของสหประชาชาติ
- บทบาทขององค์การสันนิบาตชาติ
- จุดประสงค์ของสหประชาชาติ
๔.  สาระการเรียนรู้
- เหตุการณ์ที่เป็นความร่วมมือความขัดแย้งของมนุษยชาติในโลกรวมถึงเหตุการณ์ปัจจุบัน
๕.  กระบวนการจัดการเรียนรู้
1.  แบ่งกลุ่มนักเรียนออกเป็น 5-7 กลุ่มๆ ละ 5-7 คน ตามจำนวนของนักเรียน ในแต่ละห้อง
2.  อธิบายวิธีการเก็บคะแนนจากงานที่ได้รับมอบหมาย                                     
3.  อธิบายถึงคำอธิบายรายวิชา เพื่อให้นักเรียนทุกคนรู้ถึงสาระที่จะต้องเรียนในคาบเรียนนี้. 
4.  แจกใบความรู้ที่ 5 ให้นักเรียนแต่ละกลุ่ม และให้นักเรียนช่วยกันหาคำตอบจากใบงานที่ 5 โดยจับคู่ให้นำตัวเลขด้านซ้ายมือมาใส่ด้านขวามือที่สัมพันธ์กัน และยกตัวอย่างการก่อการร้ายประเภทต่างๆ ในโลกปัจจุบันมา 1 เรื่อง ให้เวลานักเรียนทำงานร่วมกัน 1 ชั่วโมง แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนมาเฉลยใบงานที่ 5 โดยให้นักเรียนแต่ละกลุ่ม ช่วยกันแก้ไขจนกว่าจะได้คำตอบที่ถูกต้อง
5.  ทบทวนการทำรายงานเรื่อง เกมเศรษฐีว่ามีความคืบหน้าไปถึงไหน
6.  ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มไปค้นคว้าโดยสืบค้นจากหนังสือพิมพ์ที่มีบทความและเรื่องราวเกี่ยวกับการก่อการร้ายในทั่วทุกมุมโลกและร่วมอภิปราย กลุ่มละ 5 นาที แล้วให้นักเรียนทุกคนช่วยกัน สรุปปัญหาการก่อการร้ายที่เกิดขึ้นทั่วโลกว่ามีปัญหามาจากสาเหตุใดและช่วยกันสรุปถึงปัญหาในชั่วโมงถัดไป
๖.  ทักษะ/ กระบวนการเรียนรู้/ วิธีการที่เน้น
- ทำงานเป็นกลุ่ม
- วิเคราะห์สาระการเรียนแต่ละหน่วยการเรียน
- การค้นคว้าเพิ่มเติมจากแหล่งการเรียนรู้
๗.  การบูรณาการเชื่อมโยง
- บูรณาการกับภาษาต่างประเทศ ในด้านของคำศัพท์ และประโยคที่เกี่ยวข้อง
- บูรณาการกับวิชาศิลปะในด้านของ สถาปัตยกรรม, วิจิตรศิลป์ และความสวยงามตามสมัย
- บูรณาการกับวิชาคณิตศาสตร์ในด้านการคิดคำนวณ
๘.  สื่อเสริมประสิทธิภาพการเรียนรู้
1.  เอกสารใบความรู้ที่ 6 เรื่องผลดี ผลเสียของความขัดแย้งระหว่างประเทศ
2.  เอกสารใบงานที่ 6 ผลดี ผลเสียของความขัดแย้งระหว่างประเทศ
3.  เอกสารประกอบการเรียนการสอน
4.  บทความทางหนังสือพิมพ์
5.  Internet และสื่อ E-learning
๙.  การวัดผลและประเมินผล
สามารถทำใบงานที่ 6  โดยแต่ละกลุ่มสามารถตอบคำถามและสามารถยกตัวอย่างการก่อการร้ายประเภทต่างๆ ในโลกปัจจุบันมา 1 เรื่องได้อย่างถูกต้อง (ตัดข่าวจากหนังสือพิมพ์)
เครื่องมือวัดผลและประเมินผล
1. สังเกตจากการทำกิจกรรมในกลุ่ม
2. สังเกตจากการทำใบงาน และการตอบคำถาม
3. ตรวจใบงาน และทำแบบฝึกหัด
4. แบบประเมินการสังเกตการณ์ทำงานของนักเรียน
เกณฑ์การวัดและประเมินผล
นักเรียนสามารถทำได้เกินกว่า 80 %
๑๐. แหล่งการเรียนรู้เพิ่มเติม
- ห้องสมุด
- ห้อง E-learning
- สถานีโทรทัศน์ และข่าวเหตุการณ์โลกปัจจุบัน
- ศูนย์การเรียนรู้ กลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
กิจกรรมเสนอแนะ
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
๑๑. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้
ผลการสอน  - นักเรียนให้ความสนใจดีพอสมควร และร่วมมือกันค้นคว้ามาเป็นอย่างดี
ปัญหา  - เนื้อหาขอบข่ายกว้าง ทำให้ไม่สามารถอธิบายรายละเอียดได้เท่าที่ควร
ข้อเสนอแนะและการแก้ไข  - ควรปรับหลักสูตรให้จำนวนคาบสอนมีมากขึ้น

