ระเบียบโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต

ว่าด้วย การบริหารงานของกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์

*******************************************

เพื่อให้การบริหารงานฝ่ายธุรการดำเนินไปด้วยความถูกต้อง เรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลเต็มที่ จึงจัดระเบียบบริหารงานฝ่ายบุคคลการเงินและสินทรัพย์ เพื่อรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

   
ข้อ 1. ให้มีหน่วยงานที่ปรึกษา 2 หน่วยงาน
( 1 )คณะกรรมการที่ปรึกษาฝ่ายบุคคลการเงินและสินทรัพย์ ประกอบด้วย ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธาน รองผู้อำนวยการโรงเรียนทุกคน เป็นกรรมการ รองผู้อำนวยการโรงเรียน ฝ่ายบุคคลการเงินและสินทรัพย์ เป็นเลขานุการ ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการฝ่ายบุคคลการเงินและสินทรัพย์เป็นผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการมีหน้าที่ให้คำปรึกษาทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารงาน ฝ่ายบุคคลการเงินและสินทรัพย์ แก่รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบุคคลการเงินและสินทรัพย์
( 2 ) คณะกรรมการตรวจสอบภายในโรงเรียน ผู้อำนวยการแต่งตั้งคณะกรรมการ ตรวจสอบภายในขึ้นคณะหนึ่งตามความเหมาะสม มีหน้าที่ตรวจสอบการเงินและการบัญชีเพื่อเสนอผลการตรวจสอบต่อผู้อำนวยการโรงเรียน
   
  ข้อ 2. อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของฝ่ายบุคคลการเงินและสินทรัพย์
      ให้รองผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายบุคคลการเงินและสินทรัพย์ เป็นหัวหน้ารับผิดชอบงานในฝ่ายนี้ มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้
( 1 ) สนองนโยบายของโรงเรียน , นโยบายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 , นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
( 2 ) ประสานงานด้านฝ่ายบุคคลการเงินและสินทรัพย์กับฝ่ายต่าง ๆ
( 3 ) ควบคุมการปฎิบัติงานสารบรรณ การโต้ตอบหนังสือราชการ การเก็บรักษาและการทำลายเอกสารราชการ
( 4 ) จัดทำงบประมาณของโรงเรียน การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การทำบัญชีและทะเบียนเกี่ยวกับการเงินทุกประเภท ตามระเบียบราชการให้เป็นปัจจุบันเสมอ
( 5 ) ควบคุมการพัสดุโรงเรียน
( 6 ) ควบคุมและปฎิบัติงานฝ่ายบุคคลการเงินและสินทรัพย์ต่าง ๆ ในหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทั้งในและนอกโรงเรียน
( 7 ) รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนในระหว่างที่ผู้อำนวยการโรงเรียน ไม่อยู่หรือไม่อาจปฎิบัติหน้าที่ได้ ลำดับที่ ๒
( 8 ) พิจารณาความดีความชอบ ร่วมกับคณะกรรมการบริหารของโรงเรียน
( 9 ) สนับสนุนและจัดระบบการเบิก – จ่าย งบประมาณให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน
( 10) ปฎิบัติงานการบริหารงานบุคลากรของโรงเรียน
( 11) ตรวจสอบและติดตามระบบการจัดทำการเงิน – บัญชี , งานพัสดุ ของโรงเรียนตลอดทั้งการรายงานข้อมูลของเงิน – บัญชี – พัสดุ – ตามระเบียบของทางราชการ
( 12 ) สรุปประเมินผลของงานฝ่ายบุคคลการเงินและสินทรัพย์
( 13 ) รับผิดชอบงานซึ่งมิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของฝ่ายอื่น
( 14 ) ปฎิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ผู้อำนวยการโรงเรียนมอบหมาย
   
