โรงเรียนวชิร ธรรมสาธิต
งาน / โครงการประจำปี 2548
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

1.  ชื่อโครงการ    เสริมสร้างทักษะการดำรงชีวิต
2.  ชื่องาน / กิจกรรม   การแข่งขันกีฬาภายใน                                                                                                                                                                                  
3. แผนพัฒนาคุณภาพนักเรียนและกระบวนการจัดการเรียนรู้  
4. สนอง ยุทธ ศาสตร์สู่การปฏิบัติของกระทรวงศึกษาธิการ   ข้อที่   2    การพัฒนาการจัดการและพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้
มาตรฐานคุณภาพการศึกษา    ด้าน   ผู้เรียน   มาตรฐานที่   5,6,9,10,12       นโยบายโรงเรียน   ข้อที่   2
5. ลักษณะงาน / โครงการ          ต่อเนื่อง
6. หลักการและเหตุผล ( แสดงให้เห็นสภาพปัจจุบันและปัญหา / ความต้องการ / ความจำเป็น )
            สำนักงานเลขาธิการ การศึกษาขั้นพื้นฐานมีนโยบายจัดกิจกรรมส่งเสริมการแสดงออกของนักเรียน   ส่งเสริมด้านกีฬา   ส่งเสริมการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ ให้นักเรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงและมีสุขภาพจิตที่ดี และเพื่อให้นักเรียนส่วนใหญ่ได้มีโอกาสได้แสดงออกทางความสามารถด้านการกีฬา และมีการทำงานการร่วมมือเป็นหมู่คณะ อีกทั้งเพื่อเป็นการสนับสนุนให้นักเรียนได้เป็นตัวแทนของโรงเรียนในการแข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียนและกีฬาภายนอกโรงเรียนต่อไป
จากการประเมินผลโครงการ    ปีการศึกษา   2547    พบว่านักเรียนพึงพอใจในกิจกรรมนี้มากเป็นกิจกรรมที่นักเรียนทั้งโรงเรียนได้แสดงออก
ในส่วนที่ตนเองมีหน้าที่รับผิดชอบอย่างถูกต้องเหมาะสมตามกาลเทศะ  
7. วัตถุประสงค์  
•  เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถทางการกีฬา อย่างถูกต้องเหมาะสมตามกาลเทศะ        
•  เพื่อสนับสนุนให้นักเรียนได้แสดงออกด้านกีฬา และพัฒนาให้ก้าวหน้าทางด้านการกีฬาต่อไป          
•  เพื่อส่งเสริมการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ความเป็นผู้มีวินัย มีน้ำใจ เป็นัก กีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัยเพื่อนำไปปฏิบัติในการดำรงชีวิตในอนาคต
8. เป้าหมาย
   ด้านปริมาณ   นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมมากที่สุดเพื่อพัฒนาสุขภาพร่างกายและจิตใจ
    ด้านคุณภาพ   นักเรียนและครู อาจารย์   มีสุขภาพดีทั้งด้านร่างกาย   จิตใจ   อารมณ์     
9. พื้นที่ดำเนินการ ( สถานที่ใช้ปฏิบัติ ) สนามกีฬา โรงเรียนวชิร ธรรมสาธิต  
10. ระยะเวลาดำเนินการ ( ระบุ วัน เดือน ปี ที่เริ่มต้นและสิ้นสุด )    ตั้งแต่ 1 มกราคม 254 8 -31 ธันวาคม 254 8   
11. วิธีดำเนินการ ( ระบุกิจกรรมและขั้นตอนที่ปฏิบัติจริง )

กิจกรรม / ขั้นตอน

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

- ประชุมปรึกษามอบหมายหน้าที่รับผิดชอบ                        

    17 ม . ค . 48

นายสมชัย   ก้องศักดิ์ศรี

- เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ

         ก . พ .48

นายสมชัย   ก้องศักดิ์ศรี

- จัดตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน

         ส . ค .48

นายสมชัย   ก้องศักดิ์ศรี

- ประชุมคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ                    จัดประชุมแบ่งงานและหน้าที่ในการรับผิดชอบ                     

         ส . ค .48

นายสมชัย   ก้องศักดิ์ศรี

ดำเนินการ กำหนดประเภทของกีฬาและการแข่งขัน            

         ส . ค . 48

ครู-อาจารย์ในกลุ่มสาระฯ

- จัดทำเอกสาร แผ่นพับ โปสเตอร์             

          ส . ค .48

นายนิพนธ์   พจน สุวรรณชัย

- จัดทำเสื้อคณะสีประสานงานคณะสี

 

คณะกรรมการดำเนินงาน

- ติดต่อหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง

 

นายสุพจน์   จันตราชู

- ดำเนินการแข่งขัน

ธ . ค .48

คณะกรรมการดำเนินงาน

- รวบรวมข้อมูลและปัญหา

 

นายสุพจน์   จันตราชู

- ประเมินผล

ม . ค .48

คณะกรรมการดำเนินงาน

12. เนื้อหาสาระ ( ถ้ามี ) เพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง   มุ่งเน้นเรื่องความมีน้ำใจเป็นนักกีฬา   ครู - อาจารย์และนักเรียนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรม
13. งบประมาณ

      รายการ   

เงิน บ . กศ .