                                                               
(......................................................)
อาจารย์ผู้สอน
.............../ ................/ .................

 

แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 7
รายวิชา  สังคมศึกษาพื้นฐาน 8  รหัสวิชา ส.43101  ช่วงชั้นที่ 4  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
หน่วยการเรียนรู้ที่  1   เรื่อง การประสานประโยชน์และความร่วมมือระหว่างประเทศ ภาคเรียนที่ 1 จำนวน 6 คาบ/ ต่อชั่วโมง

๑.  มาตรฐานการเรียนรู้ 
วิเคราะห์ผลกระทบของการสร้างสรรค์พัฒนาการของมนุษย์ในด้านต่างๆ ที่มีต่อพัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงของโลก
๒.  สาระสำคัญ
ผลงานของมนุษยชาติที่นำไปสู่ความร่วมมือและความขัดแย้งตลอดจนแนวทางในการประสานประโยชน์เพื่อสันติภาพของโลก
๓.  ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
                จุดประสงค์ปลายทาง
- ศึกษารวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับความร่วมมือ ความขัดแย้ง และการสร้างสันติภาพของมนุษยชาติ และผลกระทบที่มีต่อประเทศไทยและต่างประเทศไทย
                จุดประสงค์นำทาง
- ศึกษาเรื่องการประสานประโยชน์ระหว่างประเทศ
- สาเหตุสำคัญ 5 ประการ ที่ทำให้เกิดความร่วมมือระหว่างประเทศ
- ศึกษารูปแบบของความร่วมมือและวัตถุประสงค์ของการเจรจา
- เข้าใจในกฎหมายระหว่างประเทศว่ามาจากแหล่งสำคัญ 5 แหล่ง
๔.  สาระการเรียนรู้
- การสร้างสรรค์พัฒนาการของมนุษยชาติในด้านต่างๆ ตั้งแต่ อดีต - ปัจจุบันมีผลต่อมนุษยชาติทั้งทางด้านการเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ สังคม ศิลปวัฒนธรรม
- วิเคราะห์ผลกระทบของการสร้างสรรค์พัฒนาการของมนุษยชาติในด้านต่างๆ
- เหตุการณ์สำคัญที่มีผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ ของมนุษยชาติในภูมิภาคต่างๆ ของโลก
๕.  กระบวนการจัดการเรียนรู้
ชั่วโมงที่ 1
- แบ่งกลุ่มนักเรียนออกเป็น 5 กลุ่มๆ ละ 6 – 8 คน
- แจกใบความรู้ที่ 7 เรื่องการประสานประโยชน์และความร่วมมือระหว่างประเทศ
- ให้ศึกษาใบความรู้ที่ 7 เวลา 20 นาที แล้วให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันทำใบงานที่ 7 เรื่องการประสานประโยชน์และความร่วมมือระหว่างประเทศ
ชั่วโมงที่ 2
- ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนออกมารายงาน เรื่องการประสานประโยชน์และความร่วมมือระหว่างประเทศ กลุ่มละ 5 - 6 นาที
- ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปแนวทางการประสานประโยชน์ในการสร้างสันติภาพของโลก
ชั่วโมงที่ 3
- ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันอภิปรายเพิ่มเติมจากที่ได้เรียนมาแล้ว 2 ชั่วโมง โดยให้อิสระทางความคิดถึงการสร้างสันติภาพให้เกิดขึ้นในโลก โดยครูร่วมอภิปรายและเปิดประเด็นให้นักเรียนได้คิดวอเคราะห์
- ให้งานนักเรียนไปค้นคว้าเรื่องความร่วมมือระหว่างประเทศมีสาเหตุมาจาก 5 ประการ โดยให้แต่ละกลุ่มทำมากลุ่มละ 1 ประการ นัดอภิปรายในชั่วโมงถัดไป
ชั่วโมงที่ 4
- นักเรียนส่งตัวแทนมาอภิปรายเรื่องการประสานประโยชน์และความร่วมมือเพื่อหลีกเลี่ยงภัยพิบัติของสงครามความต้องการพึ่งพาอาศัยกันทางด้านเศรษฐกิจและความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี
ชั่วโมงที่ 5
- นักเรียนส่งตัวแทนมาอภิปราย เรื่องความร่วมมือของการรณรงค์ของคนบางกลุ่ม และความร่วมมือของการเห็นปัญหาร่วมกัน
- ครูและนักเรียนบรรยายสรุป
ชั่วโมงที่ 6
- แจกแบบทดสอบหลังเรียน  เรื่องการประสานประโยชน์ให้นักเรียนทำเป็นเวลา 30 นาที
- ครูเฉลยแบบทดสอบหลังเรียน
๖.  ทักษะ/ กระบวนการเรียนรู้/ วิธีการที่เน้น
- ทำงานเป็นกลุ่ม
- วิเคราะห์สาระการเรียนแต่ละหน่วยการเรียน
- การค้นคว้าเพิ่มเติมจากแหล่งการเรียนรู้
๗.  การบูรณาการเชื่อมโยง
- บูรณาการกับภาษาต่างประเทศ ในด้านของคำศัพท์ และประโยคที่เกี่ยวข้อง
- บูรณาการกับวิชาศิลปะในด้านของ สถาปัตยกรรม, วิจิตรศิลป์ และความสวยงามตามสมัย
- บูรณาการกับวิชาคณิตศาสตร์ในด้านการคิดคำนวณ
๘.  สื่อเสริมประสิทธิภาพการเรียนรู้
1.  เอกสารใบความรู้ที่ 7 เรื่องการประสานประโยชน์
2.  เอกสารใบงานที่ 7 เรื่องการประสานประโยชน์
3.  เอกสารประกอบการเรียนการสอน
4.  บทความทางหนังสือพิมพ์
5.  Internet และสื่อ E-learning
6.  แบบทดสอบหลังเรียน
๙.  การวัดผลและประเมินผล
สามารถทำใบงานที่ 7  โดยแต่ละกลุ่มสามารถตอบคำถามและสามารถยกตัวอย่างเรื่องความร่วมมือด้านการประสานประโยชน์เพื่อให้เกิดสันติภาพในมนุษยชาติได้อย่างถูกต้อง
เครื่องมือวัดผลและประเมินผล
1. สังเกตจากการทำกิจกรรมในกลุ่ม
2. สังเกตจากการทำใบงาน ร่วมอภิปราย คิดวิเคราะห์ และตอบคำถาม
3. ตรวจใบงาน  แบบทดสอบหลังเรียน
4. แบบประเมินและสังเกตนักเรียน
เกณฑ์การวัดและประเมินผล
นักเรียนสามารถทำแบบทดสอบ ใบงาน ได้ไม่ต่ำกว่า 80 %
 ๑๐. แหล่งการเรียนรู้เพิ่มเติม
- ห้องสมุด
- ห้อง E-learning
- สถานีโทรทัศน์ และข่าวเหตุการณ์โลกปัจจุบัน
- ศูนย์การเรียนรู้ กลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
กิจกรรมเสนอแนะ
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
๑๑. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้
ผลการสอน  - เป็นที่น่าพอใจ เพราะนักเรียนร่วมมือกันอภิปรายดีมาก การสืบค้นก็มาจากแหล่งความรู้ที่หลากหลาย
ปัญหา  - เวลาสอนน้อยไป เพราะเนื้อหามีขอบข่ายกว้างมาก
ข้อเสนอแนะและการแก้ไข  - ไม่มี