  ข้อ 3 ให้แบ่งงานของฝ่ายบุคคลการเงินและสินทรัพย์ออกเป็น
( 1 ) งานการเงินงบประมาณ มีหัวหน้างานเป็นผู้รับผิดชอบ มีอำนาจหน้าที่ในการจัดทำฎีกา ตรวจหลักฐานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณทุกประเภท
( 2 ) งานการเงินนอกงบประมาณ มีหัวหน้างานเป็นผู้รับผิดชอบ มีอำนาจหน้าที่รับเบิกจ่าย เรียกเก็บเงินนอกงบประมาณทุกประเภท
( 3 ) งานบัญชี มีหัวหน้างานเป็นผู้รับผิดชอบ มีอำนาจหน้าที่ จัดทำบัญชี และทะเบียนเกี่ยวกับการเงินทุกประเภท
( 4 ) งานพัสดุ มีหัวหน้างานเป็นผู้รับผิดชอบมีอำนาจหน้าที่ดำเนินการและควบคุมพัสดุของโรงเรียน ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ
( 5 ) งานสารบรรณ มีหัวหน้างานเป็นผู้รับผิดชอบ มีอำนาจหน้าที่จัดการและดำเนินงานสารบรรณของโรงเรียน
( 6 ) งานบุคลากร มีหัวหน้างานเป็นผู้รับผิดชอบ มีอำนาจหน้าที่ในการจัดและควบคุมบัญชีการลงนามมาปฎิบัติราชการ การลา การบรรจุแต่งตั้ง การเลื่อนเงินเดือน เลื่อนตำแหน่ง และงานอื่น ๆ เกี่ยวกับการบริหารงานบุคลากร
( 7 ) งานสำนักงานโรงเรียน มีหัวหน้างานเป็นผู้รับผิดชอบ มีอำนาจหน้าที่จัดสำนักงาน ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาติดต่องานกับโรงเรียน
( 8 ) งานยานพาหนะ มีหัวหน้างานเป็นผู้รับผิดชอบ มีอำนาจหน้าที่ควบคุม ดูแลการใช้ และบำรุงรักษา รถราชการ
  ข้อ 4 การจัดแผนภูมิการบริหารงานฝ่ายธุรการ
       
เพื่อให้การบริหารงานของฝ่ายบุคคลการเงินและสินทรัพย์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง จึงจัดทำแผนภูมิการบริหารงาน ดังนี้

    แผนภูมิการบริหารงานกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์

   ผู้อำนวยการโรงเรียน
    นายพิชยนันท์ สารพานิช
      

             คณะกรรมการที่ปรึกษางานบุคลการเงินและสินทรัพย์                 คณะกรรมการตรวจสอบภายในโรงเรียน

       รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
          

      

 
  ข้อ 5 การมอบงานให้บุคลากรในฝ่ายปฎิบัติ
เพื่อให้การปฎิบัติงานการติดต่องานเป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง
จึงมอบหมายงาน ดังต่อไปน
ี้
   
  1.
หัวหน้ากลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล

รองผู้อำนวยการโรงเรียน ฝ่ายบุคคลการเงินและสินทรัพย์ มีอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ ตามความในข้อ ๒ และหน้าที่อื่น ๆ ที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของผู้ใดโดยเฉพาะ
   

2. นางทัศนีย์ วงค์เขียว
รองหัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล
**ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการฝ่ายบุคคลการเงินและสินทรัพย์
มีอำนาจหน้าที่และ ความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้
- ช่วยงาน รองผู้อำนวยการฝ่ายบุคคลการเงินและสินทรัพย์ และปฎิบัติหน้าที่แทน ในกรณี รองผู้อำนวยการฝ่ายบุคคลการเงินและสินทรัพย์ ไม่อยู่ หรือไม่อาจปฎิบัติหน้าที่ได้

 