  เงินงบประมาณ  

  เงินอื่นๆ   

รวมเป็นเงิน              

ค่าวัสดุ

-

-

-

-

ค่าใช้สอย

-

-

470 , 000

470 , 000

ค่า คุรุภัณฑ์

-

-

-

 

อื่นๆ

-

-

-

-

รวม

-

-

470 , 000

470 , 000

รายละเอียดงบประมาณ   เก็บจากนักเรียนคนละ   180   บาท
1.   ค่าเหรียญรางวัล   เหรียญละ   25   บาท   จำนวน 400   เหรียญ                        เป็นเงิน    10,000      บาท
2.   ค่าถ้วยรางวัล     ถ้วยละ   400   บาท      จำนวน     20    ถ้วย                            เป็นเงิน      8,000      บาท
3.   ค่าใช้สอย    ค่าลูกโป่ง    ป้าย   แพร   และเบ็ดเตล็ด                                        เป็นเงิน      5,000      บาท
4.   ค่าเบี้ยเลี้ยงกรรมการ   ฟุต ซอล   3 คน ๆละ   100   บาท ต่อวัน   รวม   10   วัน   เป็นเงิน       3,000      บาท
5.   ค่าเบี้ยเลี้ยงกรรมการ บาสเกตบอล   5 คนๆละ   100   บาทต่อวัน รวม 2 วัน   เป็นเงิน       1,000      บาท
6. ค่าเบี้ยเลี้ยงกรรมการ   วอลเลย์บอล   3 คน ๆละ   100   บาท ต่อวัน   รวม 2   วัน เป็นเงิน       600      บาท
7. ค่าเบี้ยเลี้ยงกรรมการ   เซปัค ตะกร้อ   3 คน ๆละ   100   บาท ต่อวัน   รวม 2   วัน เป็นเงิน       600      บาท
8. ค่าอาหาร   น้ำ   และเครื่องดื่ม   สำหรับแขกในพิธีเปิดและพิธีปิด                       เป็นเงิน    1,500      บาท
9. ค่า อาหาร   น้ำ   และเครื่องดื่ม   สำหรับกรรมการผู้ตัดสิน จำนวน 14 คน  และกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน จำนวน 16   คน รวม   30 คน 2  วัน เป็นเงิน 3,300      บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                     33,000       บาท  
10.ค่าเสื้อกีฬาสีนักเรียน   ตัวละ 120   บาท จำนวน   2,800     คน                                    32 6, 000       บาท
11. แบ่งค่าใช้สอยให้คณะสี   5   คณะ                                                                         100,000       บาท

14.    หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คณะสี   กรมสวัสดิการทหารเรือ       กลุ่มสาระฯทุกกลุ่ม    ศูนย์กีฬา กทม.             
15.    การติดตามประเมินผล ( ระบุวิธีการ / เครื่องมือ )รวบรวมข้อมูลและปัญหาในการจัดกิจกรรมแบบสอบถาม   สัมภาษณ์และสังเกต
  16.    ผลที่คาดว่าจะได้รับ ( สิ่งที่ได้นอกเหนือจากวัตถุประสงค์ )
- นักเรียนมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจ   
- นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมและอยู่ในสังคมได้เป็นอย่างดี         
- นักเรียนและครู - อาจารย์ได้ใช้กิจกรรมเป็นสื่อสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน
17.    ผู้เสนอ / ผู้รับผิดชอบ ( ระบุบุคคล / กลุ่มบุคคล )
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา   โรงเรียนวชิร ธรรมสาธิต  

ที่

ประเภทการแข่งขัน

เป้าหมาย

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

1

ฟุต ซอล

นักเรียนชาย / หญิง
ระดับ ม . ต้น / ปลาย

22 –28 พ.ย.48

นายสมชัย   ก้องศักดิ์ศรี

2

บาสเกตบอล

นักเรียนชาย / หญิง
ระดับ ม . ต้น / ปลาย

29พ.ย.-1ธ.ค. 48

นายนิพนธ์   พจน สุวรรณชัย

3

วอลเลย์บอล

นักเรียนชาย / หญิง
ระดับ ม . ต้น / ปลาย

29พ.ย.-1 ธ.ค.48

นายสุพจน์   จันตราชู

4

เซปัค ตะกร้อ

นักเรียนชาย / หญิง
ระดับ ม . ต้น / ปลาย

29 พ.ย.- 1ธ.ค.48

นายเพิ่มศักดิ์   พูล สวัสดิ์

5

เทนนิส

นักเรียนชาย / หญิง
ระดับ ม . ต้น / ปลาย

22–28 พ.ย .48

นายนิพนธ์   พจน สุวรรณชัย

6

เท เบิล เทนนิส

นักเรียนชาย / หญิง
ระดับ ม . ต้น / ปลาย

22 -28 พ.ย.48

นายณรงค์   หนูนารี

7

แบดมินตัน

นักเรียนชาย / หญิง
ระดับ ม . ต้น / ปลาย

22 -28 พ.ย.48

นายสุพจน์   จันตราชู

8

กายบริหารประกอบดนตรี

นักเรียนชาย / หญิง
ระดับ ม . ต้น / ปลาย

29 พ.ย.-1ธ.ค.

น . ส . ฝนทอง   ศิริพงษ์

9

กองเชียร์

นักเรียนชาย / หญิง
ระดับ ม . ต้น / ปลาย

29 พ.ย.- 1ธ.ค.48

นายจิตติพงศ์   บุตรน้อย
นางพรพรรณ   ยวดยิ่ง

10

เชียร์ ลีดเดอร์ และกองเชียร์

นักเรียนชาย / หญิง
ระดับ ม . ต้น / ปลาย

29 พ.ย.- 1 ธ.ค.48

นางว รา ภรณ์   แก้วเชาว์รัมย์
นางป ภาดา   พชรพงศ์ สุข