พื้นฐานการวาดภาพต้นไม้

เครื่องมือที่ใช้

  1. Line Tool ใช้สำหรับวาดเส้น
  2. Rectangle Tool ใช้สำหรับวาดสี่เหลี่ยม