   
3.นายปุ้ย คงอุไร
รองหัวหน้ากลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
**
หัวหน้างานพัสดุ มีอำนาจหน้าที่และ ความรับผิดชอบดังต่อไปนี้
•  ควบคุมดูแลและลงทะเบียนครุภัณฑ์
•  อำนวยความสะดวกในการจัดซื้อ จัดจ้าง การเบิกจ่าย การลงบัญชีพัสดุหมวดงาน ทั้ง ๒๗ หน่วยงานย่อย
•  ติดตามการตรวจสอบพัสดุประจำปี การรายงานผลการตรวจสอบการตั้งกรรมการหาผู้รับผิดทางแพ่ง และการจำหน่ายพัสดุ
•  รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับครุภัณฑ์ต่าง ๆ ของโรงเรียน
•  จัดซื้อวัสดุ – ครุภัณฑ์ส่วนกลาง
•  ควบคุมดูแลงานพัสดุโรงเรียน
•  ทำทะเบียนคุม รายงานการขอซื้อ ขอจ้าง ใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง
•  เขียนใบเบิกเงิน จัดซื้อ – จัดจ้าง ของฝ่ายบุคคลการเงินและสินทรัพย์
•  หน้าที่อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
   
4. นายสมจิตร์ แพทย์รัตน์   
รองหัวหน้ากลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
** หัวหน้างานการเงินงบประมาณ มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
•  จัดทำรายละเอียดประกอบการเบิกจ่ายเงินเดือน ครู ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ
•  จัดทำเงินงบประมาณอื่น ๆ ที่ได้รับการจัดสรรในแต่ละปีงบประมาณ
•  ตรวจทานรายละเอียด การรับ , จ่าย เงินเดือน ครู ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ
•  ส่งหลักฐานการจ่ายเงินสุทธิให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑
•  ลงทะเบียนคุมเงินงบประมาณ และคุมหลักฐานการขอเบิก
•  หักเงินต่าง ๆ ประจำเดือน
•  ตรวจทานการออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ประจำปี
•  หน้าที่อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
   
5. นางสาวมณทิพย์ เจริญรอด    หัวหน้างานการเงินนอกงบประมาณ มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
•  หัวหน้างานการเงินนอกงบประมาณ
•  รับ , จ่าย , เงินรายได้สถานศึกษา
•  เก็บรักษาเอกสารการจ่ายเงินรายได้สถานศึกษา
•  รายงานการรับ , จ่าย เงินรายได้สถานศึกษา (งบเดือน ) ส่ง สตง.
•  จัดทำหลักฐานการหักภาษี ณ ที่จ่าย และนำส่งสรรพกรเขต
•  นำเงินรายได้สถานศึกษาเกินอำนาจเก็บรักษาฝาก สพท.๑
•  เบิกเงินรายได้สถานศึกษา ฝาก สพท.๑ ไว้ใช้จ่ายตามอำนาจ
•  เป็นกรรมการเก็บรักษาเงินรายได้สถานศึกษาและรักษากุญแจตู้เซฟ
•  นำเงินรายได้สถานศึกษาฝากธนาคาร และจัดทำแบบสำรวจเงินฝากธนาคารพาณิชย์
•  ลงนามในเช็คเบิกเงินจากบัญชีกระแสรายวัน และบัญชีเงินฝากออมทรัพย์
•  ทำทะเบียนคุมเอกสารแทนตัวเงิน
•  รายงานการรับจ่ายเงินรายได้สถานศึกษา งวด ๖ เดือน ส่ง สตง.
•  รวบรวมเอกสารเก็บข้อมูลสถิติเกี่ยวกับการเงิน ที่เป็นประโยชน์ต่อทางราชการ
•  เรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเงินรายได้สถานศึกษาและงานที่ได้รับมอบหมาย
•  รายงานค่าสาธารณูปโภค ตามไตรมาศ ส่ง สพท.กทม.เขต ๑
•  เก็บรักษา – จ่ายเงินบริจาคโดยมีวัตถุประสงค์ทุกประเภท
•  เก็บรักษาเอกสารการจ่ายเงินบริจาคโดยมีวัตถุประสงค์ทุกประเภท
•  เก็บรักษาเอกสารการจ่ายเงินอุดหนุนทุกประเภท
•  งบหน้ารายจ่ายเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน(ค่าใช้จ่ายรายหัว)
•  เบิก – จ่าย ค่าสาธารณูปโภค
   