                                                               
(......................................................)
อาจารย์ผู้สอน
.............../ ................/ .................

 

แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 8
รายวิชาสังคมพื้นฐาน  8 รหัสวิชา ส.43101  ช่วงชั้นที่ 4  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
หน่วยการเรียนรู้ที่  1   เรื่อง องค์การระหว่างประเทศ  ภาคเรียนที่ 1 จำนวน 5 คาบ/ชั่วโมง

 

๑.  มาตรฐานการเรียนรู้ 
วิเคราะห์ผลงานของมนุษยชาติที่นำไปสู่ความร่วมมือและความขัดแย้งตลอดจนแนวทางในการประสานประโยชน์เพื่อสันติภาพของโลก
๒.  สาระสำคัญ
- เหตุการณ์สำคัญที่มีผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ ของมนุษยชาติในภูมิภาคต่างของโลก (รวมทั้งเหตุการณ์ปัจจุบัน)
- ผลงานของมนุษยชาติที่นำไปสู่ความร่วมมือและความขัดแย้งตลอดจนแนวทางในการประสานประโยชน์เพื่อสันติภาพของโลก
๓.  ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
จุดประสงค์ปลายทาง
- วิเคราะห์และสรุปองค์การระหว่างประเทศที่จัดตั้งขึ้นในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 20
- เข้าใจระบบองค์กรที่สำคัญขององค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือ
- วิเคราะห์และสรุปวัตถุประสงค์ในการก่อตั้งองค์การสหประชาชาติรวมถึงองค์การที่จัดตั้งขึ้นโดยองค์การสหประชาชาติ
๔.  สาระการเรียนรู้
- ผลงานของมนุษยชาติที่นำไปสู่ความร่วมมือและความขัดแย้งตลอดจนแนวทางในการประสานประโยชน์เพื่อสันติภาพของโลก
๕.  กระบวนการจัดการเรียนรู้
ชั่วโมงที่ 1
- แบ่งกลุ่มนักเรียนออกเป็น 5 กลุ่ม ๆ ละ 6-8 คน
- แจกใบความรู้ที่ 8 เรื่อง องค์การระหว่างประเทศ
- ให้เวลาศึกษาใบความรู้ที่ 8 เวลา 20 นาที แล้วให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันทำใบงานที่ 8 เรื่อง องค์การระหว่างประเทศ
ชั่วโมงที่ 2
- ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนออกมารายงาน เรื่อง องค์การระหว่างประเทศ กลุ่มละ
5-6 นาที
- ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปองค์การระหว่างประเทศ
ชั่วโมงที่ 3
- ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันอภิปรายเพิ่มเติมจากที่ได้เรียนมาแล้ว 2 ชั่วโมง โดยให้อิสระทางความคิดถึงองค์การระหว่างประเทศ โดยครูร่วมอภิปรายและเปิดประเด็นให้นักเรียนได้คิดวิเคราะห์
- ให้งานนักเรียนไปค้นคว้าเรื่อง องค์การระหว่างประเทศ โดยให้แต่ละกลุ่มทำมากลุ่มละ 1 ประการ นัดอภิปรายในชั่วโมงถัดไป
ชั่วโมงที่ 4
- นักเรียนส่งตัวแทนมาอภิปรายเรื่อง องค์การระหว่างประเทศ
ชั่วโมงที่ 5
- นักเรียนส่งตัวแทนมาอภิปรายเรื่อง องค์การระหว่างประเทศ
- ครูและนักเรียนบรรยายสรุป
ชั่วโมงที่ 6
- แจกแบบทดสอบหลังเรียนเรื่อง องค์การระหว่างประเทศ ให้นักเรียนทำเป็นเวลา 30 นาที
- ครูเฉลยแบบทดสอบหลังเรียน
๖.  ทักษะ/ กระบวนการเรียนรู้/ วิธีการที่เน้น
- ทำงานเป็นกลุ่ม
- วิเคราะห์สาระการเรียนแต่ละหน่วยการเรียน
- การค้นคว้าเพิ่มเติมจากแหล่งการเรียนรู้
- เอกสารใบความรู้ที่ 8 เรื่องการประสานประโยชน์
- เอกสารใบงานที่ 8 เรื่องการประสานประโยชน์
- เอกสารประกอบการเรียนการสอน
- บทความจากทางหนังสือพิมพ์
- สื่อทาง Internet
- แบบทดสอบหลังเรียน
๗.  การบูรณาการเชื่อมโยง
- บูรณาการกับภาษาต่างประเทศ ในด้านของคำศัพท์ และประโยคที่เกี่ยวข้อง
- บูรณาการกับวิชาศิลปะในด้านของ สถาปัตยกรรม, วิจิตรศิลป์ และความสวยงามตามสมัย
- บูรณาการกับวิชาคณิตศาสตร์ในด้านการคิดคำนวณ
๘.  สื่อเสริมประสิทธิภาพการเรียนรู้
- เอกสารใบความรู้ที่ 8 เรื่องการประสานประโยชน์
- เอกสารใบงานที่ 8 เรื่องการประสานประโยชน์
- เอกสารประกอบการเรียนการสอน
- บทความจากทางหนังสือพิมพ์
- สื่อทาง Internet
- แบบทดสอบหลังเรียน
๙.  การวัดผลและประเมินผล
สามารถทำใบงานที่ 8  โดยแต่ละกลุ่มสามารถตอบคำถามและสามารถยกตัวอย่างเรื่อง องค์การระหว่างประเทศ ได้อย่างถูกต้อง
เครื่องมือวัดผลและประเมินผล
1. สังเกตจากการทำกิจกรรมในกลุ่ม
2. สังเกตจากการทำใบงาน ร่วมอภิปราย คิดวิเคราะห์ และตอบคำถาม
3. ตรวจใบงาน  แบบทดสอบหลังเรียน
4. แบบประเมินและสังเกตนักเรียน
เกณฑ์การวัดและประเมินผล
นักเรียนสามารถทำแบบทดสอบ ใบงาน ได้ไม่ต่ำกว่า 80 %
 ๑๐. แหล่งการเรียนรู้เพิ่มเติม
- ห้องสมุด
- ห้อง E-learning
- สถานีโทรทัศน์ และข่าวเหตุการณ์โลกปัจจุบัน
- ศูนย์การเรียนรู้ กลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
กิจกรรมเสนอแนะ
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
๑๑. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้
ผลการสอน  - เป็นที่น่าพอใจ เพราะนักเรียนร่วมมือกันอภิปรายดีมาก การสืบค้นก็มาจากแหล่งความรู้ที่หลากหลาย
ปัญหา  - เวลาสอนน้อยไป เพราะเนื้อหามีขอบข่ายกว้างมาก
ข้อเสนอแนะและการแก้ไข  - ไม่มี

                                                               
(......................................................)
อาจารย์ผู้สอน
.............../ ................/ .................