พื้นฐานการวาดภาพดอกไม้

เครื่องมือที่ใช้

  1. Oval Tool ใช้สำหรับวาดวงกลม
  2. Line Tool ใช้สำหรับวาดเส้น