6. นางสาวดวงพร เชื้อมโนชาญ    หัวหน้างานสำนักงาน มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
•  ดูแลสำนักงานให้สะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย
•  อำนวยความสะดวกกับผู้มาติดต่อราชการในฝ่ายธุรการ
•  จัดทำบัญชีวัสดุ ครุภัณฑ์ ในสำนักงาน
•  จัดทำบัญชียืมของ ในสำนักงาน
•  เก็บรักษาป้องกัน วัสดุครุภัณฑ์ ให้ปลอดภัย และอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ตลอดเวลา
•  จัดทำเรื่องการขอเบิกเงินสวัสดิการค่าเช่าบ้านและฎีกา
•  หน้าที่อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
   
7. นางลำพอง พูลเพิ่ม     หัวหน้างานบัญชี มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
•  จัดทำสมุดเงินสด
•  จัดทำรายงานเงินคงเหลือประจำวัน
•  จัดทำทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณทุกชนิด
•  จัดทำงบเดือน , งบ ๖ เดือน นำส่งส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
•  วางแผนพัฒนา และจัดทำงาน / โครงการ งานบัญชี
•  รายงานการรับ – จ่าย เงิน หรือทรัพย์สินที่ได้รับบริจาค
•  หน้าที่อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
   
8. นางสุรีย์ บุญถนอม งานยานพาหนะ มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
- จัดบริการการใช้รถโรงเรียนให้เรียบร้อยเหมาะสม และเป็นไปตามระเบียบ
- ควบคุมดูแล ปรับซ่อมบำรุง รถยนต์โรงเรียน ให้เป็นไปตามระเบียบการใช้รถส่วนกลาง
- ตรวจสอบ และติดตามผลระยะทางการใช้รถ
- จัดทำทะเบียนคุมการใช้น้ำมัน และซ่อมบำรุง
- ตรวจใบเบิกเงินบำรุงการศึกษา
- หน้าที่อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
   


9. นางทัศนีย์ วงค์เขียว และ น.ส.สุชาดา เขียววิชัย หัวหน้างานสารบรรณ , งานบุคลากร มีอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ ดังนี้
•  ติดต่อราชการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
•  ลงทะเบียน รับ ส่ง หนังสือราชการ
•  ร่าง และส่งหนังสือราชการ
•  จัดเอกสารส่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างรวดเร็ว
•  จัดเอกสารที่ดำเนินการแล้วเป็นหมวดหมู่
•  ทำทะเบียนคุม หนังสือเวียน , คำสั่ง , สำเนา หนังสือราชการแจ้งครู
•  ทำบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
•  การขอเพิ่มวุฒิ ปรับวุฒิ การขอเปลี่ยนชื่อ สกุล
•  การลา การลงเวลาปฎิบัติราชการ
•  การขอย้าย
•  การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
•  การรายงานผลการปฎิบัติราชการ
•  ทำทะเบียนประวัติครู ลูกจ้างประจำ
•  หน้าที่อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
   
10. นางสาวมยุรี มิ่งมงคล มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
•  รับเงินระดมทรัพยากร
•  ลงทะเบียนรับเงินระดมทรัพยากร รายบุคคล
•  ตรวจสอบการรับเงินระดมทรัพยากร
•  ทวงเงินระดมทรัพยากร
•  เก็บรักษาทะเบียนรับเงิน , หลักฐานการขอผ่อนผันการชำระเงินระดมทรัพยากร
•  เบิกและทำบัญชีคุมการใช้ใบเสร็จรับเงินระดมทรัพยากร
•  ช่วยตรวจใบเบิกเงินนอกงบประมาณ
•  ช่วยจัดทำเอกสาร จัดซื้อ – จัดจ้าง ฝ่ายบุคคลการเงินและสินทรัพย์
•  หน้าที่อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
   
11. นางสาวนงคราญ คำลัยวงศ์ มีอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ ดังนี้
•  งานทะเบียนวัสดุสิ้นเปลืองและวัสดุที่มีอายุการใช้ยืนนาน
•  ตรวจรับพัสดุตามที่ได้รับการแต่งตั้ง
•  จ่ายพัสดุตามใบเบิกพัสดุ
•  ดูแลความเรียบร้อยของเอกสารและพัสดุในห้องพัสดุ
•  หน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
   
12. นายชัยยศ สุอังคะ มีอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ ดังนี้
- ออกรหัสที่ตัวครุภัณฑ์ของโรงเรียนทั้งหมดให้เสร็จสิ้นภายใน 1 เดือนหลังจากวันตรวจรับ
- ทำทะเบียนครุภัณฑ์
- ประสานงานกับฝ่ายพัสดุ ฝ่ายหมวด งาน เกี่ยวกับการเก็บรักษา และซ่อมบำรุงวัสดุครุภัณฑ์
- ตรวจรับพัสดุตามที่ได้รับการแต่งตั้ง
- หน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
   
13. นางสาวสุวรรณี   พิริยะประทาน   มีอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ ดังนี้
•  จัดทำ เบิกเงิน และทะเบียนคุมเงินสวัสดิการเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาล
•  จัดทำรายละเอียดและทะเบียนคุมเงินสวัสดิการเกี่ยวกับค่าการศึกษาบุตร
•  ทำหน้าที่นายทะเบียนฐานข้อมูลของรัฐ
•  หน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
   
14. น.ส.สุชาดา เขียววิชัย มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
- รวบรวมข้อมูลฝ่าย
- สรุปผลงานฝ่ายบุคคลการเงินและสินทรัพย์
- สรุปโครงการงานของฝ่าย
- จัดทำข้อมูลแผนภูมิงานในฝ่าย
- สรุปวันลา , ขาด , มาสาย
   
  15. นายสมยศ แม้นสงวน , นางสิริกาญจน์ ธีรมงคล
มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
- ตรวจเช็คใบเสร็จรับเงิน บกศ. , เงินระดมทรัพยากรประจำแต่ละวัน
- ตรวจเช็ครายงานเงินคงเหลือประจำวันกับสมุดเงินสด
- ตรวจเช็คทะเบียนคุมเงินงบประมาณประเภทต่าง ๆ เช่น เงินเดือน , ค่าเช่าบ้าน
- ตรวจเช็คทะเบียนคุมเงินอุดหนุน
   

fssfsfsfss
16. นางสาว วรัทยา กุลากุล
มีอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ ดังนี้
•  พิมพ์ และสำเนาเอกสารต่าง ๆ ในสำนักงาน
•  เดินหนังสือภายในโรงเรียน
•  ดูแล จัดแบบฟอร์มต่าง ๆ ในฝ่ายธุรการ
•  เก็บสำเนา หนังสือคำสั่ง ประกาศ หนังสือเวียน หนังสือสำเนาแจ้งครู – อาจารย์ในโรงเรียน
•  ดูแล และบำรุงรักษาพัสดุสำนักงานของโรงเรียน
•  สำรวจ แจ้ง สถิติการมาปฎิบัติราชการ ครู ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ
•  เก็บรักษา ติดตามใบลา ของข้าราชการครู ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ
•  จัดทำบัญชี วันลา และรายงานวันลา ประจำปี
•  เปิด ปิด เก็บรักษา กุญแจตู้เอกสารในสำนักงาน หน้าที่อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย